ࡱ> f2ɀ\pzer0 Ba= "! -B0=830=i<"8X@"1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1" B Arial Cyr1"$B Arial Cyr1(JB Arial Narrow1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1&B Arial Black1(B Arial Narrow1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1(@B Arial Narrow1"B Arial Cyr1(B Arial Narrow1"xB Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1BImpact1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1(B Arial Narrow1(B Arial Narrow1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"B Arial Cyr1"@B Arial Cyr1"xB Arial Cyr1"B Arial Cyr1"xB Arial Cyr1"dB Arial Cyr1Calibri1 Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1 Calibri1h8Cambria1<Calibri1Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Tahoma/#,##0"@.";\-#,##0"@."9#,##0"@.";[Red]\-#,##0"@.";#,##0.00"@.";\-#,##0.00"@."E #,##0.00"@.";[Red]\-#,##0.00"@."k*3_-* #,##0"@."_-;\-* #,##0"@."_-;_-* "-""@."_-;_-@_-k)3_-* #,##0_@_._-;\-* #,##0_@_._-;_-* "-"_@_._-;_-@_-{,;_-* #,##0.00"@."_-;\-* #,##0.00"@."_-;_-* "-"??"@."_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00_@_._-;\-* #,##0.00_@_._-;_-* "-"??_@_._-;_-@_- "?@>B-; "### "70O2:0 "####" AB@." h:mm/ss##" :<"#####" 3.3. @.)" "("####" - "+"=5O28;>AL: "\ ####"A>H;>: "\ ##%"2 ?@>B. "\ ### "?@>B. "### "70O2:0 "### "70O2:0"###"7 "### h:mm/ss.0 ##" "##'"2 ?@>B>:>;5 "###dd/mm/yy" "\ h:mm#"0";"0";"5B"5"AB8=0";"AB8=0";">6L")":;";":;";"K:;"#######"-"####"-"######":"##"."##","##"-"####"-"#### [h]:mm/ss"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)72_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) h:mm/ss.00 ##"."## #":"##"."## mm/ss h:mm:ss;@        , , , , , , , , , , , , - - - - - - - - - - - - .  / 0  , * 1 P 2 P 3 3 4 a> 5 ff 6 7   %  % 8 9 %   : ` ; + ) < s s s s s s s   s@ @) s@ @) s@ @) s s@ ) s@ ) s@ ) s s s s s s s s s !8 s  h !8  !8  ( qxw@ qxw@ q|w@ qx qx qx q| qx s s   1s q x q| qx  1s 1s s s s s s   s&@ s&@ s&@ s&@ s s qx qx qx q| qx qx    s s s@ s s s s s s s s s 0 0 "s !s $s $s $8 #s #s #8 s      )@ @ @ @            @@ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @ @ @ @  @           s *s s s       @ @) @ @) @ @) @ ) @ ) @ )       * " + * @ @ s@ @ s@ @ s@ @ s@ @ @ @ s@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ r@ @ @ @ r@ @ @ @ *@ @ "@ @ s 0 #8 s #s s @ @ s@ @ s@ @ 1 1s 1s 1s 1s @ @ @ @ 1@ @ s@ @ &s @ @ &s@ @  " " !" !* '" "* "" s a a "8@ s"@    s s 1s@@ 1s@ 1s @ 1s@ @ )1s@ @ )1s@@ )1s@ )1s @ @ ) @ ) @ ) 1@ @   @@ ) @ ) 1s @@ 1s @ 1s @ s@@) s@) s @) s@ ) s ) s ) )@ @ )@ @ (@ @ ) @ @) @ )  @@ @  @ @ s" @ @) @ ) (@@) ( @) (@ ) ( ) ||o}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_)0}A} 00\);_(*ef ;_(@_)0}A} 00\);_(*L;_(@_)0}A} 00\);_(*L;_(@_)0}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*L;_(@_)0}A} 00\);_(*L;_(@_)0}A} 00\);_(*L ;_(@_)0}A} 00\);_(*23;_(@_)0}A} 00\);_(*23;_(@_)0}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*23;_(@_)0}-}! 00\);_(*}A}" 00\);_(*;_(@_)0}A}# 00\);_(*;_(@_)0}A}$ 00\);_(*;_(@_)0}A}% 00\);_(*;_(@_)0}A}& 00\);_(*;_(@_)0}A}' 00\);_(* ;_(@_)0}}( ??v00\);_(*̙;_(@_)0-;_-?_@_ @_- }}) ???00\);_(*;_(@_)0???-;_-????_@_ ???@_- ???}}* }00\);_(*;_(@_)0-;_-?_@_ @_- }A}. 00\);_(*;_(@_)0}A}/ 00\);_(*?;_(@_)0}A}0 00\);_(*23;_(@_)0}-}1 00\);_(*}U}2 00\);_(*;_(@_)0-;_-}}3 00\);_(*;_(@_)0???-;_-????_@_ ???@_- ???}-}4 00\);_(*}A}5 e00\);_(*;_(@_)0}A}@ 00\);_(*;_(@_)0}-}A 00\);_(*}x}B00\);_(*;_(???-; ????_ ???@_}A}D }00\);_(*;_(}-}E 00\);_(*}A}H a00\);_(*;_(, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !%, !% 20% - :F5=B1A 20% - :F5=B1 % 20% - :F5=B2A" 20% - :F5=B2 % 20% - :F5=B3A& 20% - :F5=B3 % 20% - :F5=B4A* 20% - :F5=B4 % 20% - :F5=B5M. 20% - :F5=B5 ef % 20% - :F5=B6M2 20% - :F5=B6 ef % 40% - :F5=B1M 40% - :F5=B1 L % 40% - :F5=B2M# 40% - :F5=B2 L渷 % 40% - :F5=B3A' 40% - :F5=B3 % 40% - :F5=B4M+ 40% - :F5=B4 L % 40% - :F5=B5M/ 40% - :F5=B5 L % 40% - :F5=B6M3 40% - :F5=B6 Lմ % 60% - :F5=B1M 60% - :F5=B1 23 % 60% - :F5=B2M$ 60% - :F5=B2 23ږ % 60% - :F5=B3A( 60% - :F5=B3 % 60% - :F5=B4A, 60% - :F5=B4 % 60% - :F5=B5M0 60% - :F5=B5 23 %! 60% - :F5=B6A4 60% - :F5=B6 %":F5=B1A:F5=B1 O %#:F5=B2A!:F5=B2 PM %$:F5=B3A%:F5=B3 Y %%:F5=B4A):F5=B4 d %&:F5=B5A-:F5=B5 K %':F5=B6A1:F5=B6 F %(2>4 u2>4 ̙ ??v% )K2>4uK2>4 ???%????????? ???* KG8A;5=85 KG8A;5=85 }% +, 8?5@AAK;:0,&5=56=K9-. 5=56=K9 [0]. 03>;>2>: 1K 03>;>2>: 1 I}%O/ 03>;>2>: 2K 03>;>2>: 2 I}%?0 03>;>2>: 3K 03>;>2>: 3 I}%231 03>;>2>: 4= 03>;>2>: 4 I}% 2B>3KB>3 %OO)3>=B@>;L=0O OG59:0>=B@>;L=0O OG59:0 %????????? ???40720=8570720=85 I}%5 59B@0;L=K9I 59B@0;L=K9 e%$1KG=K9'61KG=K9_!_Dor06%71KG=K9_!_21 :<)81KG=K9_!_21 :< 2)91KG=K9_!_21 :< 3):1KG=K9_!_21 :< 4!;1KG=K9_!_baz%<1KG=K9_!_baz 2%=1KG=K9_!_baz 3%>1KG=K9_!_baz 4? H B:@K202H0OAO 38?5@AAK;:0@;>E>9?;>E>9 %A >OA=5=8595 >OA=5=85 %B @8<5G0=85n @8<5G0=85 C* @>F5=B=K9%D!2O70==0O OG59:0U!2O70==0O OG59:0 }%-E"5:AB ?@54C?@5645=8OO "5:AB ?@54C?@5645=8O %F* $8=0=A>2K9G2$8=0=A>2K9 [0]H%>@>H89A%>@>H89 a%XTableStyleMedium9PivotStyleLight16` "8BC;L=K9-!?<42E642<21621S<10y610 I <5 657 J=20;84Kh Statistics 6Userszer0AppDataLocalTempbatinvITOG_!103.xlsB>3_!B>3_8=2YY :-2004>8 4>:C<5=BKNatashaCH:8=2001-!-1_2001.xls$!2>4:0@C??K$_30<30630$_15<15615<565$_58=2Y (-2004WINDOWS 01>G89 AB>;_!1.xls3@0D8:@C??K!2>4:0Z_42$8=8H:0$-?@F_=2F__42F__42YYYYYYYYYeA!B0@B>2K5.xlsS__42S__42S__10S__10YYYY6-2004Documents>8 4>:C<5=BKCH:8=_!-1_2000.xls!2>4:0@C??K<30630<158=2$_30YYYYYYY <-2004>8 4>:C<5=BKNatashaCH:8=2001-!1_01_30:<.xlsZ_! _@_30:<070!2>4:0/2:030$8=8H:0@0D8:S_30S_30YYYYYYYYYG0Userszer0AppDataLocalTempbatrez_wn04.xlsrez_wn04<5 BUserszer0AppDataLocalTempbatWINDOWS 01>G89 AB>;_!1.xls3@0D8:@C??K!2>4:0Z_42$8=8H:0$-?@F_=2F__42F__42YYYYYYYYYPUserszer0AppDataLocalTempbatDocuments>8 4>:C<5=BKCH:8=_!-1_2000.xls!2>4:0@C??K<30630<158=2$_30YYYYYYY2 VUserszer0AppDataLocalTempbat>8 4>:C<5=BKNatashaCH:8=2001-!1_01_30:<.xlsZ_! _@_30:<070!2>4:0/2:030$8=8H:0@0D8:S_30S_30YYYYYYYYY >Userszer0AppDataLocalTempbatWINDOWSTEMPrez_dor03.xls! '_1@<42642@0D8:<21621<10610<565=20;84KY CUserszer0AppDataLocalTempbatWINDOWSTEMPinvITOG_!103.xlsB>3_!B>3_8=298;OSport@>1538>@>30 87=82006invITOG_!103.xlsB>3_!B>3_8=2YY}38;OSport@>1538>@>30 87=82006rez_wn04.xlsrez_wn04<5:F8;OSport@>1538>@>30 87=82006invITOG_!103.xlsB>3_!B>3_8=2YY4F8;OSport@>1538>@>30 87=82006rez_wn04.xlsrez_wn04<5 )F-2004WINDOWS 01>G89 AB>;_!1.xls3@0D8:@C??K!2>4:0Z_42$8=8H:0$-?@F_=2F__42F__42YYYYYYYYY ;F-2004>8 4>:C<5=BKNatashaCH:8=2001-!-1_2001.xls$!2>4:0@C??K$_30<30630$_15<15615<565$_58=2Y =F-2004>8 4>:C<5=BKNatashaCH:8=2001-!1_01_30:<.xlsZ_! _@_30:<070!2>4:0/2:030$8=8H:0@0D8:S_30S_30YYYYYYYYY7F-2004Documents>8 4>:C<5=BKCH:8=_!-1_2000.xls!2>4:0@C??K<30630<158=2$_30YYYYYYY"0    ! ; ! ;,- ! ;+ ! ;.) ! ;+R ! ;- ! ; ! ;/ ! ;* vv<CCvv<$CCvv<CCvv<CC vv<CC vv<CCvv<$CCvv<CCvv<CC vv<CCvv<CCm wrn. 0A?5G0B:0._.D8=8H:8.`**w!$mwrn. 0A?5G0B:0._.D8=8H:8.`**w!$mwrn. 0A?5G0B:0._.D8=8H:8.`**w!$mwrn. 0A?5G0B:0._.D8=8H:8.`**w!$mwrn. 0A?5G0B:0._.D8=8H:8.`**w!$m wrn. 0A?5G0B:0._.D8=8H:8.`**w!$m wrn. 0A?5G0B:0._.D8=8H:8.`**w!$m wrn. 0A?5G0B:0._.D8=8H:8.`**w!$mwrn. 0A?5G0B:0._.D8=8H:8.`**w!$mwrn. 0A?5G0B:0._.D8=8H:8.`**w!$mwrn. 0A?5G0B:0._.D8=8H:8.`**w!$m wrn. 0A?5G0B:0._.D8=8H:8.`**w!$mwrn. 0A?5G0B:0._.D8=8H:8.`**w!$P6 Z_2136138F_5B24_448E_9358_3831B522264C_.wvu.FilterData; O5 Z_2136138F_5B24_448E_9358_3831B522264C_.wvu.PrintArea; Q7 Z_2136138F_5B24_448E_9358_3831B522264C_.wvu.PrintTitles; P6 Z_4DDA40F3_95E0_46A4_837F_E1A08B4BCFD5_.wvu.FilterData; O5 Z_4DDA40F3_95E0_46A4_837F_E1A08B4BCFD5_.wvu.PrintArea; Q7 Z_4DDA40F3_95E0_46A4_837F_E1A08B4BCFD5_.wvu.PrintTitles; O5 Z_8C823221_A333_11D5_A3DE_B4ABC604656D_.wvu.PrintArea; Q7 Z_8C823221_A333_11D5_A3DE_B4ABC604656D_.wvu.PrintTitles= P6 Z_AAF5C954_73F9_400E_94D1_504047CC66CE_.wvu.FilterData; O5 Z_AAF5C954_73F9_400E_94D1_504047CC66CE_.wvu.PrintArea; Q7 Z_AAF5C954_73F9_400E_94D1_504047CC66CE_.wvu.PrintTitles;  ;  ;$  ;  ;  ;  ;$  ;  ;  ;  ;" += ;;+<%CC+<CC+<CC +<CC +<CC+<%CC+<CC+<CC +<CC+<CC$ >@>4; $ >@>4;$ $ >@>4; $ >@>4; $ >@>4; $ >@>4;$ $ >@>4; $ >@>4; $ >@>4; $ >@>4; 3@; 3@;$ 3@; 3@; 3@; 3@;$ 3@; 3@; 3@; 3@;, @_6_10:<= , @_6_10:<=&, @_6_10:<=, @_6_10:<=&, @_6_10:<=* @_6_5:<= * @_6_5:<=&* @_6_5:<=* @_6_5:<=&* @_6_5:<=& @_610= & @_610=&& @_610=& @_610=&& @_610=, @_<_10:<= , @_<_10:<=&, @_<_10:<=, @_<_10:<=&, @_<_10:<=$3@_<_30< $3@_<_30<'$ 3@_<_30< $3@_<_30<'$3@_<_30<* @_<_5:<= * @_<_5:<=&* @_<_5:<=* @_<_5:<=&* @_<_5:<=& @_<10= & @_<10=&& @_<10=& @_<10=&& @_<10=, 3@_>;_8AB<CC, 3@_>;_8AB<$CC, 3@_>;_8AB<CC, 3@_>;_8AB<CC, 3@_>;_8AB<CC, 3@_>;_8AB<CC, 3@_>;_8AB<$CC, 3@_>;_8AB<CC, 3@_>;_8AB<CC, 3@_>;_8AB<CC, 3@_>;_8AB<CC" 8AB;" 8AB;$" 8AB;" 8AB;" 8AB;" 8AB;$" 8AB;" 8AB;" 8AB;" 8AB;* 8AB_ ;* 8AB_ ;$* 8AB_ ;* 8AB_ ;* 8AB_ ;* 8AB_ ;$* 8AB_ ;* 8AB_ ;* 8AB_ ;* 8AB_ ;$ C1;L; ;  ;, ; ;. ;+ ;# ; ;- ; ;/ ;* /; /;$ /; /; /; /;$ /; /; /; /; :_1N=< :_1N=<%CC :_1N=<CC :_1N=<CC :_1N=<CC :_1N=<CC :_1N=<%CC :_1N=<CC :_1N=<CC :_1N=<CC :_1N=<CC :_2N=< :_2N=<%CC :_2N=<CC :_2N=<CC :_2N=<CC :_2N=<CC :_2N=<%CC :_2N=<CC :_2N=<CC :_2N=<CC :_2N=<CC :_3N=< :_3N=<%CC :_3N=<CC :_3N=<CC :_3N=<CC :_3N=<CC :_3N=<%CC :_3N=<CC :_3N=<CC :_3N=<CC :_3N=<CC:_I< :_I<%CC:_I<CC:_I<CC :_I<CC :_I<CC:_I<%CC:_I<CC:_I<CC :_I<CC:_I<CC:_II< :_II<%CC:_II<CC:_II<CC :_II<CC :_II<CC:_II<%CC:_II<CC:_II<CC :_II<CC:_II<CC :_III< :_III<%CC :_III<CC :_III<CC :_III<CC :_III<CC :_III<%CC :_III<CC :_III<CC :_III<CC :_III<CC :_:<A< :_:<A<%CC :_:<A<CC :_:<A<CC :_:<A<CC :_:<A<CC :_:<A<%CC :_:<A<CC :_:<A<CC :_:<A<CC :_:<A<CC:_<A< :_<A<%CC:_<A<CC:_<A<CC :_<A<CC :_<A<CC:_<A<%CC:_<A<CC:_<A<CC :_<A<CC:_<A<CC":_<A<:< ":_<A<:<%CC":_<A<:<CC":_<A<:<CC" :_<A<:<CC" :_<A<:<CC":_<A<:<%CC":_<A<:<CC":_<A<:<CC" :_<A<:<CC":_<A<:<CC" ;C1;" ;C1;$" ;C1;" ;C1;" ;C1;" ;C1;$" ;C1;" ;C1;" ;C1;" ;C1; ; ;$ ; ; ; ;$ ; ; ; ;. __15:<= . __15:<=(. __15:<=!. __15:<=(. __15:<=, __5:<= , __5:<=(, __5:<=!, __5:<=(, __5:<=. __15:<= . __15:<=(. __15:<=!. __15:<=(. __15:<=, __5:<= , __5:<=(, __5:<=!, __5:<=(, __5:<= ;  ; ; ;+  ;.  ;+R  ;#  ;  ;-  ;  ;/  ;* * 1I5AB2>; * 1I5AB2>;$ * 1I5AB2>; * 1I5AB2>; * 1I5AB2>; * 1I5AB2>;$ * 1I5AB2>; * 1I5AB2>; * 1I5AB2>; * 1I5AB2>; $ A>1>;$ A>1>;$$ A>1>;$ A>1>;$ A>1>;$ A>1>;$$ A>1>;$ A>1>;$ A>1>;$ A>1>; >;; >;;$ >;; >;; >;; >;;$ >;; >;; >;; >;;* >;_8AB;* >;_8AB;$* >;_8AB;* >;_8AB;* >;_8AB;* >;_8AB;$* >;_8AB;* >;_8AB;* >;_8AB;* >;_8AB; @_1N=< @_1N=<%CC @_1N=<CC @_1N=<CC @_1N=<CC @_1N=<CC @_1N=<%CC @_1N=<CC @_1N=<CC @_1N=<CC @_1N=<CC @_2N=< @_2N=<%CC @_2N=<CC @_2N=<CC @_2N=<CC @_2N=<CC @_2N=<%CC @_2N=<CC @_2N=<CC @_2N=<CC @_2N=<CC @_3N=< @_3N=<%CC @_3N=<CC @_3N=<CC @_3N=<CC @_3N=<CC @_3N=<%CC @_3N=<CC @_3N=<CC @_3N=<CC @_3N=<CC@_I< @_I<%CC@_I<CC@_I<CC @_I<CC @_I<CC@_I<%CC@_I<CC@_I<CC @_I<CC@_I<CC@_II< @_II<%CC@_II<CC@_II<CC @_II<CC @_II<CC@_II<%CC@_II<CC@_II<CC @_II<CC@_II<CC @_III< @_III<%CC @_III<CC @_III<CC @_III<CC @_III<CC @_III<%CC @_III<CC @_III<CC @_III<CC @_III<CC @_:<A< @_:<A<%CC @_:<A<CC @_:<A<CC @_:<A<CC @_:<A<CC @_:<A<%CC @_:<A<CC @_:<A<CC @_:<A<CC @_:<A<CC@_<A< @_<A<%CC@_<A<CC@_<A<CC @_<A<CC @_<A<CC@_<A<%CC@_<A<CC@_<A<CC @_<A<CC@_<A<CC"@_<A<:< "@_<A<:<%CC"@_<A<:<CC"@_<A<:<CC" @_<A<:<CC" @_<A<:<CC"@_<A<:<%CC"@_<A<:<CC"@_<A<:<CC" @_<A<:<CC"@_<A<:<CC" 07@; " 07@;$ " 07@; " 07@; " 07@; " 07@;$ " 07@; " 07@; " 07@; " 07@; . __15:<= . __15:<=(. __15:<=!. __15:<=(. __15:<=, _6_5:<= , _6_5:<=(, _6_5:<=!, _6_5:<=(, _6_5:<=. __15:<= . __15:<=(. __15:<=!. __15:<=(. __15:<=, __5:<= , __5:<=(, __5:<=!, __5:<=(, __5:<=" 5A?; " 5A?;$ " 5A?; " 5A?; " 5A?; " 5A?;$ " 5A?; " 5A?; " 5A?; " 5A?;  !" ;  !" ;$  !" ;  !" ;  !" ;  !" ;$  !" ;  !" ;  !" ;  !" ; , AB@_AB0@B; , AB@_AB0@B; <, AB@_AB0@B=, , AB@_AB0@B= , AB@_AB0@B=. , AB@_AB0@B=+ , AB@_AB0@B=#PP, AB@_AB0@B;, AB@_AB0@B=- , AB@_AB0@B= , AB@_AB0@B=/ , AB@_AB0@B=* , AB@_AB0@B; = $; $;$ $; $; $; $;$ $; $; $; $; $2@;" $><;FFF< FFF<) FFF<"FFF<)FFF<4 R  FFFF IJ # #_Qb))m?uж(+0)n))m?uж(+0PNG IHDR|4PLTEs(2m:Db Qfxdg֯|[cjui K(*\DOt}) "Ufcl 浻aj %줪茓烊t땜3l"*`ϑQ[,4iKScj\a2;\CKbԟ#| jBJZw}fdfL_U\g쭲I2`}>jK rݓ>{uY`qZhֺ o :28?df֧3R| cu߉loitjuenvoi&0h3hpjgjc'yeо'7lkd!ifbkd, miDzi Q{gB tRNSS%bKGD cmPPJCmp0712Hs%1IDATx^|}@S?s@t:Ed: `AAB(:H4{X2 tNV|,eQ̈́0"W`MO+˥fw^Q98(o?a<~(~E' }˳U~R#w>,.ufs*M}EXgB3yǭYNj2-_9 l/W`[sȍ]yG8fKC\+rh=jbGxvWBmӸ-l{@=+5Jl} -N_bunX ǍN?yb&+7|KH'@cuZ%9~}_'%rh}BΖpGܶfiz4}bc$͵:Yvf~XҢޏ+87>3wLfMSVnyhͼ,|*S8Fױ;\IJARQZB%Y4KkN+Y"0Y XhJҁ jr ':uԸr)R_`eI"im^q }E.n\\$={]?,)*@]8m|xj݉K[EtIg5:p`/gF" o~۽i]K˰I.X$;_rL>hy*S^WX+7=mug6qRZu'(~ho>;oSjOO_ك+9Y򝺞"rBRqkU7Zz'mfXӍcgFs>^ef/kZ -qZ92qaMnW.: m˟s}у^2pga[]n]M9VKfu }#D53xQsZCw:޾}_i4ՖWn>4xruynsFOܹ/yi5'ؗZnFPz&;oduF+-]+|JkG~4k0z;ӌrFKF|ۺ}4[ Ғ֗p>rs7>0Q8fИo`9y"Qlju-Vdi #&}"oΓ2fyI@bF6534pwcOwU"NOxRXJgK5ײ̏}V[wڭ8>w4Dnxf?"nzuF[%M$M[*f?tF:u-\IjrfvlnѸwyznNP s"~KmLufˊ߳SzaDiIof>$bY@^` (cӨ!,ZѨqc:g5pk]?.2}-F$E6M)@*:z0Siwԥ UXM㆚k'vN {kED1SSz+z~_dC͵2vhWu'j,ԣ#(qq}:}2BjönzDjGꦡ] : nQ;+L:B'owZ],}Xh}Һ;9,/|vx "l+->7T. Э4;T~tEf'.wPqaqxTpdklèntzm(j귙e#ȟap}oxK VsUEptCҙ<-xƷ&.7;\0u_jM&1HtJLO)9cEePan9Y`[tPHL`]Fhx[z?gABn)fӘhz]@gAĆp¨ =zhFα:a(r9%^`IZ RCo[:p˼ RC.7 i&:VgK՚%- ")S3Ybމ553q[ΕI@ZiSּĎp(w}ܐP'[٘_}[u-VYZ*C"ZB4E6m6o 1HXҥw+Jܹ xlxafMvp/߃Vt8*Ⓐ K c"> `5X*Z]+!^ B%~8l*RFNÁ,߆|ПzGၴö/Q'p%Z=C+3(vB9ܵ8,y^󼟣Û:ٯ !7U5ȷ5k|v~wdZwdZ1 W[N 9Ʋ֌&A ݅4^#-iXPƪ`T8MXwY>- (+ hF674`[i zP!wEzMZ 'AMՖѰLF2guF6: `YT"O rxaB|ާ'K`*6EMa}"tYw]N\=2,yS~UP*- }>x6HҖDw~gM=KrRV+.8 Zl^vhըCOyxƲMѷHmkH.sWm@ k%SZ ܨzT"< >_:i46mc&atZUZ* Y"FO/>P\Fđ^$wYR|$}d>ě{V &IY!"VO{u&mS s_9xKU3hTy(,^!yzva-9ʾr@%؆ Gx%_Ney Ojp͑R /Yw0nmk;oiP#Pw#ֆ]Q^i-I۲vjBXBAcwSa*h*v+2Kvĥ2+?#NanQ:$x_^OJr;jtC'߆ &Bf &堵']xjkU*ټFpғŒי& ͵X%`97|*CrqI$/2\^X4Zhkەm&#u=z8#ʵ@Z|gwX%?=U#+xA3}/kQjjNm`* pZO+E _m@0ɘHm]rPȃG*4KQ7r<^Y8ϻ+kk HpU+9/Rdm^ȫMdͬHޫ0 bn*4Y-#)YRC,8oجY b+kTC-Z{=)D-"Z<.%Iòx=ArIîI(f|PhTf~ZtV-ʠ̵߻؃,QDl=`ā* )9-&}Ql'C Xp56\1TVfGiIEv-j^-t) |a!Hy׊8;nJ*:4}kDQ}^aܢT!p/y1 3Whz-GZ㞒kME ZpEYmA:R$ήyIi>O{3k4fx%Sx כ@r^r ,x,-1OV JOkңA730UtV-\zJfRz#}kOXФQ$[,-څ?33K˱с2Cde`SH[P5Z1k̔lL#W=?t^; յ H?y>d>G:֫T o/{J?>XQæ#mZ{e(X?LAfWzTlDMBX^61ڟ)hTVmqi.TfMx_MGX2"#3vs.aj2l2:0aTY;H`6ٮv:Aď4hRd7x6+jU}E3\̫QctꦽD.=9GޓrtSIWpC7Oݑ\_5>TEk6"Q4t;fL ԄE%rݻ[}:ceq-mz^\15@ 術Lj[=9l#Rύ|_HO3CXtF6TꊏzQF$VhD&m(FOju#U F;iV7hҹ1rjcnx uJ"C7p$~kӶ԰1x.X~kq}XΑl }5{@bV"VNzgd$ͭ'*S`p &7BZ|MU~ƉvMnGVB/y,7lvV84Ao5cc`{cjbLGХX씔 {u`؛=kg#սE kL\zgzv;vS5 ހ(1 "+pBa5F.7ø$AJ}ubb/Hμ9j&{i!X?L , ҠQU Udc`lؿ^'oџ#9OH^= ! nA.6:X'|7Lc9Ŏr^SSN&y{!XUU@݁C4^S?CZ^,-{+ޥlo!X!Q< zੵъ[e%YP]7pA1D`.1Qff uJ31.,?8KZ-6f bdG?ϻ/ذU5~ۑ~Fޤ~nAN9:?P 2"4Vehs˞kmy9_Q54H&vRt㹥}z'k#7%yO*@L`b0+(ؼjXJ{[;@,t֓N$rVW&l҄7PK^?6ґ|.AU EQ#yJqHK'"-f; kLֱW%~,M$})s47hK}-u>8u*)9}/CIm)B$MG>Vū5{P&han8?<1J4M~e{&"5w6@0>ВݑrE!5≗z=E|={Z?Ȝ_:=Uo˟GXE 8َ6Յ걅2 az R\ͅg7=5tm IdF dcpɪ*ȹ`^7CXhۅ@祗"DAw}?:wĨ`E$(ْ.~oN0C0*۔LzlcA0U֒$mOFJAy4oӌBjHAkXP'(9R+ KB$!+m& @VqK0;WP")E%Opq"0!v )* E;ZC#b?i6_TZ?;28Tm֑@>^pt\u ހ%BՆ*\%LdiW AȎ)3 WϔMsP2Or0}lVg*_j~dWi㢶On'AABLif!&@WKDW!-$ŕa˖xZV)Wrr0qˢ5YCEZEST{> 'nsuGb,.*-*yFQKkgp+CA7S7i)1,Z¦d/+/"jzh0fĜo hI ڤE4 d췟bZ?! o@䡞Dwb7XA "i ȵ.s8qh>XP)yf[O~`kz)[ªn=O9&= fτ8392AEQav$etgr94/M%%EPH")>nw 7 'EFG|>4MY Zӥv]vIj ,ܧ'3f!E7K+oy>{4,;!!(BjO|$I"I)#fH =/5:!2=)…9d ](le_$&\Fn@?WBb$*XǏd*qm1Ь<}JUI0cH77j>ӫiD@YUSKIynKvWm=NfN<ɓlzۇށ^A{Io%y>Z!]+WkčO%WTV1ñxokoo:`o(&vC6MIENDB`b5Hy]+Y׊>5 n5Hy]+Y׊>PNG IHDRJCDКgAMA pHYs+ IDATx!t[o uu.%uu+uuM]]+qq%.. .W剹!0 3{![]Ӓa ={i{O@4oj]a5QfjE*G!rۤh,jyW N:h񚲨CkUN-Fj]Hs9&F):&( ({(uhWz 1p\r jys'~D7XQvy!ea#jr#4GZ' OKѻW`KqH= DIVxw´V:6D휃 Y?'bԀ?&FOiE:2M2TZ. x1QBZԵNM휓Etzy`Q;BXvk'#kz"7NԯᅨDOT?!䶤N)t\jy'ɚarcH%.ZJBs] ΧNśZޤp K4hgV=܏y-+%p6> QE?ZDHD㊑Y?M䵼isۤ3$OsUOwj_w& $B+cJo ed_7)"SVjg^A+M-o jF bzLbpڭ*P;ޮx*YIԂ<`\ Hj:k-anm" BaQD <(1cd]i7vb[Л=)#\(tiGHKdž{+**"y UYį7!^'1[)O}O!E/D[^ihs >=̡7~Hu#JWCj Ft"jc5/olmoԫvyiooPSrcGtOWwy믵8S4V%o$0xaÜWaV}y3p|A6m+_[n4(}ݬoW, G$܅~>34Mc}xdZdsH/ 8E }ߟL&Ҕ8@#Qy'"LjvpNc}ߟgךp=#!>&\sRTw1) `2ضn@Dxw͆wSpXGE náZ[,e+89Gi cJ̢JdOe|3uyijRUG㥀vp l>,P '9_r8]ۻ(=Q0ճ vN1.2wNsrzr}u뺮 map-UU+@߲(GQSB۶8Ylhtv~^9^^_tO]^]{v3i[V8om۶ȘFiww''C|?;? xUUݛ0$,&NVAAh1Ӈ؜3EQTU5MWo ]/&UUu} 7_L?<ʻ̭rw΢Uk=a-6eYK;hLrl>,Btڝ˫K4; Ct~Nl&rɛd~ $ v[y,3\_]_^]:l(iX6[Y]xCv$UL&FI\fl>#P;dG9g&z+e(\ yoUCWA) wp8o5[1rhADFEmn08#TUF"=vVJ۫0fcL4M4l.\,k2$?t)|ܰh ǧdB>'p8FFDArUt (d2~Oa:ώ Ng w8〛V5P^=`{Z Cecb,"@mwO(mۃ0K va# !!孖;><Mb)2zvG.kqЂPmnpxX* 2nEyW۶aȽyiw\ׅl˲_PHm-ҧ w~|s{ ޗSdyqgx5,@FJ7KD A4 յ=w#yah4~??= =4wXl`>eW9Tz!pm im6HBtF16<ʂkF젉\$:xQ|yo]xyu ;El&#PIm5[낔y; %dLwd,z"Bʗ ;Br^_ /VS_iAȠ?xm{JG'2gE-F\ꕷPR;vDHe#4Mm۶m_fƿ7¬yo 0MVۊĂ;klN<1}?ꥠzG`$fl~Sxw { /9pJX۶eih4Rijxzp|y+5toY{Q5 K 9-;UҩV`Om矿Vp [8-Z^;MߧpZE}Mdby"E1O1q8977)\l76qڲCg%qL6( wy~祲|xо1 =q ~K1J*Vƒ x|z~?&\J؈ x/0΋?CqN*'7(eXg_Q\{ڍ 8~y}1K~ދÀ6s/&jNfY<n8mg*ֿDJq[Z͖eYv]Q SdՉ; CNYJmѻ~FhnaOkdyKr1X)iw/iLG¹`m4z;NN&^Pb.:u"yb|^۳FzD5P"Q!Cā}lMMkF$Ch|Gy,im[vukbȐȰIX(tiI$ʻ3 ˲}mbu|ߧ4-n_sc&ad0dUR&6]S*R55 -*vѕuOڿzW Y,˒g9n۶~6xb,Orc~Y@r+eOL-ox{MQjB馐yYo>QȁHpw{',,܅F[R|=ϋRr1M}jWxqco:rEQJӊnHn$llnyDb{p5 4-,9֯o5[QU"KSP^_0-yJgAcovGQwH܀IBkÎF& ǧG((bq*jWzX(.u..zU`\6lɐ6;y V t2l)y/FMJ=A5*("B~)ʟ! F%q$:G<xǎB<3]w%uQ;)l<[`".ԟL*JDHVԋ wa|qRJ@ ?/qMPhm'Nĵl]//\8N^IXFKߒq $׀˲0\mPEuyQ3 NcEa4>yuM!Rxb)ŰONĊonoyQ*Ge) Y h⽆z1 sa4Ī Ɵ@5KW>UHPD19Z*'HmF< yMUM讋[wz-,'X Z~R IX`IJ. A8M1ΒWDH+[TE>:L8dcGUU-:Xkc{3S^U9@h* ?!yj&kB6ӭ(B/18kqn(a+B7}"oǴ ْآgq.GߜD_9L(qy h_Nj#3݊-m=YO>TNŘd&TCY c]_*ad\LH}|ߕ%Vc %_tX Ccz]b<x#q%}|Ǩ\Jڤt\PL) ))r{o4 M-0f@`'9}ƿ{tڝȑl7p"S6 Z%B%%>Ȉyd +Os̘s~oUb >&ܼ}2$p׈14coB3..C b 5j|yu9SGa`l2礲FZWxE~A B\w1j.~:UıWڙ q}|*Dp]7܅EcHoo𻆄z\0ja;i-/).?UU#N;Jmی-ՁwsVS">+i"&$TX8]AВ x뺾K@9%,,HD(SlY9fCف&/oDj ܌sݱ87*N! tOyOZ#?]K-%[ xl ?=9=ߒh ܅oohOU'eYq9u˅8q.ڿui&<;|VܗRdϡ}0EBUx\u FIHq}ujB# q0dI ZE?qnFZ|!,ia E^^_0Fu݋E|1H%9})KXj6?`NG|w{W۲Bio|q+iEU(i-F) ET 'b]Jg#h'c]-*^jI__#WUp}4/.ʲ,ژ9L$P6PV}(i S{riwcHsp8ėvN^",p1J^7^2?[)ע"'?8.1)4]/ `r^@?~pf)]hy`\oQ!,v(\KI$orV.Nfy|zfɝ/DvfG5MC}{{ мRCfmlAi6>)MUmuͦ-:ϫdp)'0a8J ڻZș4VfW: aaaa6aY +Nt s鰰Y/8倿خ/h@].ޚ' o^@#qY )T7uZ/('^*m@ިQoHBp{!藑keiL)k#De8WD|]eq\I_./6oԝh#kG&cE#TmtJqycy*("k )󻥶fH)60V/+>d/Ap1]Iql ֦v[oH }!qgNKҷTg{Oߟ:~l7ƔD{Bo<4Oy"eul^2ZEx<<: ڷXzqk8+;FQn>$I=&7Y)Wl1qpo@4M1}th!gYx$=1lةmvGbqq~aj\}o/V0x,6KLһq^mkefPl6SkF{#Xl^m`bquEAk:x Vt:m\lFx8N1Pw":&!A6iJR_|S .<RO;X;OE^,]=V/+d^ GƘj^VumffQ#k4!I=zir1yJCV93 ʟ0~AON9/ڦCu#^VW߮ ÐZ4MS(u$Io~T XPy'ނL&FQH q\}1'>Tӑ)+皗pfm1Nb (0ܙYiZr.?;o;%m^X*|Nhoq )"-0KVe,L5ÜLy +~XÜ&:RODO|3тZ:}T,-pc&4F0xFlu!1hRHoʼn :1V/+=n:d285d=|>ߩ"[U)Eip|tJ IDATYeY&k |^,(SVȧ]?#Mӊy\iE77*ãCer7~FZ;`ʢ׹B& mKPcquT+>|x4eOߟ-T5лkQ%IIE+!O%DUǔ^Kz I=)%Б(#9%jyp/}-S*`UG1 *Dbf$ۆm JjiE'h#}*Zkݨ蟄HӛDm.f͞b 'ɩnѝej2O~|aC :"flK@љ(`onos0Ywi*zXEYf8dE]hb&:MSUM L&LQ[T/4U]TpaUszB۠o^G E"FzΉ&&9a"Koۄv,yoϿ)H\pџJSD=jY!BsKfھjݽnH;?ࣽ4|*W,颁1(H:@s, Y>/pʍ4MXkBD"\4ԮCߦ(u` YVҥ5u_L)+H)RAYJs;8`jT HuhYccxd/i&!)Z`.! C;SZ#AYX_I4S"lVz3݉ Y~vҷAe۫;62q繞a(UUׅ_(KjHԑ` cܻY`>k;fX˿BRO-HxqOj5"W(ã}{"{ tKyj>MU5^ʞ*78Z V?>/IIy kǞ}pE 7yB\:T0^86 Kl62LnYR(ҹoOCF&]vKY4]X> 1p@-ruX,e)(€5@ouI/f7fo&4b톴\vfj3wTTj^AgJwj!_5)|> @ BYezcĵ,;u|Y?x:ZY5~5 R|>yGL *`~?? EH3Hj̇\@O⳺4e1\;FOFz-ǍGX$BYK7^WUfjT f}˵{1vcQu0yY.ަuo*.ˊ|1~p/qL92s."|Ν'mDGz7"^bfhoD݃eJn{wxtȷE5Y:.ǝϑ14z0vErK49 rۓ&n20 Nfy~NЯ{!AQ{9%+.i|lI 5Ӭ|ywc1}w;uTb2hwHl6;>:6{hQ^ldv v*NJAen7@zAXaʒ?_~,CR:i 1zeIlwpO -[ zm i7@79[r7UoMNibo老3jND,,;;? T>\fpac)p7+"jUjjf3>&MSՍQ d)jãUho077]k֩Խk_!)?0zM|N0;zYqy6{Q_QgX>/,w)p<Y{J⁡ggfOkD@`g1ZMBd h\W.BKaR5RuۃވA-S΋7QiPVClwƙ`鬢ޅӋB?oNEZ u20&hoDu\FCZłv3i;ߊ%ެlU^rVy)5jcBgeeD]k HRVG{#{jq|wxOTs)s*P/PB45n0oUC2W }+%]bho#5$> 00W8ӌdn_o3,5d`OO\_p8ƼOceNSލ}|LJjM5Uz ð;IlIPC>~瓆a'Ibvoj0,\d+7m%HeEU_W>12 CMpAsUa!'x~ +->i{ӬoC&-o/W1iZ."3F{wʰs 1 D߶lx{ݚ|Q~6#A2LA*6lиQ'/ctV1c}eYp"KKⅱf*vβ̪m9"haӓ<`:b#Z0I .0NP 8 ^Z8zRR_][˟O>wO' W# .0L\26 /3{jy%./\29|.fsR3'1Ϲ @X;8If}Qq[XPq.iz{7Nu&acLwx%ve[$L:Nof% J)n,\<˲ly.AHߒ{}{L&N+fV4xhvW*l <ER٦)Lg9A !Fշ.0%YtVA]hL?%v]RI6_?k< +6?=R ^GSG{YZrj wO>F pévo{ۉ $xx}{ Ⱥmӻ 'Iґ.!I8׭Ezz7"WghoD*e3 Q]@ @OfAX@OHnm8=9]47nH? m7E?>:,0H97Qu$U @Oo (z|x,q`g>j{a=}3a|>ou?n:K7 .VWqwd-7{a3,kCI9mzz3y;9jA%I9gy9Nt癭sԿuf vn^ϵzY5Vh)z^˿hF59=! v: z; $~4Mzt:ETBB4\}Ӣ` @9-lc4{z A=uO``(wZk@mg񡴦5pq:9ѣ蹝7mG}Nךrk/ߛ "rL]E/GyK bޞGۍSEh]fFeeϟ[Rb.hɭc'bC?Hn7c\kuvQd[!2npNz7Rt4 Hlg^Y0_5*LC!vA9X9Mae%i|қOb ??o^`9 x7HK~h5>mB?Jo=ەW t9E \Xa6b oK ITagDUֿ {E7>?mh]$0i +{o ݺћH/LFm.}һ@ ^Y*%ݽr1HCA#OE#ܢxWA+QE.rը~{1kLg[-Tzvt?bW[xJzhS6?gS5Ň"+BpZ'F:Z9VV4>$TZ./ݖgƨL/P] P:Nkn/v{[ +[p~R^F,q T}1$8bVPQ[`W#ݫq .HoU\$lɁL\xR'( v.ĭ7%Tiy ܾ$5Br^VX߲Po G:7=UT>r[m9MuU`bT\ң\^urA{#5x;L^ wKUt+LEwYaTN;@b@nE㤯A c؋&.&ae3+tV溓 r[; 'iI v;y8%$ tޕ%:z<ނnl$Еk]wX RE]$P!cx' mm)C'RCtk1A|D`VKpUEwJ {&nP-la8-lPpIY^8$YDpSɑ_5`iE_.WaH.s`(L$#q bFyVSZ1npr~lJjuMrx@Yqeʱ 3gRi5 4> [Wj#n{{hK>aAT ew9NoV,8HRz{;[ZO9*)O *Ǻ´fue6gbg.[T/zjPc#ȶJAוs) &|ݬsGTқ r5se$+Zw=9IÔCŬ~ {s6X_+S'B)X,f3hIP̔s`25L;n@ +NJKoj%Mn@JGK1=%uUSmfH_T5a-Ymma^#j ڂ6t< P'9'^zGS]sZ㍪z0=Baum淈V[ȭ@O*}+zzc=te_{D9YYY?F"h1RIENDB`bo! Oy4pH6U1̥;?@Dّۗxgc[W9AJ_ᠰukjmYIdKϲ*چeu2vJ[0daA[=/spqp:~d4Nat Qo:SVo1> (;ג٨ʹCSQ)1@w1N`L9?oK~6- iىN=x{-rI \,ktU\kq1fJ7L #SRn]7q䢾i.NG_(ugѝx__ tRXUAm\iwsi-ˑ;;82bʎy7t}4XAf$Z+V}7;ƚ&z<&ɜ+1ʽU_wƵst'G//#'z,V1i/tlKR\oƭ}X<@oS3Cqkȗh2R.ucBq׫OY+n[H#wQC:2~_k`VYhL7.[).gp=!\\4y6$9Z?KThO&brQ"QQlIJ%jN ^5kSW 5Oa{sXR`ۣ\ r |4Tay]%qg?h^ﳆ,e.G K?*HrNۢfEK8Y*`q\Ltyt7iM2Jօx]yQlbB48TisA;{KŽw!O곪N59 r!3N.SWmJz#.d?jK,~.:Tձd Iw(5fu.:.r\8gt.B.`'t_JB{!ѝo>IyXECĮx44 LQ,K+CTꀁ1|83s#ίW&r\ NW@ Ro Vk2}ڣ9},% <[%U,^trHB] $)b4` lІү@=~WQEzYX*_#zܞbqp$.21ٌXgfĘ f)Vvޢ@T:CzWyjw0k.k{q鐃G0%0F# A~zB룜K2LDEO]~\\EMȂ Tz!:ny2T~湂?2#t1i.`3B"{̰<,:Džf{].ȱ 9\ɲ3GC CFKdq<}c`q̔2.]aw`Ye'j prQ (r| 1ԀHZUu\jn0..Lc J\HlUuWH+*.ܯ6墽;wҖ\jdkfʖ+rBe+lIS"\\9.x׳HzQQ\P]{x-] s9c*|eG. Ə@rP!g:z%bH3ozMwp iD$fj:9M y[f!S\]#5\._.LBz~b>_.إhY\r!o`9rNM܏`R!MK''縀:F.᪨T_RɧsG5fE"2n%~sGnm\O$z9?6'EwN*R=ZYIKq9co,LעHr! .*OcWe\7˥R@Tҷ yK݂DgE3)}lBE=0 ^|}}ej脊{?&QKKTܣpW-]Y:Pg a?ǥ ɼ\2Y=x$o=}opuU_\$ .X(iŏ>.MEKC{r rLN;~ qݰ7oq݄_'K&U\\&yb)뾢he{Kz!rµ] l@&n0øHX<欵Z0..? ef*qAKXX>b06אTȴzLK7 M\"`PV1\2LwC\Xޫ.rR|cVk$ϥcA4frwqA'QMp.JxXnjޫ~.IrQjz9k)~@HXe+\`l(Ar{2TS[.v\,[eyaj%$d]0e;ݲ uNI1xVw4/ ʐOCLi/.\SX>)J1Y {H{q=Q^bRK`]XT0򍀒S\VFRl)W6Tyj5N*\.a)eR~Zbлt\.-g/ߚ'e҈%2ETiA4CTpn J;Jr:(Z;i ڄqY]ָL"~F {}R4#|p_*p[(rLrTː)W RX\ex)bڀc^0/Q$bݰ!5x(gj5^STxFMorq-&%yCFldz2Mڊ|,gfkg6[0岒 rc%ge 82MHb}i//=q󹸴 .Mt єq_]ϑѪ=ꘓބxfYɥ˅ipq^ ^~8%Z.DRsL%{Ыj[.-y{1iA.h$hGJ*&2:.M[.8e;z p!ux0aiřq.\M 'U4ϕMA?pi]55O* r&&[.r-"|bVx -N8UT˄` 0sY\x0ŝy.D+ʖŽ+S\-,s+ǎaxP^%å߿'? =dK9h~U8fp58-֘9.K%drIcI!&s˅<DžHʩ Py'2|q1Kz#L&`ur,!.6[h+ Wfυ(IӑW;d<5V;@f>%NҗKwx* _c:NE\sq15* *0A+6^a iۅZl9e G)RIlq̾y檄V ˄ϲj2#[ֽY. w <лg'{*SC(t=iKf"T(XWx6%S' (psGWRմ/>6,UfVbȂn,2YsaBesESZ}}Lp~uN<_:)2SO5>"]ϙ<ϟ}@P5pE!]t,3&(M"U.l,~RJu%-\1JBy%YGE(^CgT.XVgLr lbȧ4LY&s,nXB/5eod:E'JщU@aq-v_Q3wLm&UǨ YɧwL )7PԱ{_F jf{:f'ɦ-$LE`>Cf*6bD\>f fw*~]t0 7oZ]h:lj|l4M&%'æGc687V'r 0ѱpo84>39nk꺏0x=4u˫Nm*o72hӮ`kTY(ͣ;1?*Uhmkv7lUJlF.w G~֨Cf,8񅸾gO ܝ p5'v:qڳ6ϥb^jZy]Z*~a>hDyPMl.j 䌏jc_"L1NZ^1͡9a0`擰"bVΙWhslFL*DZ-o3,4^n*CT/?i8֕D'{Vѩvś"JL7]ru&v1no%⿲a`Vܡ(aK r*thN1Q6%s|KLdY*Pw8{ٸ4&~R^u\~gЄȣG ںuO^&+Fvhޖ˧i!2#9D*JلsDIlx_w;n<&֓|\S4F&fȏqaQ &b$aDfZw9+唜{Y4#BsX9a_$%߼8*Gd5B+;(ki2仸G&\P>2W?ahYtGj{3 <-?G}-/r}aEJBuC yv|bgn0~)eK0[U%(JРl;|JYK `ҳn-矈M Xz(iYXϩq1f6? e^C 9U+(/ز|JzYD;ܽOB+ 6̘& PuS=RHӎWHT69DՑ"jݖPn,b:wm?Qv(#5|9t3aa-fB$ uzSM mڨ}^/B45qaU(,BbQ >2Ju PB{{ JI%n;IPXF~?GMmQa蕲g$]5y9$^g*e/+(r&/z~G&bi c,X;ںu2^!Zp%f6I=g;o<;@5IAϳb^'%4H+QbW>Ri\mAB$|sFyVVQucy$H2e P2>;q*ĆdJR,w"b@(FGr70v~䗧׶=sSGIOA2[ \U`ݙdXJgAN|h׭؁Te(#[v88;X0:؉2#Te9Qdk_ʺΎg;PfZy9LjzC(5K%ٙSMQJ~45Fy`WIJrDO!#y{>c\QDe_ ʈ=Zq][ωNB$B 0ex.F(7D`4$TڐRrb tc9SeT)ʲNB<򓙕 ӈA4^y[&C]Ts 3fxmlqGIG廷rdžlrU2eEyu:YV QutݻI0<ߣ0@sRoQ' (GD-Bl+JGb z%ucB%@1R}<,WQx٣ Qx"VP^Ӛ,'R9>IWig;xsP@9Q.7:\KG6s,uAe?XYD'9F (ղPCIQ^Pi$[ j ߹6$15_ e桬S:KBq ֔_)P:M-H$C-K:8]@)lc%AMvP{|N͞7%IpV1_)n+&/Ty훣$+e]e?!T8Yy.2#H%HbJFpDQD(.ۼTN*(/)ߗIO*J="Oʹ(`ؙɅ>(7K*۲bptC7%5ҭ8UHY"J1]u a<.xCd7|3m+ ELɣ,c(e4AfJzLhRf*Rz\/1Izi((y})l5pt_^tlx6D9QރkX*QF[wLH m*'w@J&J#4a,TR:!ƣdTr@⼨Tw/_ Pu,_)ge^*(FT̐]8vnuy 3"$P;׸µpّp(7y/urpg/TXPE&- 4崠w8q,F1(e% ΨYYkr%0G=:2Jv1^]fŢ(%*@8o%J* e&BfEx}MQvQr%i}H;"j N,PE: }Tc(n@(&noy2CKJPU_::6̡FP%Rg+dDҳeSʵ: BԩY֒te[eloVJHrz1,(8/G"PN0Q"RI@ԡ:[̙AL[(݀| OJ!vAD{Ǚ ⎊'۪eUN!*Y޻;!BC~4@`bQ+N\OWVz%ķk,8?4EU6c=dYܻ29_7UYvI$ʬ#(eR %,ε5U!wq)VI=]aL +d-*US YX׳u]MhUrnGICQyteo|BgFzp;~eR6Fc;P~'&qhcJ)=6 `ɲġ B)yp\FBR|,(vߵPV%r}=E{mR)GeĔGҾԮ۹N |+WD7WTV'@#"H"jP׿'#@2Ls; ('.Lyބ+id :J2 fJuUŊ#^[&̏ "鷀rEyɢ5(o4^~s?hi2J1*! ,.lc]n`1=;_,+$(\Qϩc+V7;u_`ZAsq eF HĂ_Ĥ~X% >1VF]N9K}SV/̓pKRRܛSrx)iȻа(AbA)YTye9Ȅ D%R9DשRzAmmibE<6^3eGk=G(%"wvQ%>.$ ZDz(݊54齝̞#P`_P?pQ>|GY%w_$ޘXFڸ{st) kd(9s)mȚ̪uַ,Ȫ8⣈jwh&N⬼%Q>Jee C.'YF .I~t< 1rsڝ2P=J㒆;ޝکXLlxrKWz1s;B[p~=zP{.9OκUDRJ e܃7ѶE( ,:\:, eiƕ{[pJjz2=NcՙmDT@mYz=z"rdrr?LyJd?ѼჍDHVPlQz=A 4n: TYr-o"luWZV½2e h; ߖTJ & Y+K7+OyaqOu ANە;z)eZezCzz;p(ktI(wSH|0ug7-dmA#D>6t^i@E5tTΕPyxr'P;mtOS* " A/MQN % $z϶<,>vwQ$Uc?DJۏl=f3K@(~gM-ҥ4B}SYNo|B[G5]'>_(;+!$GI~/KS妍k2g9(7(x3oUїy)J%N*ePm?`6$2D)5lח-9nox~C7U%4 ɾuPFhrFˮm_t ǖCg(Ax[Dv0NPN*G73PY-]-*8gL ʳ̴b(6($*d1y4^ug4(eu}J˅_>g{[TGnMYsQj4^(r2=:|;V,(NI~Eio( ʽ4`&,&FB QZ駣LN ZsU!OFJ/!k^z A ysP Q\po]I%)Juw%v Mk3;r!}HZ ["hH+(]_Yѹ[k[9`uqP]_-X6@^p?}!a6GY6@0R |"J_c ,.;suϴT-Ly ?Tf#G՛h'ٰSʳT v?*VkgO?瞌2|p9!W^09!K2y$@ŝa#,U}D5(smAnP/५a}ۢ:g ;@k:JlAxte*+n@{V)@~L&JbQ$;B(I^MK#|*J(%! =J8'YiZ2Js%4ECS,iC?h ,i ^S/P*n`%Nܑ%(lPVaM٦fw"J`[! 4q*(,P&' gv% Zø@+(z*H߶eB`KM#4ִ2 Հ$R1A{яe ,QQ)t#y>F(u̠wleՂaZAN ʈUCDeβCK׋! Cl.KhJ2xuٷB 8JZ *}cUZ r|,-B$sVP%#w`J1 ז*1}HtZj 7"0^@5ׇ~A|g$1?UA=3T iRMPVz0Eۣ ge=Ǣ$fOB+4 %>с捽$eB9"J ?RT\K" \~['oŒz=4ꅰpt(ZDXJߴ5QsP7چ:GI P}6xOTi(?C??؟V/3IENDB`bNh9![&f_3Ys"p͝*n"h9![&f_< 3Ys"p͝PNG IHDR 'rPLTEYŒ1p=[YbKGDH cmPPJCmp0712OmIDATx{ :釧M O5]iS):'ٻ1 tBҒ4tO>:"::WH pQHN(tR\yR@z %+)^H @JWRwYH @JWR@z %+) Bx @JWR@JWR@?@z ^bq FH @JWR3z %+)^HɊ@5@z %@#pL)U=u7 %;SgxR=ܡ{,.@J}{ @*Fp,.@J*ȟ -8V\1 $4 }u, ;e u/z+wů%P`RHXݑȟ31>u %JG_ g"ᤤR)T$LJIĞy84=H #I)'|Yܘ(R@JgM*fm$BX)(h= LaAₙz>u %;DMJ;Zhv2ަ9?u9 %E@+4TIJroI,SpR`5I!5)wn:uag 7,$'չ @Jox&m)#/JJͬL1Ef` RzHKv(Cy2\*HI A1U J)mpBJBJ&AJʹܹP֧."AАϏ X`!(z(H#+j=c)x̧YNJ#`]ꡇƯP'}z_R`{jl4{]k{iQvEў^d,X2nx*c_]fMs԰))'ʌچQ*f9çvtXQ*$rn=lȨ# RAJcC=ә'}7cdV)匔ؐKTo)פٗmRz3{b[?&a胢; AB۵$KƳA[Rbt:q^+פVHB>V\g8Lk6j}/LxU+Fy LmxW:k>Je"OڌCٯh;=I4R῾4 5+@]|Ul{MJξ P/fX}:[ 9Dۥ>bDak KHڟe7E+hJRR G]'$:2I IF,sf4}kWYZdm+)dfְ[?_񊢂z<~_Lb?ixa@?e]+^H|ig_=f#HIH JC=R+&ͫH&;W^[RxGTAL"O5!0k*2)ŷ4*LiCJ85ҟ5Nf) pheȡOil8 47ږXR|Z.È" D>cV_bff )1W* ޚ'C:[u'GJ2k!%|B|%DN-z;)SwVQ*2Wo+&R2ۇ.dQJpI D9D66ԩWjVy6D)+L in%k!##ia,{n]mաa8E)٪5)kHCspCXZHIʺ 6%o_&K ȽXQUKGc3[;ZgR PHGH+xJֆ(((ګ-Z9vzXVO̍eޫP(ǼefdTt=dtX쟔28\ Z_@V'~p[$㛔T6;kbm?%ޤդׁ5!v>DsN"X&VդZ|CL(,'%]*k84%J*R<Q՞>TI ڑ?M!LJl0g-j=%%>u҅݁i^0L{YiǽrEa u+yem- [#.s@ Ism#aE^jbFJFfF.JpRxDBJ#Y"D-H#`[ߨ8yRX8Iۖµ"%2#\\nFR*e;,B7F㪏mCu&^#;̏ ?+RIJ|Q'oVUu$%7Erllwuin'z$%kS*:()&>2NƣFh%X[JAsЍ(SZ*i5*'ߴ%4 RϮYRc=훔2̅n/y#d6kX:NJ9TҒ&&( Tyl~JIIU9xypMDJQ$@W( RJpf( ZDor!OXX`K+ J%(3mzCw)ƾIIw:d$\Tam OGFi,UT/=+!%)1,qϐ#i\֑Rz2䙤Dć$% R"[d|^fm+72..X<~ 3 l{HIO?Q\mZ5C֓R)3)Qu[Rop. K>U&]I:RFJ;ؔcXU (ƔٷkZY^lmޔ"Ǵ{E:D5x%i;U %sh?ԅجYmrK/m+/ʬRQ WީBJD!kIQ')%h@hw_VI9! n)NwОD{,[?+EY㖳oz퐇T%wnF]YWxt+m>Bfu 0s!ڼ)yEUfKk)a7R+)l*]Šמ/AfeR-ĝG$8KV~,:5.-I )el-Jd%mHE~=DOR2 <,J5'2asHJ!qf _R%z& K.Pֱۑ)kT )尢͛7J{BPa5;OZ)9X%(L~GdJ}X#͂\ps5X'0 T?RrՋyʣ[+ȥ* aU@6/껦4 %\:x}_n(& RHm؁6UN%խ/LJA'%/*VOߗn^EJF<^؅ۨȍ=}ij?{nF&.@F2:8= N[ekt]*;S%)-7YY Q=Q!ڊH.Pˁ}BE*ͫHi.+ڼ)y3eќYTRrJڻeR% [NT"9 uo3FEʇwĖoZdnUP&%\ %)`}E!(҆B['iTqRzInK6GJX}tL G{mﰯmanJ@#NYf=0\U[{&V )mUO嘱:u;)E(s3)No)3'$`6fʍUs%$} mzv%|zBO.k)ԉ Y+_jկR4v4 5XSuD`vdZ_5nd[Ƒ*<'@&RSn/WE 7dxPJ~:ZVY rPbޢjyYTFTbyHц%wIFw#>m!oEJ*R*&RR IMO2B^2M0|7 V es4҆ 0|"n!Kkj}'KD{nL#]`Duh.z4O> -E!Ku 5pdiܔ|i*J)/LM* %/i.lMjnX@J*<. yi ~'v%OYs^^]SOx O3Y4Ŕ>TSO}7-2rcO^޼WS4 #L/YZ%2z"̫߉Z#| s(|yZKK$z/a[sg͜tW|»M+MT/ Ik:`Mm. >܄7D>,G,"닿wB&k Z|3"K)hyAL%*ۘOSs d8(祓ϳQ]H)ƄyBxϝeRktp~6RIJQ/?YHIM_hEG6wGLJt˜W|ꕑ]w2Q&#jw.ڒZ1I6bLVL{W"'T,:MChԊÃZJ,,0IZ< о6m$P˕#*9QM羑0,c D!"¬$6K^-okП?2hH=8}en. t!/ }Oؒ|,L<%K%W\uIKKx5Rؔrs. #T' A)l |jVnFQ#<)m.DfRJJדkЛ2zHJXbhxf*O5.ET-U>ɦK*R"?T92)RY'%U>kB+CsM&:*UI(s7.ꄲU<NFP QcGttcY NZS;d?{$y_?·{TDJO<.Zu_&=*axbZԮ3KX.VxHd6fR¼*ii*Y)1`Vܦ@MʌX IsSQy1Go0"r*EB@*+6r%Td4/yGRDTQ𱀴eOT"ʷDX++O Wq˔.BFRP&5p?|TETM6~ub9FqF9쇼*A݈:CE#*#UбZiX/Ҫ@JLT Ǩ ^4O(_vkfLQN]GΎd fo5n)˺)׬-Rʹkf<(Cd*8۹$[ ?]zG[vcӇK>uP{!k\a-)31ԑҲK[46zAd (9I-?VNR%LKY'vV}%%4wHI+3sIQ! a<\rB5~;$nc{BH#-5JF%%ZR $$RnpMF>!e %7$/9%NX)LD*)e3>^QKJl4!%@J"%0QL8Ư|h %<*JudH X %d~ԑٛͦ)婘TI&iק3.h %$T.He!UC[Z6$.ff`ì8mWHR:/ x 0Ii+ȳc8+q%Kq!R,h9Mn+./^LΐI%ĂJ]aV)]2݈ dRse̴eRX4J;`%ʬ<tQ0L9iX)#$o6$Ό[}jV MTO%!3BTs3&AX0r4~ayM-)g3v[ &H|QbeXoi~*$`8o@JuˆK C־+AJŠ/ PI7!|L+wƴM$䪫P@^mI3j%J`3 6%UH)d/Ώʤ啈Sh @HrbM=-7+r/#zd7'"hJ\H ˁC]<\ Q8i-#U @uSpnJW@Hr@cU=hb;UQ^}FJYǢ̬T?S H t1Dcں"NƩ{gG2n STz@Hb % h g2 )]t?ERğk :]Iׁ21ϵf7'q:Dx[R 0݈n*NVYA #'IJRv..e(LlK4!~~ޭXuV2E `e% teB6/,"LFVR~G,RZ:`R Ƣ\B2ӆr^Xz?gdh@|~5۷qEQr[Dy>`$.6doH~'ώ Ay]^ CHwN\QIi֌J͹0yY9YrAJ4{rv)]R5E)Ǧ缼 ڌQ7f جJldS>IiƮ %n:KP ˁBUQ筍A@NU)cpd<*Sʙ#ު+VUkec#fH邰M-mj.4XQvxX( CQnbJJ\8O kvW<2WR$\sH[s&~%mbJdcս:+ŭ| 24?u>/ҏ&&6 Ef?ssVA,1#,W H"%fvZ_@VBp҆ۮ''#DsfD\.\ﶎ72p!xڊ5R׹ 藮&%_3qs5?/WhxgHJiHٰ9'^rY y9\e+IJjd:9Q:cRJY} %)Zo$%.JzILt ȧYf]|nᯖz߯gB:?ٜ~_k֟UHKx$Bu;ו׸EȧY=<(YHphV5-W)1U)]JM_G:rRb xu\"2 R6QDx#)$m$F_@_H)fV*CJ& ]$:&_bL^ܲc)vu)T|qaXӄJgjRlv{[bw(-w͌KBJU񯒔JUQ;GVQL^arMM:xxy0)yEƸXb.$v=d6fVpmS.k]SIhfDQ;@_Hi'"vQRٰz}椔s}rê+cr]/Y)e|ⱚBedTЖ#ZT:vYT);ܐiS$Hܪ?Vm=u !`BhX-k+ ݦĢ]_b%Fq. )]JH 0ENJq H %-dk#k"5ߜTHK#FklcEOTRS|31Wm?4^)ic☔ұN?7%m$-?ڹ{CJq%̿hN5+?ϙT_*0\'baxmuI)%܊ &CG ^!olOKR&%!jo %Ciԉ.;nR3>R}1ߑUWLFzRr?c|7eVMFaDJ1Z;,-=&l=s2ii*TEp[A )^=S^4UwR UKfMgE6D!HmHvuoGB_Hɓ#*r [4fcPGJ^gh?5]=)msinoR"=ydϞO %U)ae%R$%T<}S܀{bR$NJĒIIZUd66푏2 )z#TpגRZ҉n '%Ȱ15)1F䣘jDJBj/IrVR[+{l5*-c露IX[MgE6D!H)W̥պQotwR3/)Hur[- 8yƞXH)(( dn1)9<s|?WFX;ܜZc[ZCJ%:ק)N]2#II)EǤ餴DL7RPjCw#%,i絤kIaptE? %8g6~)%ŐYHԒ$%bɗ{ߋ!$߲R :(HUGJxJ*_~XkCffI,<8?RNդkW! .U\LFf4epһC°[{{#*leB'qnƌvq$lI֭6|΀/KR,ڵ!j;.ƛ%O,bH =_TEBJ:*ŏp@;֦Osm;ޏ>uE))o" 7|՘"˿_^ݛ3Sb4֭2o~f,Qۍ 17IXս'%O5KKm<󙚭MttVCJ)VE[bC ݆ziu^yM/ }fI1u]};?b.ܼ+Ţ]LJ`V 1(iGWzCJ^&=Z)GwO8'%E[PkTI)'GI)7-1H' +ѷ=j0rH:;sNHnq!%\:)үvm2)hj6C)ƛ$mzhd{@H)?\)ΓpJkHiloW !%HsUjJ#Cca%n9/ X9xi_lAu6c郋7ɉ۬<Kr,IJ̾bIҲSFJo, )k ݣ;f"8W)-g҄MJyޯ!%^Xaj8klT'muoH]ƹx-COxe:z]yZ..ZV5uaG!IGEaII~XkC"L1$iYgH:IɑE{lkH)`Kꖓy)&5FD{NJdB46*PH[ N?ՌB*eriX4Y=) P%@~f,XQkzR2xMV RVKRݺVyא R"2mhJ &%f>PbWt죷&E5YII5HT^n_l-;d;\z\8RK9 AaØ%#*I _ 1 i9 9|K0 )q2럑hI5>d-e%l$֞֒Zv3FJӈY5MJ7oRbj[LKn4<ŮslsRJܣץK)VSv%@eIFJczV*':bL&EÜtp|Up5V 6h1i17dO+=Dk[HlV:;u yfHڈћ͔pӸF )X`m{_M+oKgxyfU\coA j<XJV8R%RAkM5N.HJL[ܑcEA>k.>Nqk\}ظxbwğ[v.u%R|E&Xތ!k͒*Eit5iJxܶЌ\ ɢ$+z}lkό)jyL[r ϥm(£ooH N*iHcJjUӚʭMY5~OG>@°Bz=FAMeQUYr7R.WR z^aUo&ĦZl="--ٹF3c1KVR0#qGv,i+T0`B F )/Ա3p=E DFVR 9x: RL_"fMKI-Avh$%i Wz=\N;)ZhOvE}Jόż.Z&k=Xi&/KZm)i9!lM=9+r"Z!ܮن8 z=.~#n>Wt)iI\XX򺿰PpGW_VioU:sdF+CCLB[Bn %) JR"{Jb0c1ˢ u%Һ/KH&+? N%Ur\+NF"d]i;8~ra?IE|a[,)U$6UGҦLnB g%K-HxN%iXNuJXHvÀ)i壷w٠\()Ʀ %ʔ嘍$Єw6QOl %ّ_1JschD^gK 0ہkt} '^+2*m||17h~R|=^v:dh5TJ9zssyuehx4BS@۲QIW^~,['~6M#m],L2iQeLgBIAƯ?ҒȽTG~¯IJ;Z?5Z1°eE8f'l G=2HD8njFNRaM]< tDtLR(o)FzU#FƦDS>yFVRix={R:_hwn}kZ߽}LҔ?!""T>BC90OR4#c2)n1)i;d#HWBSWRKAtLJldTvO 6wS뒩VR )Q s!'Ҥ);6YWĈeRzR:SܝLܤTJ%M˩2uӸF*v =&wyǪJ@t6,tP=T9*>KQ4 >=a9هHL! ѡ 1)f'hl^!%*Ӕ -{fn 3Dv~Px%%:AHnTڶ2_m@Jg QE4aSݔʳk[*'y\$Tl_'zpR:Oྲྀ]C'[Ne|)Ւ*J0R:O\s&Bst ~n)a ]ՖcWSiyavYcYR~^?C~ڒݨ]ڲ2NR:Oqػ)-I-j+zLKA蒭PN@JgT#{J{NrRFzfD);qf&%`4޺%tpT!?hOEJ-Kcf&.Nm7)Ry'I)LWx[R,KDWr(~='uU5)Ƀ*˄~ R( mnR7mՒR'm5)8)A~84.Rn綆d[(d_@JGȠ'o!@#jϳY~T7Ϸ!d}&HnN$g.cogH[S"A;%ԓdōdF\vnsSڑd[EJ:R@JٙZRڐ]rI);$L{ڹ5R2$ҕfw %vRblטjI2J}^4).3HViᨵHaɂK:R;v(Ju'߸ʍY:T-Z+S9H)&M_뤋)6Z!%R_92*4StVg67$#' =.')y csF`{TGpŝkesctmEK~/X"\\m:RFr|FHɖg@JKE&>$έY,f2ցPokN%z. U$HgA8:{6LV( 2exPt}ijk5)%ig/1j!_]lJ7q!%OUgqf{K BJE~?#c" Y43{ڪ#%o2g]\NK1!f{y&׬5)9ն>-щۦy+L:J) %:5}332yf.I~DA )Qi#E8emets6G~ni>>PaP;%T:ĂnБ-ݙ H7R(pJ:Hun,_5sI)]ڒ TVqzN*.2zRJ6D1}tWR1yEU\'<{[{#I AtRONLL NJgg}'(gJAfa l'2O _⤕>ؿJ>hlx]:.>1E Gb!3֤)Պ@Cr#- ,|Sڤ_-`% "rGsS'nFkU]MkFJ$*HVS1m>6ع>Ĥފ*Ģ~c6"PL #͗JRKX'%;G:?%ʌfIEp}KP pz%)%X:IZ/ \%SRynEHIMuRbJ86[x &:#8()9 kWQ {*ԤrziV@ڹW_cbmǙun?6CNJ12]5R"Y(D9H)agw kiD>ѿEvc=(H (rR*I)kEJjRE"G,;F&ksSJEM()&}*ko$5)qffzQ$%Ou$Ǿ+r3.U{RB {Nd֦SSբ)W!\Lge<Šj D?.{ȅzf<'TL;פw!V "D4g"|c^Z8 / GtުX"(匄!h zouFX:Xq7rS0Z!^x 8n)fFnHDJaЅ4~jRvn,Nx=lV>RήtI 7ܶ6M@r"<4Ik)R-II3AJ>mfK2CpsAq72ՕEe26#7$9IMA+C35Q1I`L шLW'mB1rS)F趓_;I=qve"p7M(čUqLxyFc4&CD i& O{9N8HZlJcR)Q,׌2I Q(uzR_ǒWdu>-Ͼؒ͐H)㟕dMUdў&s0\BcxJ@%5Qq.v-Z?$F2iEfX6Dr"} LR EqM¸Ed])ш*Icr|s欋=.i3,)f))iH)1I 5m_dduT-6bcJcrBJ ܮUgAuRh!9u[T&LR䓹4;)emIi)\`a^(U 5!1t܊7Tokؾn[NJH PMWєmӾ{MҥgE;|u?ӱ%z(eԹ U궮9(HoKGV >qNܔqю$QBJg xVL]NkRه|ߑvv#M%% >k)%Hn6PKJz()_&5)CQ푚rj|ojR;HiZoT5/VVF*/oQkj%ƒCrNӝˤ$b:ᤤ=DX&k؁uA.KrV,>)mzGJę:d7X=fA+teRj#ks>Pe:-|<`#%#\YnWEJ5IRAQgTG oV5ku*:(J]oj=;" )I;7n35 GIڑ/n9b U<ʣ[gD,wT[6lR>wnM+nfG^֕i)#%3ňA#".NP 27U7BDHzK:(J7~6@#%]K)<+#әñLJt9Q !,D\CwOĭFWd5buL-ݫ4p{F,՚RMɞKԛ7Cn'IzVP}i^:(JӍټ'ui2#A#ҳL`;O܎lxsACZOXFJ }v;-f|nדQ-T.cS4s AK$%!V67=5"˩{ RME-pHIDZx%O>0 D˼tՔޓjJ%iL%ReऴUI$⭼co Rҭ拐pӎDxpH)IzgeRRb͑KYIʖcUz,$%g6XFwL%I yIL>}ʪ=΁yc-be!i=SSzZ2\o;\~^፞}tv--ՔHĖIX-)NY:U+Xrx_;Erˮ=gsszXzNd"} >+>j\ebr !1/{RbLdzLJB`liO4.~Zeh_3;0FH5{\%ѹ{?S&fy4 e7{I)a1nɠԂ6x5uUwC ̏ ;vkn!%G"g:eKjǬN#Hޥ|JlEH\+9i=lHfnү}oZkkTF{A][:ү*RZ{KJ4'|" F}c.}GŞp>#v>!_VmHiI;O'%ݑ5 ōOtB#L<Ƥd?H%.[@Mӂ/7dd {ҵici&E'iֹ!v&ث _;[㔅ao4&2' dxEK;&HEX,1YH"T^ɭgZYҘh%uߢem[+SB`R_5ǭ"%-Nm'Y@J9cS -> !H7n9@jU!Lj 4,Z]M.'qSOB[ё(r8j+oRF|5RBk&~72I k8) l8Z8 6V7&%IDאR TD6Ji=.v-X6z3-?R"KxAkZRǾII RLQ/ͬRR> )mhvjYRǾIi.c~)@J5#tMܚw͍u 燨#s3)cߤ4kHi TXz(oД"И.XNJd3< y\CƣN1 }oR LJN)U餔w"% J+)ŻRPAJE DUؗ3)cwUͨU7ZM)²}*R"7_O'fѹ!ڹ+IJcv 0#3O}Kl:?d?wIɷ.kSR:70`+YH)׷ gɍU/RI)T3Yz~ڹY]NHܐ/teS>ڿjI)..{Gٟ(sR)7/Ԅڔ{ 7f53V5iJdRH xQ ␧Htnt{7fq'RJ$ Γv'ɋ&%@ #4}٢)]JpRʁ%)`zIa"IFtX"#%WRH)Rw+H)T }T<KH鬁$P-MRrHwYSZC~#t$o,Q` E\H鼑yl֔2/R:bz 2J)l mJGOQy~H1Ԥ)MoQV %>t)`!'k %瘤u{ pRҔu&tR-Lm'RE4)] ZٔreAGPPFw)vo,W>&%ؖt[p8)/pgfP5Hy!WH)Cpm7MOW8) GZl~@Jg:aΓ^/Lf&)Jȴ;)Ǥ4F\G@6?X sZ[,H)C"q-,&U|Ţ)!6J!tnV57tHJKύv!%M);|Y +SҹQ"O;MioܦAlpв)QwJHQkJ-IJ)WRR.SgwNJn;$gu֔U[8M 1H)h;O6scFJ>I敿DIOO^I 臋b9!2ﺷu'dxFߣ) 'sxώJ xe?5G/]LXiCR59)_hc-Ai.`4Ǔ$=IPsKiʨw%ϤD<#CJh[V ,eƍX~Z>Ii:1jt:#v$IJd\@"<Ro-4lIH8h)C|s-R{{&%wce"qKH)8,)=M$%\|'[&9ZCԤ"xlFo7.AwWb-#p@RJqlNJJ!%Ux Ò%z֒bFN2R\zwJl7\62))-}Ic2hў%Rrd[HJ.w_ ֣y:}0gWR*(jFJqH=Ӕ l*[ԡʧszLJk_~R!G)_Vil-3HZhv53JJM wc,g&Ν[IeCSIiHVmF^I)A+wOq;`#Җ2uil.&_5%ΗsdNu[[}?u|z32H/^fH|~K"];nS ϔ25*(%]^-vIP(u襬eƗv RxKפ\[|$t6Oo djfyjf[t JQ軽1}vL;7ZnK암}k\884׫%) )iP.RKD$4苮dvheԯ!.ፒR6 >mg25|weH;)MDG![z;\ni hOkjOM]E;R_ 0G읁1H)T䥵_Q ݑZlFJlh"9=`E١}RtI@J4bdHYm0Jx{GLt򇷒OXJouxx>t L_ѧb:Lwg-9f%ݐ{!GoE6r)z&sZyI#%hːW+C Rq ehG.$l-eGBI)5*@.YKZV#%u VX0Hɧejַ4OmH2*\!$}RB4*@0!zsyV4W[R&^)BJ$)5eAv kfNE JXYtX7C61ok zKVydKRrfp!Qф\\uDм}u~q0RJPY+1'W6RfdVȨ5)yq RtYtK OcpxᖤI/ӼP)E}kZk(1Sz.$997ASTX}jԝ ER jHIt~vV+Y)g!6Rx))AJT Pxi~NōuAi!3\ ƕmت !m !cьRvLO8XZ{d 6hK:ҿ=R(~{}0*QR2~ƺ1?VFpXi8٪:0 ̰D0~L@rؗIϙJT h!%3 g̻Ű`!% akfuZ٢<6,QmY޷3c*&,xEV C~% :o#ƛwyüE.Y:5d`GR -$Sޠ\ۮ %CXS*YYZ8+g4-3|U5ע2/T)q4R*j5l !X-ͷ. |UHRŖ^v57_DΏbFzp=#d'm^IJ[VmtpzH^ϷAd.nc3U;,R60{`̖~Ez8W4?x 4= JJɈ8/֒R! h}K}?"m.p:m17ebeއph_؄^qsB|5JJU6uJJ{̢A&^OJ5vn˒%utnj;-?RE`-e%זfR25PJ%%_3wQ:yU\̪o{Kd|D_q pivۙd7OBJ7VoQW=)E!D4hKIw+{QkJ^ɚwK⒴%;̋w]v_7@!6mo@N2LB-+VIc0 |)fjS԰#X#%M@Jmq5fNLjyr)!* T˘)R㍙x6IiIDKq/?o;VjMJPg禢Ac>Sӈ哧.bˌ0 ?Ơ]-rA7x>kHI#nd~#kJ*y8}+[Fz{RT&%GmPgR_AJX/Sx5@kRluvnzXL+'K>\`Avg~'ї0eR*i L{6v\Y֓RZ;őV,gUFG!W I3D'ê7BJO4*_Y,R׸IJlľNJ)YzOo}%^-[4D Ms~~=3s̙Tr#4R8KJęZQsC%%P&%c=6K2^<~Fv3vn]Ҧ'#%~uJm# njZ|3H9Ȏ[f#%G.s2{|I`܎|,vɟNy,#HH o"sRƐ.`rILĊp HIQv,Ռ8|ئ:)e ~K)sv6NJŗQl$ P9˺u`禲'q%6ktӗEbu&HI /VVMk 4){8 ))qm>;Njw8{dO9T-wPM$?3P&Iwm r{2Oڈx-|G փ_tho C'7AI~0H72d!% :*,z;7L˻CAefX@L\K\6b'I&%bYLV#x.^q[{ 1W<4C E,6ύSH)V`ʯ,)Kc6x˷OEЌh]\y;f(eh 4NO-k8()qVZCCDRIlHBIVXr'\z\-7oV8 HؐUɨzF!â}=*.:9,jTmΐH2)nBZvq#^6VtBЉXksKiG/YҀ޶ʁ<mLNu i?\I);up2ӎG~( ]ɿ҉Z9+7)Wu(Gq.vE5~-J qJS)nx@Jlx*1@R[VL{nhSEЩ'7kMyZAصx Z٘`52B<$rWKhe)P~IvhR)SVvJZڑEO@)y5_kCJv!T &9lFo d5nEkNYfAS}Tƴs5"$us*˳FCv0 >sZ@Je /~GxsoTzQ!CZjCJﻓ{BlSMvfTBո7R셫HU5HɘowyJhCJ.m ݶyD?eRcR C7#oE+|Db+X©6Ii%v+Q4WM5ڹR '*zGJ(RDt\dgy % ڐҿHdX\ )'y}̜&)unEx٭=wz}9CQ,߆MH/ukt_ FΨ_7lG. H-*'G}6<'$%4AJbMMu)~H䲾RVG񽊏̻ܿER^i8$**IV3C739Y)UmINJ 6%6/I@JjŨDHɫҔlq})5z)2.Ҩ9Hm[&֤ISJ- 5*me5R;H@xƺ$ԩZϾu"jBި~kN&uRR&DJ%R 9Wh!a?,G*)VwŏׇN߭H!J۞MʚRUTluxo[22 ѥ73I RCMe"3RI եt@JSM4x7RI)GЖkJdVz8zc\)eHi[5GZΈ=F2Sg ɘV HDƍ87]"%ޖ~V$)Tw LN#mE݆ڑ}ʶ~VLJR:(m2RJJn|Mq:T5ҹ#} LL5T)MU~Ӕ֤!MRm"#1*o)6H `"C2ʌ^KsnRzoR"."fIrmڐGf6c4jT٠R:{V%vM-orAJg>q;Cu)mЮ]fyjb37X-H PcQ>;]4-ZR@V_;i3BbAzⅪ!'-X.{cRz|T$ eϦ HF|Qc:BD-HE0))[$_EFWC+^Wճo{UdU+y•?,}s6ѯO.q踩 )e`P}_)ѹ@;5:!>]CK%L(\rW&*X> rOy愔b2'Os fWOw=ƃx7i1$*bJk)fD922)їIu5y2hK);bupX*iJō?~O#Z3K57j`;¡QeC:т7VRuDma%%5o$?2 )ah Rb΍ y3:|&k_p(d9⪆K@JoEȞʚOtFēvfl%nmSPx'd=bCX]F:? 3<"Wr*֚eJ |ѿn̼,e>d104#<߹c(}uSFJNgOBG"b?k^+X!%3Bw8x~kt<6%RR9%p k)ELGs]2@ħ0Lxg2b=3HI)a @wt$DW!_ !"slCf$(!(]Ę7 )w%ўIF?]QB$-'`c]msM.!@Jo q{QS[ߘDnCUhjJ7ENt'EO!jƲZAHc6_1a{ڠsT QO \>/b7g%S*rWF+=6NJP"%l?"*׌YF}בH) aOR h#Y뱰]cxۿћl<3f1_v{+{䙤d f#~6eby,d-c2C$G(@e3΋%RJDX)yS%PzL <!ĸLJ4|C.YFS&<勞)pvRz(m][/o(:R*;8WS29^#}u*+^OJ|Xr^rDJfx~#AV17ApbY%iNsNJ0/ )e,/J>5zDJ"́%8#ˉ^L_OIVR1wyGԘwSK!IiK 6w ̼) rVGrXG6k}L)eiI&JhULJ3%1-t(n݋AJر\b2J:VĬ۲L)gH_6ߚ'a/lk2)yS3S ʤ4Lj@RIII7<;!tIUK@J 2~{&\!yE5EQkn jprm3;ۨ1ZML}:|c$mޕYIiYAJ4ՑjbzI[HrAob H 0)܍qPS{R"Ve#fR2VIJSyCx YfEGO޷wځ %@LLU8 ͗a[7~֖vRg6.ۓNd<6*R*>+1~7•cL8ʞ*)`k<-PtR)bQ)?[*JHۤBS_i'%HoOJx[P0[e)-Jy"bNF7wfr0#<"%Ƒt#%0L!2tl/i$~.ENfVIJI Ⱦ![)+1f4d\&!`Γm) .ƘF ZJqT*FoGv TosGwԸ$jJR(R0"J>i/XOJif*Hthdu!H nۣ;4%be4cPJxwMKj߿~-~/~8x`t@? 4"8n!%u:G_q"O*I ۔+I49{u;RުII?:ƌǍ-g߇fVc)6.01)iW ;love %;n}=Q>3'ACj)m sw19qVDT|a!毉 k73?K7zc&|]p 6GUk/+Jry2:-&ڥzl K8G4Kr{d7&zKʣKs1M"&LmWwy.| +Maz% |'o5lZJ r=M'1N3屝|7dZwqMU(&Ay4SN+AfitJ s,gLN7,MN{ˊRpdwn L2\Fχ/w#aF؍i5~b߈V̏x3.=.Fq7|U\3}X|֒_v< ^;f"@jnnOt1"ɭlCl;*#"So3w=aJR DԎ2)G,pfG+WOf*I))siAJt-;gsz<*RbcR.Dz)w>QGOg#%<z<-''l 1=c\FՄR 5o92kcw U 7j_l 9 ex,G׊<3- DU[*)Lp3xPI\CJME5ZZ9ky0pĭJns2ht8hZOh/JG7y i.4UbkSS&#bٺ"ep21}[c:)]$HqIUza'퉎{pq:"g1EN"aԕq݀g)] >f8M/)\~Aoe8=KtҍqK>o8n`[@JX1:W^B6IU[<4gW?wRd!QZk'2t},t\e⿎'Ψҥ ܘZ2JxD{tߜ #=åyB@;㓐m& KAuT\UډS0Ȣ~M\0P>Jip]!g;j)1=+AWJ14-{78X%;10 xrz)] n njR`0|qc'>'SܹfwؤKHRtU"*xZK2RXap;츹[7vuq Rne@JM8B.4E!#Skd3zX |ʿnĆģ9'SnR(:0Į;n\ůAa0]-jX\=>^=><<.q[<~*. ? wn1N?owh26vvu~۷ [^wFEzy=/ Z?`:z~'R@J-=1;sZqb66N UXC][VeP "CYrm-8hj򭁔. t3-sP!-Xm2cox@r%HCu62 [)]\sAJ s+.mXY y|'ɨ(Z˕ [ҝ8/;_wa솟xppn8-ލQ1\Cf[nWk: tD^e68aQVv-yspR28PAQ %F%)e/9 Pdq۱RظVք*ΓND'SN]H<ѲSBl}cFy+πi-jX‘)-Uϝ ռg%8VeK)C2e|A)'v$%NJd%`Ђ>nSY"(қy );g~Aִ)4@c xl%;##_!%Swv@J=XsWK%JTjw`ILq'RRzR:O)rWC2f (YmXiP-Eݸ GHCľВbD47mmpE ۷5 ߂`bo7>_}Mɏw㏇ӫOWût8?4YL*bn9q55`s5р": "-hɕxc8\[6\u.nhHDh믣ߊ>itɷǛd:yc:q7y.~jq) w;񪃇 qZ+z-;Rrq7I ;ne*?7?G As-G 2f$n%V᠎<׵$%48T'`%@Ju_*} V޷o7u~ӟWLJt><Lw)qĮ F2*%Ku{^2@[V SR kt >xϣhzs3NS/ƇD_yuXצڴn:S8| CYksWTye.UfR BDhNJ`8(<DvW7Ʀ):vqВHo_t3,S.ϧĦ8@8UrfT)9;*9˷ ORR"<i˛[kb4bs .Ӳz yt &@y|FKaxd /5謡Ԁ .NΈc)lKCc ŝgR s%٩3pUqH`N7|G:1U:Ph26J8WR4#dJ&Ee?(fg V&.it ES?IU ήPg|΀t㿆o@JLLɲqoT$_ρ0ۻ8c b/WIO"Z< nq7|x|.caxNw?>Oo~||,NF[7n>O&ݷ[|v^{xM-` DuV/^!O.K-1!?o" C]u`ݑ2KiP[ R_WNBk; ѮEq$!vtNi) mť"|?=<ğb8yX|},?*v`ͫOZ"SGo+q,vlK]+K83x5Uh7dxk }[-ط:) Hwq/FÁ;+px烈ӏNLv-X/pp #8@KG/Z^y\Vgd)oBE]mC^]{-nE y[M߿DnooqϹ~Non&wӫ^n0}x\=.Ç'&3%} dkA<m‡4C\]/ ^鲾e.q[q3EO|.ߗγyuJDDFGjH7beM6׷QI;zr#h.y:(Fۏ77WP*'Ob<p#8ǬE )&uk…Asn 5% eO--Fon&ǏpZ"aj(F!ݪgQWbXXj7 ]rɩ}$%s?^< x#Iitu_v=:}=LL x(0]V5ԓe.aIܞL%d(Jl]e/xvMٷ7R" MєZo?N]H*¤As{CbpמgIEz[1z?@'t9TERAa%)^=-H `#GMRXEj1@؇ܘђjN@+)Aږ)^l mJ,QS\xRzA6$2<3 #8j,r %b4'FRoSStF9NGo@Jo9T'õ įH$JW:E@JRz#pƹp@oKU9ۂ):Q*)% )%HRTIw'%2?!oi m K/Vt3 @Jo t:,R.wxR$"˔u%.عmf# R⛙$Sw/gňzd.== BYs1ߢ⧰Cӹ*]ԥ6դ傔wgm֟ 18b%Eֈ%>nKlI>l -U"sgSC}ƅI"h w쬒)r%1YbI|qvD'cq.8%eR"?f]v^ixxKFG1'%xt6o[#4BEќ?wW!Sx{ ]ư1'mR⾏:8)ͅzA"8w7ֹRz(R=HI ą,"" 76 %q79-boKMP)ֆ p+ 4R*;%R!NJ3g|@0f~ 7Cq0z RrsJ\3#חSp~Rzp$mˤt~Jutog1%H%1$b[s8;Ŕ 5)-ģ Ss;U:Hm"+5[L)'3|׸ jKsOJtE"1~T &URb%]ŋr`')q S9Vo.%%?Y=ֻ^ %67 KG:)]zxg @Jg[mHJY8 7cxv[ChM]yl:)LFx.i|\x@Jo $oSoc9&'IWHm#4O+v6QR꺔<iN[ǵ9"e)(v[)o<=޶T}+ڶ]]w.GLF2J@'kL^ %RRB@J SBne @JE(%Rr[y/! %8&)IK ~H `ݖrH&k[{L.@J k`'6LSԨé3[E#.v?$)lsmGXSB_SpR舗lvزOʴS+)H`)!8u> %@~zb n"90m>Gl@%.AnF_CG@<5,Rz ܇.JCgK$%X2K$%O-pV,RbGDjNesZHP%ԙqqE#ДsőR3!Sg 8(fs JjRJJd~1re&I)"YzE 8\,)ִ3ŒR.H)w3;u@[\.)94$ qY$)eBSg"%I)gK"ЎV[%RFI)b[AJs@x GJԎ)QX .\yAlny:%L7Rzh1+JהԾg$M ״%*)A]7&/~z p8ëݧLJp1{<MoG[+ot{Vk<# !%*8]xP p:X,wÏh4||s0ߑ%ݥA?u10x>ucS,I񃙼N,Ψ&@S \)6E\VA7/_?|n~|Nn&WS7@'q~G\)fq7'b>z(7vA1ġ BޠARZrv}'7Fdt;ٷ#! $0<8;8O, 8<O.@.!" 538>=>@>41I5AB2>, ;C1 57C;LB0B.@..@.posbibNameBirthCtryRegionCityClubRezultGroup/ !#!/ /8@5:B>@ A>@52=>20=89'" 8E08; =4@5528G---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"5E=8G5A:89 45;530B .@89 ==>:5=BL528G!0=:B-5B5@1C@3A5A>N7=0O :0B53>@8O ;02=K9 AC4LO" 8:>;09 20=>28G;02=K9 A5:@5B0@L/ >@8A /:>2;528G 5A?C1;8:0=A:0O :0B53>@8O0<5AB8B5;L 3;02=>3> AC4L8# 8:B>@ 8:>;0528G ?> :04@0<! 5==0489 20=>28G?> 48AB0=F88 42 :< 195 <! 8:B>@ =B>=>28G?> 48AB0=F88 21 :< 097 <?> 48AB0=F88 10 :<+ ;048<8@ =B>=>28G?> 48AB0=F88 5 :< C:>2>48B5;L!, 5=80<8= 0A8;L528G A;C61K AB0@B0"+ 8:>;09 !5@35528G?> !#0<5AB8B5;L 3;. A5:@5B0@O0G0;L=8: 48AB0=F88"/# 8:B>@ ;5:A0=4@>28G C:>2>48B5;L A;C61K 0:A8< 5B@>28G >1>@C4>20=8O I :0B53>@8O B@0=A?>@B00G0;L=8: ?C=:B>2 ?8B0=8O;02=K9 2@0G A>@52=>20=89Y  "    + ",  ' "    + " 0"+ " ! "!+-+ .. " !C4LO A5A>N7=>9 :0B53>@88 ./ / )!?>@BA<5=K A ?>@065=85< 7@5=8O - 3@C??0 C6G8=K 42 :< 195 <(!?>@BA<5=K-0<?CB0=BK 25@E=8E :>=5G=>AB59C6G8=K 21 :< 097 <C6G8=K 10 :<)!?>@BA<5=K A ?>@065=85< 7@5=8O - 3@C??0 F ?>A2OI5==K9 68->9 3>4>2I8=5 @073@><0 D0H8ABA:8E 2>9A: ?>4 5=8=3@04>< "29 O=20@O 2012 3., !0=:B-5B5@1C@3'><8B5B ?> D878G5A:>9 :C;LBC@5 8 A?>@BC*$545@0F8O ;53:>9 0B;5B8:8 !0=:B-5B5@1C@30;&5=B@ ?>43>B>2:8 A?>@B82=KE A1>@=KE :><0=4 !0=:B-5B5@1C@3024<8=8AB@0F8O 0;8=8=A:>3> @09>=0 !0=:B-5B5@1C@30I4<8=8AB@0F8O "A52>;>6A:89 <C=8F8?0;L=K9 @09>=" 5=8=3@04A:>9 >1;0AB85?>A2OI5==K9 68->9 3>4>2I8=5 A=OB8O 1;>:04K 5=8=3@040B>3>2K9 ?@>B>:>;,43-89 <564C=0@>4=K9 <0@0D>= " "E ?>A2OI5==K9 68->9 3>4>2I8=5 @073@><0 D0H8ABA:8E 2>9A: ?>4 5=8=3@04>< 0!0=:B-5B5@1C@3, 29 O=20@O 2012 3., AB0@B 12:00+43-89 <564C=0@>4=K9 <0@0D>= " "E?>A2OI5==K9 68->9 3>4>2I8=5 @073@><0 D0H8ABA:8E 2>9A: ?>4 5=8=3@04>< !""!">;8G5AB2> CG0AB=8:>2/ $( !((/ $ #'+ $ )+1/2 0@0D>= #'+1/2 0@0D>= )+ 10 C6G8=K 10 5=I8=K 5 C6G8=K 5 5=I8=K+43-89 <564C=0@>4=K9 <0@0D>= ">@>30 87=8"#!0=:B-5B5@1C@3, 29 O=20@O 2012 3.0"+ " ! "!+ , !?>@BA<5=K C6G8=K 1/2 0@0D>= C6G8=K 10:< C6G8=K 5:< 5=8I8=K 5:<!?>@BA<5=K 5=I8=K 5:<143-9 <564C=0@>4=K9 78<=89 <0@0D>= " "29 O=20@O 2012*43-9 <564C=0@>4=K9 <0@0D>= " "+43-9 <564C=0@>4=K9 <0@0D>= " "# "0BLO=0 !&%&/ !25B;0=0>A:20$0:5; C@78O # =B>= 2@>A?>@B! ;5:A0=4@C@A: >AB>2 153CI89' 8B0;89 >AB>2-=0->=C >AB>2A:0OC@A:0O! ;5:A0=4@(, 5>=84 # 235=89CH:8=!8;L28O , ;048<8@8@>2 8@>2A:0O >48=05@<A:895@<L0@5;8O 5B@>702>4A:9=> "0<1>2A:0O 8GC@8=A: 5@0"25@A:0O"25@L 0@0D>=5F!# @8=086=89 >23>@>4!>@<>28G , @8=00H8@0IRC# 0B0;LO '5;O18=A:0O>?59A:<?C;LA! ;5:A59 8653>@>4A:0O>@>@A:85 <542548, !>@<>28G !5@3598 !5@359 ! .@89! 8:>;09 + 8:>;09 #, CA;0=) " ;5:A59?. 070G89 ;035@L ! 8:B>@ @O=A:0O @O=A: # +% ;048<8@C=3C@ # 025;8B>: "+ ;048<8@! ;5:A0=4@ =0B>;89- # 025;'# 0;5@89C6=8:80@A5:%&/ <8B@89 #( 8:>;0948=F>2>! ;048<8@!% 8:>;09 ?. #@0;LA:89$0=5@I8: % >=AB0=B8= 0;C6A:0O0;C30 8, 8=0<> # >@8A&# .( 8:B>@ 0;5@89 !25@4;>2A:0O !CE>9 >3 # - 100 +! !5@359!" ;048<8@4>@>2L5, ;048<8@ @0A=>40@A:89 @0A=>40@ #' !5@359"C@8=A:0O-!;>1>40$ ;5:A0=4@ (/ >@8A! =0B>;89 :0B5@8=1C@3 !+ & 8E08;! 3>@L/#< " 8E08; >7=5=A:>5#( ;048<8@ '# .@89!" =4@59>=0:>2>$ =0B>;89#& ;5:A0=4@" ! ;048<8@ ;5:A0=4@%8<:8!, ;5:A0=4@ #;LO=>2A: 0@0D>=-F5=B@(( ;048<8@8=0<>, 0@A5: # .@89A:>2;C1 '5<?8>=>2) 8E08; @:CBA:0O@0BA:# ;5:A0=4@8=0<> 8:B>@ >A:>2A:0O 3>@L52A: " 3>@L ;5:A59 $, =4@598@>25F <8B@89"##! <8B@89 ' ;53,! ;048A;02" 5>=84(#' ;5:A0=4@ ' 8:B>@ !:>@0O ?><>IL !) 3>@L?>@.!"' ;53 ;5:A0=4@ >;>3>4A:0O#ABN6=0! 0;8=0# ;5:A0=4@-:@0=/" ;5:A0=4@$" 8:B>@%0=BK<0=A89A:89!C@3CB0@A-8%#!' 0A8;89 ;048<8@!. !25B;0=0 (' .;8O 4. C<1>;>2> + ;5=0!.' 5==0489 / ;5:A0=4@#4<C@B8O;07>2" @8=05@:C@89" #( >=AB0=B8=/ ;048<8@ 0@>-$><8=A: ;LB5@=0B820! 8@8;; . 0;5@89& 8E08; MONONEN PekkaPirkkrlaHajytFIN VOLAMA Hauri Jeinasoki + 025;# 8:B>@0BG8=0( ;L387( ;5:A0=4@!, 20= !5@35528G!, 048< 0;5@L528G'# !5@359 5B@>28G'! 8E08; ;048<8@>28G >=AB0=B8= ;5:A5528G!, OG5A;02# 0A8;896>@5F # =4@59 !, 5=8A 5=8=3@04A:0O ?. ><0=>2:0 8:8B0!;0=FK !5@359.!( # @BQ< % !5@359 ?. C7L<>;>2>A52>;>6A:>5 .!(! ;5:A59 !5@B>;>2> ;048<8@& !5@359"$ 0;5@89 A52>;>6A:" ;5:A0=4@ ! !5@359.( ;048<8@+! ;048<8@ 20=>2A:0O!028=> "5:AB8;LI8:  5=8A 5;57=>3>@A: ( !5@35978<CB " !5@359 ;5:A59 ! <8B@89!, =4@59! 235=89 " ;5:A0=4@(! ;5:A0=4@! 235=898=A:8:B>@8O,!% 8:>;09/ 0A8;89 3>@L . 3>@L' & ;048<8@!<>@3>=L( >@8A -;5:B@>C3;8 , 8 >23>@>4A:0O5;8:89 >23>@>4:@>=" 8E08; 5==0489 8B0;89 3>@L! !5@359#% 0;5=B8= ! 5>=84!?0@B0: " 8=0'" N4<8;0 0;8=0/" 045640 % N1>2L $ $5;8:A # QB@0;8=8=3@04A:0OCA5253 8 74>@>2L5. 8:>;09 -;5:B@>A8;0 ;5:A0=4@ 0;8=8=3@04 ( .@89!0@>2 ! / .@89 ;048<8@A:0O;048<8@>4@>ABL( =0B>;89 " !5@359 # QB@# , 8:B>@75@A: ;5:A0=4@ ' QB@ @E0=35;LA:0O>@O6<0;8<? & ;Q=0 :045<8O ;/0 ;87025B0 " 0@8A0# L2>2! ;L30 0@8OC1=0 $0=B0AB8:0#! ;5:A59 ?. ">:A>2> !B0=8A;02 ;5:A59 <8B@89Trilife" ", ;048<8@$ :0B5@8=0 C@<0=A:0O >=G53>@A:$ <8B@89#,/ !5@359 "/ ;L308@>2A:-25@5AB, 0B0;LO+( 8@8;; >AB@><A:0O 0=BC@>2> / 8:0Tampere"# 8E08;(0BC@0 '. 20= OG5A;02 ! 8:B>@"C;0! ">;5CB09 0@030=405B5@0=K A?>@B0!#( =4@59!0<0@0/ OG5A;02$C@<0=>2  5=8A?. (C2>5#,! ;5:A0=4@ >;>3>4A:0O >;>340 .@89' 8B0;89 >2>428=A:(, OG5A;02(/ 0;5@89652A:B0;<0A ( 3>@L !0<0@A:0O">;LOBB8040 ( =4@59 ( ;8 ) 0:A8<( ;L15@B" 8A038=0A' /! 5AB>@0<5=A:-#@0;LA:A5BL#& 8:>;09"><A:54@$$ 0;5=B8=! <8B@89 #!-37! ;048<8@ %/ 3>@# .@89 ' 8:>;09' 0;5@89 A:>2A:0O'5<?8>= 025;0@=0A!" # <8B@89 :50=?@81>@ "/ , 3>@L' <8B@89 !/ !5@359@0A=>320@455F" #( ;LO#", ;048<8@+( <8B@89 <8B@89"" ;5:A0=4@#% !5@359 #' 20= % 8@8;; <8B@89 ' @BQ< / <8B@89+ 235=89 ) 3>@L ,/ .@89 " !5@359" #( ==0" !25B;0=0$ 0B0;LO< !/ 235=8O" !25B;0=0 #! 0;5@8O ) ;L30>=5F:0O 0@8C?>;L845@/!/ N4<8;0 @0A=>O@A:89>1540 5;K5 =>G8# <8B@89' ! 8B0;89">:A>2> 8E08; ;5:A0=4@ 8-C=3C@O: !5@359 " =4@598@:C@89?B8<8AB, ' 8:>;09 $ . 8@8;; 03=8B>3>@A:" 8=0?. 52A:0O C1@>2:0 #"' @8=00;B8:0 ' 8=0 @0A=>O@A:89 ! 0@8A0!!!" "0<0@0% =0AB0A8O !25B>3>@A: ;L30 @0A=>O@A:! ;5:A0=4@! 8:>;09 + !5@359$# " 0;5=B8= ' 8E08; 8@8;; !B0=8A;02 # /=8A" ;5:A0=4@>;>A>2>$!, ;5:A0=4@ !<>;5=A:0O5<84>2" #"' 8B0;89 >A;02;L "% 8:>;09 5A=>3>@A:59B@8=>#( ;5:A59#4><;O!#% ;5:A0=4@ @0A=>5 !5;> 0;5@89 ;L8GQ25F!" >=AB0=B8=/! 0;5@89! <8B@89C:>2#' ;5:A59?0B8BK ! QB@@5B8=30! ;048<8@!( =4@59 !" 025; @E0=35;LA:8 /# .@89" #" 8:B>@"@8A?>@B, 8=0<>  8:B>@ /#( 8@8;;$ 8:>;09 0;0O 8H5@0( "0BLO=0 +% "0BLO=065@5;L5;C1-24  025;Nike running club ) @BQ< @BQ< + !5@359"0;;8=-!"" ;5:A0=4@ " ;5:A59%#"! =4@59 Worldclass(/%" !5@359 0;8=0 $0:5;, 8=0<> 8:B>@! OG5A;02 0?>@>6L5 CAA:0O ?@>156:0 .@89,( ;5:A0=4@JAM!" ! 025;,/ =4@59% 0@8O 0B0;8O!( 146!$" 8=0 235=8O 5A5;K9 8==8 3>@L$ ;048A;02 235=898, IRC # .@89. ;5:A0=4@ 0:A8< ;048<8@& !5@359#,"& 0@0B  048< $ QB@!1#$ ;5:A0=4@5@5A:!/! =4@59>@4 ?. 4@8F0' 8@8;;" #(! .@89'&/ ;5=0! 0@8O ( ;5=0 >;3>3@04A:0O >;>3>3@04 ;L30 ;5=0"8E28= ==0 N1>2L"#"+ 0;5@895@:CB #' 3>@L ' ;5:A0=4@?. C3@K!"& OG5A;02.LA, 0;5@89;0=5B0 $8B=5A ;048<8@' 235=89 ( ;53!, ;5:A0=4@ "#% .@89"#% 8:B>@@0A=>320@455F-#( <8B@89A52>;>6A:>5 .!(, 5;K5 >G8, "C@1>AB@>8B5;L!1#% ;048<8@8B59=K9 >:@C3 ;5:A0=4@"8E28=, IRC, 8 ! / .@89! 5==0489 "8E28=, IRC" !5@359 ' =4@59FT Style 0=8O@>1@>2>;L=K5 A2OI5==8:8 ' =B>=# 0@LO ! ;5:A0=4@0 ' @8=0<0B0@ " "045CH -4C0@4 #!' <8B@89!' =4@59 (! ;5:A0=4@NAKADATE JunyaJAP" ;5:A0=4@5=B02@! # 0;5=B8=  >@8A 8<. !.. 8@>20H830@C&+ !5@359!, ;048<8@ >AB8A;02!#% # ;048<8@5G>@K! A;0=!5<59-70E20B # C@B09#@0;LA:#,+ 045640# .;8O " # ;L30! 8=0!! 235=895B5@3>D .@89 ?. C@8=> 0=: >AA88"# CA;0= ;LO %. ;53% / ;5:A0=4@(CO SUGURO TakaoTokyoAshigaruKODAMA Keitaro!" <8B@89 $ QB@ QB@ ;5:A59 =B>=  8B0;89 =4@59 ( 0:A8< !5@3599=>, 8, >:><>B82% <8B@89! >AB8A;02 $ 025;# " !5@359%" ;L30 K1>@60=8=!( $Q4>@ 7<09;>2>#%" ;53KH=89 >;>G5: =4@59&" ;5:A59 8:B>@20=>2> 5==0489". 0;5=B8=$!, 8:B>@$!, 5==0489(# <8B@89!B02@>?>;LA:89 0B0;8O! "0BLO=0 !>A=>2K9 1>@! >=AB0=B8=' ;5:A0=4@( 5==0489 '! .@89" ;5:A59!<>;5=A:#& <8B@89!,' 3>@L! =B>= 0;5@89'#. ;048<8@  =4@59Manomy! 235=89 =4@59 =4@59 &# !5@359& ;5:A0=4@ 4. 53C=8FK" !5@359 !5@359+( ;5:A0=4@ ;048<8@!" 20=$" 8:>;09& < 8:>;09! =4@59 C7=5G=>5 ! ;53! 0;5@89 + 8E08;+ ;048<8@$ ;5:A0=4@", =4@59 3>@L =B>=>@>=56 >@>=56A:0O(#! ;5:A0=4@!0E0G !!, 0@LO, 8;8O 8:>;09>;E>2#!" ;5:A0=4@(BC@< ?. =>75<F52>! >=AB0=B8= 8<. >609A:>3>! " =4@59  8E08;# =4@59 , 52 ( 0=88;! 0;5@89 =4@59 ! 235=89 " @89 (#"! !B0=8A;02( 8@8;; OG5A;02 ;5:A0=4@# ;5:A59 ' !5@359" ;5:A59 3>@L %" 70B! ;5:A0=4@ !! .@89 OG5A;02 " "B;5B8:0"# +( 8:>;09 ;5:A0=4@ # 0;5@89 ><0=>2:0 (09E5B48= 5@<A:89 :@09875; 235=89 ( 8:B>@?B8<8AB! 8B0;89 & 5=8A ;5:A0=4@ ;048<8@ !5@359! /& >=AB0=B8= C7L<>;>2>A52>;>6A:0O .!( # 8E08; "## / 8O 8:B>@%'# !5@359) 0:A8<(! >=AB0=B8=#( =4@59 ,! :>=AB0=B8= 8:>;09!!",/ ;51 . .@89# / =4@59! !B5?0= .>23>@>4/# 8:>;09 8:B>@( ;5:A0=4@ !5@359 ;8<?, "@C4" 0@A "0B0@AB0=;01C30 >@4, !B095@,( OG5A;02C@<0=A:@:B8:0  <8B@89 ! 8:>;09 % =0B>;89!$ 8:B>@CAB>H:0, =0B>;89(" <8B@89 20= % @B5<# 5==0489%" <0=#, CA;0=5;K5 >G8\A52>;>6A:0O .!((/ OG5A;02 5;K5 >G8 +' 5;8<8@/ 0:A8< ! ;5:A0=4@ ;5:A59& 5==0489  =4@59!$ 8:B>@ 5==0489. =0B>;89;8<>25F+ 0@0B % 0:A8<$& .@89 ><0=B8:8 ;048<8@ / 048<# ;048<8@!B@5;0( 025;"N<5=L"% ;5:A59 !5@359,! ;5:A0=4@852 ;C1 0AB5@>2 ( !>;><>= ;5:A59?.C@8=>! $! >AA88" $ ;5:A0=4@ !>@B020;0! !5@359) OG5A;02 AOKI KentaroJPNHIRATSUKA YujiKENSUKE Negishi &CB8O !0B>A8!" 8E08;>;>BK5 AB0@8:8! =4@59 !! 0:A8<! ;5:A59 ( 3>@L 0:A8< <8B@89 5>@389 / 025; ' .@89! ;048<8@+ 8@8;; / =0B>;89." -4C0@4 8:>;09# ;048<8@("+ 048<9 $;09 ==0" =B>=8=0 ;L30! A5=8O52A:0O A?>@BH:>;0!" "0BLO=0 ;87025B0 =0AB0A8O  0@8=0('% ' ;8=0' 0B0;LO %!"# .;8O!!/ ;L30 :0B5@8=0 ;8=0 '# :A0=0 >4=>0 AB0@B!, 0@8=0#( 045640 # N1>2L & "0BLO=0!" :0B5@8=0! 0;8=0" ;L30#" ;87025B0' 3;0O' =0AB0A8O" ' =0AB0A8O # 0@8O & ;L30 "0BLO=0$ :0B5@8=0 0;8=0 !25B;0=08@! ;;0"( ;5=0, 8=0 % 235=89@>DA>N7 @01>B=8:>2 >1@07>20=8O ;048<8@./ 0;5=B8= # 025; ) .@89!5156!$ ;048<8@ "AB>G=8:" 5==0489 !5AB@>@5F:0=8=5F&+ =4@59 %" (0:C@!0<A>= !% CD0@' ;5:A0=4@?.C7L<>;>2A:89 + 048<, 0:A8<!" ;5:A59 $# 3>@& 8:8B0 !" >15@B(# ;048<8@! 235=89 AB8A;02 / 8:8B0 ?.">:A>2> '## ;04 # 0=88; ?.C7L<>;>2> 0=88; =B>= %( 20=$ <8B@89%# ;5:A59 @B5< ><0=>2A:>5 ! " 8E08; ! ;LO,+ ;LO <8B@89  =4@59 # <8B@89'#! 048</ <8B@89 $ <8B@89 !" =B>= " #% >@8A. CAB0<#& 8:>;09.=K9 8=0<>25F) 025;#+ 235=89  ><0=!& >@4 !' .@89 $+% 3>@L"+( 5=80<8= ! 20=! 5>@389" 0;5@89 &" " ! >@8A&"# 0;5@89< ! !5@359 #' 8:B>@+!" <8B@89030=>2>' 28036  !5@359( >=AB0=B8=' 8E08; !5@359%"#! 8:>;09$ ;5:A0=4@" 8:>;09 8:B>@! !" .@89 " "C35;L! ;5:A0=4@ # @B5<'#' =4@59 0@=0A & C@0B/( !5@359 ! 025;# /& 8:B>@! 235=89!" >=AB0=B8=( ! 048<(# ;048A;02 (52:5B(# 0;5@89"+( @83>@89 ! ><0= ! 5=8A( ! ;048<8@ ! 8B0;89 8:>;09 8:8B0 8E08; 5@<0= 0=88;! =0B>;89! 8:>;09  0= ( 20= !, C:0 !, !5<5=# # 8:B>@ @B5< +( ;5:A59!( @BC@ ! 20=!" ;048A;02( 8:>;09( ! ;5:A0=4@ ( 0:A8<" ;5:A0=4@ " 3>@L 8:>;09+( !5@359 8:B>@-;5:B@>A8;0,>:><>B82 =0B>;89 20= , ;53 3@., ,"(# 8E08; ;84.! 415% ;048<8@#& =0B>;89 ( 5>=84>;=8O $ 20=!" /-"+ 0A8;89?>@=8:/! 8:>;09.l '# 3>@L><5=4.0M@>4@>< / 8E08; ( 8B0;89 ! =B>=!.!( !3 0;8=.@-=0, <8B@89"!" ;5:A59! =4@59!/ "8<>D59 % <8B@89 ' ;LO  $54>@#"# ;5:A0=4@$ 0@5;8O,8=0<> ! 20=8@>2A:0O !.!( ! 0EB8<8@4./=8=> /=8=A:89 A5;LA:89 !& ;5:A0=4@ =4@5915/ ;5:A59/ 025;( @83>@89!" / 0A8;89(/ <8B@89 ( 8E08; 8=0<> !1(/ :0B5@8=0! N4<8;0 @8>75@A:!+( ;5=0!#" ;8=0! N4<8;0!"' ;5=05;84>2>@8AB8=0! @8AB8=0 ;8=0, 0@LO ;5=0 $, 0;5=B8=0 / ==0' +( ;0248OK@8F0 0@LO " 5@0% ;L30 8=38A5?? " ==0 0;5@8O" "08A8O#& 0;8=0(/ A5=8O "" 0@8O +! A5=8O +! @8=0" / 8:B>@8O" 045640 " 0@8O# # 80=0#,' .;8O ;5=0 09O80, ( !/ 5@>=8:0( !/ =0AB0A8O 0@8O/ 0@20@0 =0AB0A8O :0B5@8=0#( :0B5@8=0 0;5@8O !25B;0=0,!/ 0@8=0!! 0;5=B8=0" "0BLO=0"+( 0;8=0! !018=0 ;5AO 0@LO/#( 0@LO ! @8=0 !, 040 "0BLO=0 0@8O!" , 0@LO"/ ==0 !" :A0=0 @8AB8=0!, 8=0 80=0 ;8=0(!/ ;5:A0=4@0 A5=8O!#!' ==0! :0B5@8=0 / >9=0!"# "0BLO=0!'% 0@LO" =65;;0,& >;8=0 (" !;028=0 '5@5?>25F 8B< 5@0,/ :0B5@8=0(#(" 0B0;LO !" 8=0 8B0, !?0@B0:5;K5 >G8, A52>;>6A:0O .!(0.2.:."C;LA:0O"><A:0O #;LO=>2A:0O("+ " 5=I8=K 5 :<("+ " C6G8=K 5 :<)"+ " 5=I8=K 10 :<*"+ " C6G8=K 10 :<0"+ " 5=I8=K 21 :< 097 <0"+ " C6G8=K 21 :< 097 <0"+ " 5=I8=K 42 :< 195 <0"+ " C6G8=K 42 :< 195 <! OG5A;02 8:B>@>28G?> 8=D>@<0F88 8 =03@0645=8N!?>@BA<5=K >?>@=8:85;5=K9 5;8:0= C6G8=K 5 :<! N1>2L 0@LO !5@359 &5=B@ CA;0=!, !5@359 =4@59 / 8E08; @>=HB04B / !5@359 $ 3>@ / 5=8A! ! 8:>;09 ><>68@>2>! ;048<8@@5E>2> - C52> ;LO!"/ 235=89 ?. (5:A=0@5=0#! !5@359 <8B@89 #% 8E08;/ ;5:A0=4@ ( 025;$ 8:B>@ 20= .@89 "! ==0.!(-2' 5==0489 8B:0@8?G0" !" OG5A;02 ;LO ' 3>@L#,' ;5:A0=4@' =4@59 % ;5:A0=4@0' =0A< B0A8O / 0A8;89# !/" 8E08; ;LO # 940@$, >;>456L" $ ;5:A0=4@ ", ;048<8@' =0B>;89 =0B>;89>;=0( ;5:A0=4@ ;048<8@ ?. ><0=>2:0 <8B@89E8;;5A3@."/ =0B>;89>;BCH8!, 8E08;! <8B@89" 0;5@89! ;048<8@!", ;5:A59# !25B;0=0 '5@=>3>;>2:0 8:B>@";09=5LSC# + 5>=84 !>;=5G=>3>@A:# / 8E08;">@6>:>2>B>@# ;048<8@%#( ;5:A0=4@ :BO1@LA:89 !525@>428=A:0=428:/ <8B@89#,/ >=AB0=B8=# ;5:A59 5;K9 3>@>4>:"+ ;5:A59!5@30G$!, ;048<8@#"# ;048<8@>@>;525B0B@$ OG5A;0253@530 @:0489 ( 20=" ( 8E08;,( .@89 ;5:A0=4@! 0;5@89720@0! ;5:A0=4@N15@FK " !5@359' / <8B@89C@8=>. ;5:A0=4@!#" 0:A8</=8=>35.2835.4636.0736.3737.0137.2937.4037.4237.4438.1038.3338.3738.4938.5038.5338.5739.0640.1940.2240.3541.0541.1141.1741.3341.3842.4143.0243.0543.2043.2243.2543.3343.4844.1044.5045.1346.0346.0546.0746.1246.1846.2747.0347.0747.1047.2347.3347.3847.4247.4347.4548.0248.1548.1648.2848.3048.3148.3348.3548.3648.5248.5748.5848.5949.0549.1849.2549.2749.4049.4449.5450.0250.0350.1050.2150.3550.4550.4850.5151.1251.3051.4251.5452.0352.3052.3752.4052.4152.4252.4353.1853.2453.2553.3353.5254.0654.1554.5055.5156.1456.1956.2156.2256.2357.0857.2457.2557.5657.5858.3359.0159.1159.2459.5159.521:01.071:01.301:01.451:02.351:02.391:02.441:03.171:03.551:03.591:04.241:04.591:05.051:05.091:05.151:05.401:06.111:06.121:06.211:08.511:09.201:13.281:15.001:18.501:30.511:30.521:09.151:10.481:11.001:11.301:11.411:12.241:13.151:13.201:13.301:15.101:16.281:16.501:17.051:19.101:19.241:20.031:20.271:20.311:20.441:20.5627.5025.5023.2027.1033.3025.1026.3033.2028.4027.3030.1031.4028.3034.0134.0734.1034.2234.2534.2734.3835.0335.0735.1435.1635.1935.2535.3835.4936.0536.0836.4536.5037.031:08.0037.1637.2737.4937.5538.3539.2040.0740.3741.0241.2141.2341.4242.3142.3344.3044.3445.2545.2745.2845.3545.4446.0646.1446.4048.4048.4348.4551.0451.1655.41A>HQ;=/O46.471:21.051:21.111:21.151:21.481:22.151:22.581:24.021:25.121:25.251:25.371:25.501:26.181:26.331:27.101:28.091:28.101:28.201:29.051:29.081:29.131:29.191:29.301:29.331:29.381:29.421:30.001:31.051:31.401:31.521:31.531:32.001:32.251:32.401:33.021:33.101:33.301:33.451:33.561:33.571:34.041:35.001:35.011:35.051:35.151:35.341:35.451:37.211:37.261:37.301:38.001:38.061:38.201:38.281:38.331:39.071:39.091:39.111:39.251:39.301:39.431:39.471:40.121:40.511:41.511:41.551:41.561:41.571:42.151:42.211:42.401:42.441:42.501:42.511:42.541:43.051:43.071:43.081:43.461:44.151:44.181:44.551:45.051:45.151:45.301:45.321:45.361:46.021:46.301:46.371:46.421:47.071:47.321:48.031:48.171:48.221:48.501:48.551:49.121:49.401:50.111:51.001:51.051:51.351:52.351:53.251:53.401:53.551:54.171:54.501:54.591:55.051:55.101:55.121:56.301:56.311:57.551:58.001:58.031:58.201:58.211:58.231:59.041:59.101:59.121:59.451:59.461:59.472:00.202:01.082:01.152:01.312:02.122:02.132:02.162:02.172:02.302:03.092:03.162:03.332:03.532:04.052:05.452:06.252:07.152:07.302:08.002:09.152:10.102:13.102:13.152:19.452:19.552:20.502:21.202:21.352:25.302:26.272:35.322:43.002:43.0525.1335.3929.2030.2026.2332.3132.32A>H;0 ?>@=8:, 2:37.592:38.572:39.312:42.162:45.142:45.262:48.002:49.062:49.222:50.052:50.192:51.032:51.252:52.082:52.112:52.562:53.042:53.182:53.282:55.082:22.0027.4629.122:02.312:56.132:57.402:59.303:00.223:02.573:04.503:05.003:05.553:06.153:06.253:07.003:07.253:07.473:08.443:09.113:10.123:10.513:10.553:11.203:12.053:12.573:13.483:15.233:15.353:15.433:16.203:16.313:16.583:17.033:17.513:17.543:18.143:18.343:19.243:19.373:19.413:19.453:20.063:20.223:20.283:21.273:21.523:21.533:23.083:23.233:25.103:25.153:25.473:26.253:26.303:26.553:27.023:27.273:27.333:27.383:27.503:28.203:28.403:28.433:28.533:28.573:29.133:29.173:29.473:29.553:30.073:30.153:31.153:31.243:31.443:31.513:31.533:31.543:32.333:32.543:33.453:34.183:34.303:35.023:35.273:36.023:36.153:36.593:37.023:37.173:37.403:37.503:37.553:38.083:38.203:38.583:39.323:39.353:41.423:42.063:42.503:43.183:43.223:43.393:43.423:44.103:46.013:46.453:47.353:47.573:48.063:48.163:48.313:48.443:49.153:49.273:49.303:49.353:49.473:50.133:50.213:50.263:51.053:51.153:52.173:52.243:52.353:52.363:53.403:54.023:54.253:54.383:54.433:55.133:55.323:55.543:55.573:56.233:56.243:56.273:56.453:57.433:58.253:58.313:59.433:59.584:00.024:00.584:01.184:01.204:01.334:01.474:02.184:02.404:03.154:03.324:03.534:04.124:04.204:04.244:04.354:04.554:05.124:07.524:08.374:08.474:09.194:09.284:09.434:10.154:10.224:10.294:10.334:11.324:12.534:13.154:13.304:05.20->;8G5AB2> AB@0=: 9>;8G5AB2> @538>=>2 >AA88: 383:13.153:32.29 (/ ;5AO4:14.154:15.304:15.554:18.244:18.324:19.154:20.454:21.184:21.194:21.254:21.324:22.424:23.054:25.304:25.494:26.134:26.224:27.174:28.204:28.514:30.504:31.294:31.334:33.104:32.184:32.204:32.254:33.004:34.224:35.264:37.394:37.564:38.364:38.594:39.204:40.054:40.194:41.104:41.424:42.154:47.434:48.504:49.514:51.084:52.124:56.024:57.274:59.054:59.224:59.575:00.015:00.215:01.064:50.585:50.25<<5:38.155:01.465:07.135:07.255:12.155:12.315:14.105:15.575:27.055:27.535:29.34 C6G8=K 5 :<4:21.304:32.10 " OG5A;02A53> ,/& !5@359!# <8B@89( "0BLO=0` 6C2 # L*,j/1q2N457d9W;,=_?rA#C DE %G IJL-mN+PQlS7-UW#Y[]/_`ab sd ef Jh3jjlynmpFrsEud(xz`|G8~z?T[ j d!c4vI?>M6_7`` ̦ ˨֪(QKttKtCX]OTPU`e pu  @E rw hmfkdihmbg `e ^c gl ccFB f2ɀ 8& dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(~?)M&d2?M Samsung SCX-4200 Series 4dXXA4PRIV@ 4 IvanUntitled dd,2222222222Ivan  " d `? `?&`U} $ 8 ; ; ; ; I@ @ ; 2H22222222 2I22222222 2J22222222 2K22222222 3L22222222 4N 44444444 5l66666666 2M22222222(((((((6 7 60600000000 71m711111111x(9( 8 9 lA??dorogaPicture 1dorogax@ ]&`>@999R 6677 &78AB11ggD f2ɀ Me , dMbP?_*+%1&C&"Arial Cyr,:C@A82" &M&d2?'(M&d2?)M&d2?M Samsung SCX-4200 Series 4d,,A4PRIV@ 4 IvanUntitled dd,2222222222Ivan  " d ,,i4F?&U} m} } } !} } $} } $ !CB:8 MIeIejfnjrw,rw w w w wwwwwwwwwwww cc 7n7777ddddddd c 8F9999ddddddd fgg hG ifgkkkklmm :::::::oooopqs tu v uvuo xtvyz{s tu v| }u sttvu } u s x xx~~ s t u v | } u sttvu } u s x xx~~s tu v | }usttvu }us xs t"u v#| }us t$ tvu }us xs t"u v%| }us t& tvu }!us xs t"u v'| }us t( tvu }us xs t"u v| }us t) tvu }7us xs t"u v*| }us t+ tvu }us xD l<8.$@,R,,R,,R,,R@,R@,R@,R@,R@ w!w"#w$w%&w'w()w*w+,w-w./w0w12w3w45w6w78w9,w :\0;<K=K>K?K s t, u v- | } u!s !t. !tvu !}!!u"s "x"#s #t"#u #v/#| #}#u$s $t $tvu $}!$u%s %x%&s &t"&u &v/&| &}&u's 't0 'tvu '}7'u(s (x()s )t1)u )v0)| )})u*sttvu *}!*u+s +x+,s ,t2,u ,v3,| ,},u-sttvu -}!-u.s .x./s /t4/u /v5/| /}/u0s 0t6 0tvu 0}70u1s 1x12s 2t42u 2v12| 2}2u3s 3t8 3tvu 3}73u4s 4x45s 5t95u 5v25| 5}5u6sttvu 6}76u7s 7x78s 8t:8u 8v38| 8}8u9s: ;;;;;;;;;;<J]]]b`=J]]]b`>J]]]b`?J]]]b`D: lR@,R@,R@,R,,R,,R@,R@,R,,R$@KAKBKCKDKEKFKGKHKIKJKKKLK@J]]]b`AJ]]]b`BJ]]]b`CJ]]]b`DJ]]]b`EJ]]]b`FJ]]]b`GJ]]]b`HJ]]]b`IJ]]]b`JJ]]]b`KJ]]]b`LJ]]]b`<l T( ~ DA??Picture 1.]&` \~a"A??Picture 2&]&`>@%%%";;7 8AB1ggD f2ɀ 4^*SKZj(C J:.; dMbP?_*+%& BP(?'(M&d2?)M&d2?M Samsung SCX-4200 Series 4dXXA4PRIV@ 4 IvanUntitled dd,2222222222Ivan  " d XX~?M&d2?&d2U} } m} } I} I} } } } m} } I} $ !B>;15F B @ h@ @ Y@ h  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ <o<<<<<<< =P======= ======== >>>>>>>> ?Q??????? RRRRRRRR            ?U@ P~ @ q ~ Q $ e < 2L 65L L B$ 60L L B$ 55L L B$ 50L L B$ 45[L L B$ 40,L 20 """"""B  @g@ ~ @ \ ] $  45~ ? @a@ B~ @ q C $   @\@ ~ @ q 9 , $ G  45~ @ @`@ )~ @ q  $   @I@ ~ @ q  $ 6  @2@ ~ @ q s $H ! 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 45~ @ @n@ ^~ @ q  _ $H R 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 45~ @"@h@ ~ @ \ ] $H ; 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 55~ ? $@Y@ c~ Ğ@ \ d d $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 40~ ? &@Y@ a~ @ \ ] ^ $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 50~ ? (@@h@ ~ @ q h i $H y 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 55~ @ *@4@ ~ @ q  t $H * 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 50~ @ ,@W@ W~ @ q 9 < > $  < 2L 65L L B$ 60L L B$ 55L L B$ 50L L B$ 45[L L B$ 40,L 20 """"""B 20~ ? .@_@ (~ @ q  $  20~ @ 0@@m@ L~ Ȟ@ q I $ '  40~ @1@H@ ~ Ğ@ q s $ n  40~ @ 2@>@ ~ О@ q  $  40~ @ 3@@]@ ~ @ q  $   4@g@ ~ @ \ ] $   5@m@ H~ О@ q I $ t  40~ @6@d@ j~ @ q k $   7@ `@ *~ О@ q  $  40~ @ 8@o@ a~ @ q 9 b $  50~ @Dl2((0$ @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ 9@X@ `~ @ \ ] ^ $  !:@1@ !~ !@ !q! !s ! !$H! 2D! 65D! D! B$ 60D! D! B$ 55D! D! B$ 50D! D! B$ 45[D! D! B$ 40,D! 20 """"""B 45~ ! @! ";@@n@ "Z~ "@ "q " " "$" I " <") 2L 65L L B$ 60L L B$ 55L L B$ 50L L B$ 45[L L B$ 40,L 20 """"""B" #<@a@ #5~ #@ #q #1 #6 #7 #$# ) " 50~ # @# $=@m@ $Q~ $@ $q $ $R$ $$$ Q " $ %>@M@ %~ %@ %q% % % %$% " 55~ % @% &?@@X@ &~ &@ &\& &] &^ &$& " 50~ & @& '@@ m@ '~ '@ 'q ' 'J 'K '$' " 20~ ' @(@@`e@ (~ (@ (q( ( ( ($( : " 40~ ( @( )A@`@ )3~ )|@ )q )1 )4) )$) 2 " 60~ ) ?) *A@3@ *~ *@ *q* *s * *$H* 2D* 65D* D* B$ 60D* D* B$ 55D* D* B$ 50D* D* B$ 45[D* D* B$ 40,D* 20 """"""B 50~ * @* +B@@ +~ +x@ +q +} +| +z +$H+ 2D+ 65D+ D+ B$ 60D+ D+ B$ 55D+ D+ B$ 50D+ D+ B$ 45[D+ D+ B$ 40,D+ 20 """"""B 60~ + @+ ,B@@Q@ , ~ ,@ ,q, , , ,$ , , <,L !2L 65L L B$ 60L L B$ 55L L B$ 50L L B$ 45[L L B$ 40,L 20 """"""B 50~ , @, -C@_@ -~ -@ -q - - -> -$!- L , - .C@c@ ._~ .@ .q. .. .$". \ , 20~ . @. /D@`@ /.~ /@ /q /9 /// /$#/ 4 , 55~ / @/ 0D@O@ 0~ 0@ 0q 0 0 0 0$0 @ , 55~ 0 @0 1E@l@ 1D~ 1@ 1q 1 1E 1F 1$$1 , 45~ 1 @2E@`@ 20~ 2@ 2q 21 22 2 2$%2 / , 55~ 2 @2 3F@K@ 3~ 3@ 3q 3 33 3$&3 , 45~ 3 @3 4F@`@ 4-~ 4@ 4q4 4 4 4$'4 , 4 5G@@_@ 5&~ 5@ 5q5 5 5 5$(5 - , 60~ 5 @5 6G@I@ 6~ 6@ 6q 6 6 6 6$)6 , 50~ 6 @6 7H@@@ 7~ 7@ 7q 7 77 7$*7 p , 45~ 7 @7 8H@\@ 8~ 8Ԟ@ 8q 89 8 8 8$+8 , 8 9I@c@ 9~ 9@ 9q9 9 9L 9$,9 [ , 20~ 9 @9 :I@@e@ :~ :@ :q: : : :$-: , : ;J@g@ ;~ ;Ğ@ ;\; ;] ; ;$.; , 40~ ; @; <J@m@ <S~ <@ <q< << <$.< $ , 40~ < "@=K@f@ =~ =@ =q =9 = = =$/= l , 50~ = "@= >K@`k@ >~ >@ >q> > > >$0> , 45~ > "@> ?L@i@ ?~ ?@ ?q? ?s ? ?$1? , ? Dl@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @@L@O@ @~ @@ @@ @@ @$2@ H , 50~ @ $@@ AM@P@ A~ A@ Aq A A A A$3A 0 , 50~ A &@A BM@U@ BK~ Bx@ Bq B~ By B B$4B , 60~ B @B CN@W@ CY~ C@ CqC C C C$5C , 50~ C (@C DN@b@ D~ D̞@ DqD D DN D$7D , 40~ D $@D EO@K@ E~ E@ EqE E E E$9E 3 , 45~ E $@E FO@c@ F`~ F؞@ FqF F Fa F$:F . , F GP@[@ G~ G@ Gq Gh Gi Gj G$=G , 45~ G &@G H@P@N@ H~ HԞ@ HqH HH H$>H , H IP@ n@ IW~ I@ Iq I IX IY I$?I , 40~ I &@JP@F@ J~ J@ Jq J J J J$@J , 50~ J *@J KQ@b@ KW~ K @ KqK Ks KX K$AK D , K L@Q@^@ L~ L̞@ L&L L L L$BL z , 40~ L (@L MQ@(@ M~ M|@ MqM Ms M M$CHM 2DM 65DM DM B$ 60DM DM B$ 55DM DM B$ 50DM DM B$ 45[DM DM B$ 40,DM 20 """"""B 60~ M @M NQ@k@ N~ N@ NqN N N N$DHN > 2DN 65DN DN B$ 60DN DN B$ 55DN DN B$ 50DN DN B$ 45[DN DN B$ 40,DN 20 """"""B 50~ N ,@N OR@@ O~ O@ OqO Os O O$FHO d 2DO 65DO DO B$ 60DO DO B$ 55DO DO B$ 50DO DO B$ 45[DO DO B$ 40,DO 20 """"""B 55~ O @O P@R@$@ P~ P\@ Pq P P P P$GHP 2DP 65DP DP B$ 60DP DP B$ 55DP DP B$ 50DP DP B$ 45[DP DP B$ 40,DP 20 """"""B 65~ P ?P QR@m@ QN~ Q@ Qq Q QO QP Q$IQ W Q <QY 2L 65L L B$ 60L L B$ 55L L B$ 50L L B$ 45[L L B$ 40,L 20 """"""BQ RR@n@ R]~ R@ RqR R R\ R$JR S Q R SS@`n@ S[~ S@ SqS S S\ S$KS " Q 20~ S @T@S@G@ T~ T@ Tq T TT T$LT Q T US@b@ UK~ U@ UqU U UL U$MU i Q U VS@Y@ Ve~ Vt@ Vq V Vf Vg V$NV Q 60~ V @V WT@`m@ WM~ W@ Wq W WW W$OW Q W X@T@f@ X~ X@ Xq X9 X X X$PX = Q 50~ X .@X YT@`h@ Y~ Yx@ Y\Y Y] Y Y$QY Q 60~ Y @Y ZT@@ Z~ Z@ Zq Z ZZ Z$RHZ 2DZ 65DZ DZ B$ 60DZ DZ B$ 55DZ DZ B$ 50DZ DZ B$ 45[DZ DZ B$ 40,DZ 20 """"""B 55~ Z @Z [U@`c@ [[~ [@ [][ [\ [ [$S[ [ <[c 2L 65L L B$ 60L L B$ 55L L B$ 50L L B$ 45[L L B$ 40,L 20 """"""B 55~ [ "@[ \@U@c@ \^~ \ @ \q\ \ \L \$T\ 9 [ 20~ \ @\ ]U@C@ ]~ ]̞@ ]q ] ] ] ]$U] [ 40~ ] *@] ^U@k@ ^ ~ ^@ ^q^ ^^ ^$V^ [ ^ _V@`a@ _<~ _x@ _ _ _ _= _$W_ j [ 60~ _ @_ D!l` @a @b @c @d @e @f @g @h @i @j @k @l @m @n @o @p @q @r @s @t @u @v @w @x @y @z @{ @| @} @~ @ @`@V@E@ `~ `@ `q ` ` ` `$` [ 50~ ` 0@` aV@`f@ a~ a@ aqa aa a$Xa | [ 45~ a (@a bV@9@ b~ b@ bqb bs b b$Zb [ 55~ b $@cW@l@ c>~ c@ c?c c@ cA c$[c [ 55~ c &@c d@W@? d~ d@ dq d d d d$]Hd 2Dd 65Dd Dd B$ 60Dd Dd B$ 55Dd Dd B$ 50Dd Dd B$ 45[Dd Dd B$ 40,Dd 20 """"""B d eW@@U@ eL~ et@ eq eM eN eO e$^e B e <ez 2L 65L L B$ 60L L B$ 55L L B$ 50L L B$ 45[L L B$ 40,L 20 """"""B 60~ e "@e fW@J@ f~ f@ fq f ff f$_f e 50~ f 1@f gX@h@ g~ g@ gq g gg g$`g r e 20~ g @g h@X@[@ h~ h@ hq h h h h$ah e 45~ h *@h iX@`b@ iH~ i@ iq i iI iJ i$bi e i jX@@a@ j:~ j@ jqj j; j j$cj e j kY@Q@ k ~ kl@ kq k k k k$dk , e 65~ k @k l@Y@f@ l~ l@ lq l9 l l l$el e 55~ l (@l mY@ k@ m ~ m@ mqm m m m$fm ^ e m nY@H@ n~ n|@ nq nM nn n$gn T e 60~ n $@n oZ@g@ o~ o@ oq o9 o o o$ho X e 60~ o &@o p@Z@?@ p~ p@ pqp pp p$ip e p qZ@ b@ qF~ q@ qq q1 q6 q q$jq e 55~ q *@q rZ@h@ r~ r@ rqr r r r$kr Y e r s[@e@ s~ s@ sq s9 s, s s$ms e 50~ s 2@s t@[@l@ tG~ tt@ tq t tE tF t$nt 1 e 60~ t (@u[@j@ u~ u|@ uqu u u u$ou e 60~ u *@u v[@k@ v~ v@ vqv v v v$qv e 40~ v ,@v w\@P@ w~ w@@ wq w w w w$rw e 65~ w @w x@\@:@ x~ x@ xq x x x x$sx b e 55~ x ,@x y\@ h@ y~ y@ y y y y$ty e y z\@^@ z~ z@ zqz z z z$uz e 55~ z .@z {]@6@ {~ {X@ {q { { { {$vH{ 2D{ 65D{ D{ B$ 60D{ D{ B$ 55D{ D{ B$ 50D{ D{ B$ 45[D{ D{ B$ 40,D{ 20 """"""B 65~ { @{ |@]@@f@ |~ |@ |q| || |$wH| s 2D| 65D| D| B$ 60D| D| B$ 55D| D| B$ 50D| D| B$ 45[D| D| B$ 40,D| 20 """"""B 45~ | ,@| }]@i@ }~ }@ }q } } } }$xH} 2D} 65D} D} B$ 60D} D} B$ 55D} D} B$ 50D} D} B$ 45[D} D} B$ 40,D} 20 """"""B 45~ } .@} ~]@d@ ~l~ ~؞@ ~q~ ~ ~ ~$yH~ 2D~ 65D~ D~ B$ 60D~ D~ B$ 55D~ D~ B$ 50D~ D~ B$ 45[D~ D~ B$ 40,D~ 20 """"""B ~ ^@@ ~ @ q } | z $zH Z 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 50~ 3@ D,!l @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@^@ g@ ~ @ q  ${ o < 2L 65L L B$ 60L L B$ 55L L B$ 50L L B$ 45[L L B$ 40,L 20 """"""B ^@@T@ ~ Ğ@ q $|  40~ .@ ^@@`@ +~ @ q  $}  20~ "@ _@a@ ?~ @ q $~  45~ 0@ @_@l@ ~ @ q $  _@d@ b~ |@ q  $ F  60~ ,@ _@i@ ~ @ q $  `@F@ ~ @ q s z $  50~ 4@ `@b@ D~ T@ E $  65~ @ @`@ e@ ~ @ q 9 $  60~ .@ ``@7@ ~ t@ q  $H { 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 60~ 0@ `@L@ ~ @ q  $  < 2L 65L L B$ 60L L B$ 55L L B$ 50L L B$ 45[L L B$ 40,L 20 """"""B 50~ 5@ `@E@ ~ @ q  $ `  50~ 6@ `@]@ ~ ̞@ q s $  40~ 0@ `@R@ ~ @ q  $  50~ 7@ a@d@ m~ @ q  $ ~  45~ 1@ a@Z@ ~ @ q  $  50~ 8@ @a@@j@ ~ @ q M 2 $  20~ $@ `a@k@ ~ @ q  $ N  45~ 2@ a@C@ ~ l@ q  $ ]  65~ @ a@T@ I~ @ q ~ y $  55~ 0@ a@Q@ ~ @ q  $ w  55~ 1@ a@,@ ~ @ q s $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 50~ 9@ b@]@ ~ @ q $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B  b@.@ ~ @ q s $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B @b@0@ ~ @ q  $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 50~ :@ `b@;@ ~ |@ q  $H x 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 60~ 1@ b@5@ ~ @ q s $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 50~ ;@ b@o@ i~ @ q 9 j $  < 2L 65L L B$ 60L L B$ 55L L B$ 50L L B$ 45[L L B$ 40,L 20 """"""B b@a@ @~ @ q A $  b@G@ ~ h@ q  $ J  65~ @ c@e@ ~ @ q 9 , $  D$l @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ c@`j@ ~ @ q  $  55~ 2@ @c@`d@ i~ l@ q  $  65~ @ `c@^@ ~ @ q  $  45~ 3@ c@@R@ ~ @ q  $  55~ 3@ c@X@ [~ @ q $  20~ &@ c@Z@ ~ @ q | ~ $  c@Q@ ~ d@ q  $ k  65~ "@ d@U@ R~ @ q S $  55~ 4@ d@i@ ~ @ q  $  50~ <@ @d@@Z@ {~ t@ q | } ~ $  60~ 2@ `d@=@ ~ @ q  $  55~ 5@ d@c@ Y~ @ q s $ K  d@L@ ~ X@ q  $ E  65~ $@ d@D@ ~ @ q  $  50~ =@ d@e@ ~ @ q  $  55~ 6@ e@@d@ f~ @ g h $   e@j@ ~ @ q S $  55~ 7@ @e@ d@ e~ P@ q $  65~ &@ `e@i@ ~ @ q  $ ?  45~ 4@ e@B@ ~ @ q  $  55~ 8@ e@``@ ,~ @ q  $  e@J@ ~ P@ q |  $ f  65~ (@ e@h@ ~ @ q $ g  45~ 5@ f@<@ ~ x@ q  $  60~ 3@ f@@^@ ~ @ q $  @f@n@ `~ @ q s $  `f@*@ ~ О@ q s $H M 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 40~ 1@ f@S@ ~ @ q $  < 2L 65L L B$ 60L L B$ 55L L B$ 50L L B$ 45[L L B$ 40,L 20 """"""B 40~ 2@ f@f@ ~ ̞@ q  $ a  40~ 3@ f@T@ '~ d@ & ( % $  65~ *@ f@S@ #~ @ & $ % $  50~ >@ g@S@ "~ @ q ~ y $  50~ ?@ Dkl @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ g@ j@ ~ @ q  $  @g@@@ ~ @ q  $ 7  55~ 9@ `g@X@ _~ @ q  $ &  55~ :@ g@ a@ 8~ @ q 9 $ #  50~ @@ g@A@ ~ D@ q  $  65~ ,@ g@B@ ~ |@ q  $  60~ 4@ g@@i@ ~ @  $  20~ (@ h@ l@ ,~ @ q 9 - $   h@W@ Z~ @ q $ C  @h@T@ J~ @ q ~ y $  55~ ;@ `h@@ ~ @ q $H O 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 60~ 5@ h@g@ ~ @ q $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 45~ 6@ h@"@ ~ D@ q  $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 65~ .@ h@]@ ~ Ȟ@ q s $ 8 < 2L 65L L B$ 60L L B$ 55L L B$ 50L L B$ 45[L L B$ 40,L 20 """"""B 40~ 4@ h@@b@ G~ @ q  $ q  45~ 7@ i@`l@ .~ @ q / $   i@ i@ ~ @  $ }  20~ *@ @i@V@ T~ Ԟ@ q $  `i@[@ ~ L@ q h i j $  65~ 0@ i@ c@ Z~ @ q $  i@n@ T~ @ q U V $ <  50~ @@ i@@S@ !~ @ q $  40~ 5@ i@h@ ~ @ q $  j@@Y@ b~ @ \ ] ^ $  55~ <@ j@l@ B~ @ q C $ c  50~ A@@j@j@ ~ L@ q  $ u  65~ 1@ s`j@@g@ ~ @ q  $  j@@c@ ~ @ q $  j@d@ ~ T@ q  % $  65~ 2@ j@R@ ~ @ q  $  50~ A@ j@@P@ ~ h@ q  $ A  65~ 3@ k@A@ ~ T@ q  $  65~ 4@ Dl@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ k@N@ ~ @  $  60~ 6@ @k@@[@ ~ t@ q  $ h  60~ 7@ `k@P@ ~ @ q s $  55~ =@ k@m@ ~ Ԟ@ q } | z $H + 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B k@`g@ ~ @ q  $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B k@R@ ~ ؞@ q $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B k@@V@ U~ $@ q 9 < > $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 20~ ,@ l@`o@ f~ @ q 9 g $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B l@@\@ ~ @ q | ~ $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 55~ >@ @l@ @ ~ @ q } z $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 50~ B@ `l@V@ V~ $@ q 9 < > $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 20~ .@ l@M@ ~ |@ q  $H % 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 60~ 8@ l@b@ M~ @ q  Q  $H U 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 55~ ?@ l@e@ ~ @ q 9 , $H ( 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B l@@o@ e~ Ğ@ q  $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 40~ 6@ m@&@ ~ `@ q  $H P 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 65~ 5@ m@o@ h~ @ q $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B @m@j@ ~ @ q  $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B `m@\@ ~ t@ q $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 60~ 9@ m@ o@ c~ X@ q d $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 65~ 6@ m@8@ ~ H@ q s $H 2D 65D D B$ 60D D B$ 55D D B$ 50D D B$ 45[D D B$ 40,D 20 """"""B 65~ 7@ m@Z@ y~ H@ q s z $ V < 2L 65L L B$ 60L L B$ 55L L B$ 50L L B$ 45[L L B$ 40,L 20 """"""B 65~ 8@ ~ D@ ~ @ q  $K  55 ~ _@ '~ @ q  $K 5  20 ~ @W@ X~ @ q 9 < > $L  20 ~ a@ >~ @ q $L _  ~ e@ ~ @ q 9 , $L  ~ j@ ~ @ q  $L  50 ~ @k@ ~ @ q  $L m  ~ k@ ~ @ q 9 $L v  50    DB.l:@@    :d  0}( |~ } DA??Picture 1HLZ]&` } \~a"A??Picture 2 C]&`ZR | C ]F! d ZR | C ]F! d ZR | C ]F! d ZR | C ]F! d ZR | C ]F! d ZR | C ]F! d ZR | C ]F ! d ZR | C ]F ! d ZR | C ]F ! d ZR | C  ]F ! d ZR | C  ]F ! d ZR | C  ]F! d >@<P "  ggD f2ɀ DTlyz dMbP?_*+%& BP(?'(M&d2?)M&d2?M Samsung SCX-4200 Series 4dXXA4PRIV@ 4 IvanUntitled dd,2222222222Ivan  " d XX~?M&d2?&d2U} } m} } $} } } } $ } } } I} $ !B>;15F I D @ h@ @ Y@ h  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ <o<<<<<<< =P======= ======== >>>>>>>> ?Q??????? RRRRRRRR            ?q@ "~ ܞ@ q 9 # $ ) ) "L 55L L B$ 50L L B$ 45L L B$ 40hL L B$ 359L L B$ 20 """""B 35~ ? @@l@ ~ @ q  $   @p@ ~ @ q 9  $6  45~ ? @ q@ ~ @ q  $8   @0q@ ~ @ q  $;   @p@ ~ @ q  $< &  @r@ ~ @ q  $E  45~ @ @p@ ~ @ \ ] $H  20~ ? "@q@ ~ @ q  ) $Y  45~ @ $@r@ ~ @ q  $\  50~ ? &@@r@ ~ @ q ~ y $l (  50~ @ (@@q@ ~ @ q 9 $p  50~ @ *@Pq@ ~ О@ q $  40~ ? ,@q@ ~ x@ q |  $  55~ ? .@n@ <~ @ q  = $  0@pr@ ~ @ q  $ $  20~ @ 1@pq@ c~ @ q s d $ !  55~ @ 2@q@ ~ @ q 9 , $ %  50~ @ 3@r@ ~ ؞@ q  $ '  35~ @ 4@q@ ~ t@ q 9  $  55~ @ 5@r@ ~ @ q  $  55~ @ 6@ r@ ~ @ q  $   7@r@ ~ @ q  $  55~ @ 8@q@ $~ @ q % $   Dl2((0$ @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ 9@q@ ~ @ q   $ #  50~ @ !:@`q@ !~ !@ !q! ! ! !$!  55~ ! @! ";@Pr@ "*~ "@ "q" "" "$"  35~ " @" #<@q@ #~ #@ #q # #Q # #$#  55~ # @# $=@`r@ $+~ $@ $q$ $s$ $$$ "  50~ $ @$ %>@q@ %~ %̞@ %\% %] % %$%  40~ % @% &?@p@ &~ & @ &q& & & &$&  20~ & @& '@@r@ '~ 't@ '' '' '$'  55~ ' @' (@@0r@ (x~ (l@ (q( (s ( ($(  55~ ( "@( ~ )q@ )!~ )@ )q) )) )$L)  ) *** +++ ,,, --- ... /// 000 111 222 333 444 555 666 777 888 999 ::: ;;; <<< === >>> ??? D% l*********************@ @A @B @C @ @@@ AAA BBB CCC <***Q  J@y2( x~ y DA??Picture 1HL]&` y \~a"A??Picture 2 C]&`ZR x C ]F! d ZR x C ]F! d ZR x C ]F! d ZR x C ]F! d ZR x C ]F! d ZR x C ]F! d ZR x C ]F ! d ZR x C ]F ! d ZR x C ]F ! d ZR x C  ]F ! d ZR x C  ]F ! d >@<P ) )) "  ggD f2ɀ ( u* dMbP?_*+%& BP(?'(M&d2?)M&d2?M Samsung SCX-4200 Series 4dXXA4PRIV@ 4 IvanUntitled dd,2222222222Ivan  " d XX~?M&d2?&d2U} L} mJ} ]} m^} _} I `} m_} a} b} `} $`} $ K !B>;15F B  @ h@ @ Y@ hQ Q V V @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @I 7o7777777I @P@@@@@@@M N@@@@@@@@M AAAAAAAAO P ?Q??????? PRRRRRRRR S S S T T T T T U U U W W W X X X X X Y Y YL?L@ _~ ^@ q  % v ^' TL 609L L B$ 18 "B  L@L؉@ _ ~ ^@ q  %  L@L@ _~ ^@ q  %  L@L@ _~ ^@ q  %  L@Lx@ _~ ^@ q  %  L@LX@ _~ ^@ q  % L L@L@ _@~ ^ @ q 9 A B % 1  L @L@ _~ ^ @ q  % C  L"@L@ _~ ^@ q 9 H %  L$@L@ _t~ ^ @ q 9 H  %  L&@Lȉ@ _"~ ^@ q  % )  L(@Lp@ _.~ ^@ q % z  L*@L@ _~ ^@ q  % .  L,@L@ _$~ ^(@ q  % b  18~ ? L.@L@ _~ ^@ q  %  L0@L@ _ ~ ^(@ q 9 H % j  18~ @ L1@L@ _~ ^Ğ@ q  % 3  L2@LP@ _Q~ ^Ԟ@ q h R %  L3@L@ _~ ^@ q  %   L4@L@ _~ ^@ q  %   L5@L@@ _~ ^@ q 1  %N m  L6@L،@ _~ ^(@ q  %O  18~ @ L7@LX@ _~ ^@ q  %Q 8  L8@LX@ _)~ ^@ q * %R X  D{l2((0$ @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ L9@L@ _~ ^@ q  %S B !L:@L@ !_~ !^@ !q! ! ! !%T!  ! "L;@L@ "_~ "^@ "q" " " "%U"  " #L<@L@ #_~ #^@ #q# # # #%U#  # $L=@L @ $_~ $^ @ $q$ $$ $%V$ P $ %L>@L@ %_~ %^@ %q% % % %%X%  % &L?@Lh@ &_x~ &^@ &q& && &%Y& h & 'L@@L@ '_~ '^@ 'q' 's 't '%Z' E ' (L@@Lx@ (_~ (^@ (q( ( ( (%[( 2 ( ^(G TL 609L L B$ 18 "B ( )LA@L@ )_#~ )^@ )q) ) ) )%\) ( ) *LA@L@@ *_~ *^(@ *q * * * *%^* x ( 18~ * @* +LB@Lh@ +_~ +^@ +q+ + + +%_+ J ( + ,LB@L@ ,_~ ,^@ ,q, , , ,%`, Q ( , -LC@L@ -_~ -^p@ -q -M -- -%b- a ( 60~ - ?- .LC@L@ ._~ .^Ğ@ .q . . . .%c. W ( . /LD@Lh@ /_ ~ /^Ȟ@ /q / / / /%d/ < ( / 0LD@L@ 0_!~ 0^@ 0q 09 0, 0 0%e0 # ( 0 1LE@L@ 1_C~ 1^@ 1q 19 1D 1B 1%f1 ( 1 2LE@L@ 2_~ 2^@ 2q2 2 2 2%h2 H ( 2 3LF@L@ 3_~ 3^@ 3q3 3 3 3%i3 ( 3 4LF@L؋@ 4_G~ 4^@ 4q 49 4H4 4%j4 f ( 4 5LG@L@ 5_~ 5^@ 5q5 5 5 5%k5 ( 5 6LG@L@ 6_~ 6^@ 6q 69 6 6 6%l6 V ( 6 7LH@L@ 7_~ 7^@ 7q 7 77 7%m7 ( 7 8LH@L`@ 8_~ 8^Ԟ@ 8q8 8 8 8%n8 + ( 8 9LI@LЍ@ 9_~ 9^؞@ 9q 9 9 9 9%o9 ( 9 :LI@L @ :_~ :^@ :q: : : :%p: ( : ;LJ@L@@ ;_O~ ;^@ ;q ;h ;i; ;%q; ( ; <LJ@L`@ <_~ <^@ <q <9 < < <%r< ( 60~ < @< =LK@L@ =_~ =^@ =q= == =%s= I ( = >LK@L @ >_~ >^@ >q > > > >%u> ( > ?LL@L@ ?_~ ?^Ȟ@ ?q? ? ? ?%v? ( ? D[l@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @@LL@L@ @_{~ @^|@ @q @9 @, @ @%w@ D ( 60~ @ @@ ALM@L@ A_p~ A^x@ AqA As A A%xA ( 60~ A @A BLM@L@ B_~ B^@ BqB B B B%yB ( B CLN@L@ C_~ C^ @ CqC C C C%{C ( C DLN@L@ D_|~ D^@ Dq D9 D, D D%|D ( D ELO@L@ E_~ E^@ EqE E E E%}E u ( E FLO@L@@ F_~ F^Ԟ@ Fq F9 F F F%~F Y ( F GLP@L@ G_~ G^@ GqG G G2 G%G = ( G HL@P@L@ H_~ H^@ HqH H H H%H H ^Hg TL 609L L B$ 18 "B H ILP@L@ I_~ I^ @ Iq I9 IHI I%I H I JLP@Lp@ J_~ J^@ JqJ J J J%J R H J KLQ@L@ K_~ K^@ KqK KK K%K H K LL@Q@LP@ L_~ L^@ LqL LL L%L H L MLQ@L8@ M_1~ M^@ Mq M M0 M2 M%M H M NLQ@L@ N_5~ N^@ NqN N N6 N%N y H N OLR@L@ O_~ O^@ Oq O OO O%O H O PL@R@L@ P_~ P^@ PqP Pi P P%P | H P QLR@L@ Q_~ Q^ @ QqQ QQ Q%Q H Q RLR@Lx@ R_~ R^@ RqR RR R%R 5 H R SLS@LP@ S_~ S^x@ Sq S S S S%S * H 60~ S @S TL@S@L(@ T_~ T^x@ Tq T9 T, T T%T H 60~ T @T ULS@L0@ U_~ U^x@ Uq U9 U, U U%U T H 60~ U @U VLS@Lȍ@ V_~ V^@ VqV VV V%V 9 H V WLT@Lp@ W_~ W^@ WqW WW W%W l H W XL@T@L`@ X_+~ X^@ Xq X9 X, X X%X \ H X YLT@LH@ Y_~ Y^@ Yq Y9 Y Y Y%Y H Y ZLT@L@ Z_~ Z^@ Zq Z ZZ Z%Z O H Z [LU@L@ [_v~ [^@ [q[ [ [w [%[ H [ \L@U@Lh@ \_-~ \^@ \q\ \\ \%\ H \ ]LU@L@ ]_8~ ]^؞@ ]q ]9 ]:] ]%] H ] ^LU@L؊@ ^_~ ^^@ ^q^ ^ ^ ^%^ 7 H ^ _LV@L@ __l~ _^@ _q _h _i _j _%_ H _ Dl` @a @b @c @d @e @f @g @h @i @j @k @l @m @n @o @p @q @r @s @t @u @v @w @x @y @z @{ @| @} @~ @ @`L@V@L@ `_(~ `^@ `q` `` `%` { H ` aLV@L@ a_~ a^@ aa a a a%a H a bLV@L@ b_%~ b^@ bq b' b&b b%b ` H b cLW@L`@ c_ ~ c^@ cqc cc c%c % H c dL@W@L@ d_x~ d^О@ dq d~ dy dz d%d H d eLW@L(@ e_~ e^@ eqe ee e%e H e fLW@L@ f_ ~ f^@ fq fh fi fj f%f H 60~ f @f gLX@LЋ@ g_F~ g^|@ gqg gg g%g 4 H 60~ g "@g hL@X@Lp@ h_y~ h^@ hqh h h h%h o h ^h TL 609L L B$ 18 "B h iLX@L0@ i_~ i^Ȟ@ iqi i i i%i r h i jLX@L @ j_ ~ j^@ jq j9 j j j%j e h j kLY@LX@ k_ ~ k^@ kqk kk k%k c h k lL@Y@L`@ l_~ l^@ lq l l l l%l S h l mLY@LH@ m_~ m^@ mqm mm m%m t h m nLY@LЊ@ n_~ n^Ԟ@ nq n nn n%n ^ h n oLZ@Lx@ o_z~ o^@ oq o9 o, o o%o @ h o pL@Z@L8@ p_~ p^@ pq p pp p%p ; h p qLZ@L8@ q_o~ q^ܞ@ qq qh qi qj q%q A h q rLZ@L8@ r_~ r^ @ rq r9 r r r%r F h r sL[@L@ s_~ s^@ sqs ss s%s 6 h s tL@[@LP@ t_ ~ t^@ tqt tt t%t k h t uL[@L@ u_~ u^@ uqu u u u%u h u vL[@LȊ@ v_~ v^@ vqv vv v%v n h v wL\@LЌ@ w_~ w^d@ wqw w w w%w h 60~ w $@w xL@\@L@ x_~ x^@ xq x x x x%x Z h x yL\@L@ y_7~ y^@ yqy y y6 y%y ] h y zL\@Lx@ z_4~ z^D@ zqz z z z%z N h 60~ z &@z {L]@L@ {_~ {^؞@ {q{ {{ {%{ d h { |L@]@L@ |_~ |^@ |q |9 |< | |%| ' h | }L]@LH@ }_~ }^@ }q } }} }%} h } ~L]@L0@ ~_~ ~^(@ ~q~ ~~ ~%~ M h 18~ ~ @~ L^@L@ _~ ^@ q 2 % G h Dml @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @L@^@L@ _}~ ^@ q 9 , % 0 h L^@L@ _~ ^T@ q  % h 60~ (@ L^@L@ _?~ ^@ q 9 < > % h L_@L@ _m~ ^ܞ@ q h i j % h L@_@L(@ _~ ^@ q % h 60~ *@ L_@L8@ _~ ^@ q  % h L_@L@@ _~ ^О@ q % } h L`@L@ _~ ^@ q % h L `@L@ _n~ ^@ q h i j % q ^ $TL 609L L B$ 18 "B L@`@L@ _k~ ^@ q h i j % _ L``@LP@ _~ ^|@ q  %  60~ ,@ L`@L0@ _~ ^@ q  % p L`@L`@ _v~ ^@ q w % & L`@LH@ _~ ^@ q  %  L`@L@@ _~ ^ @ q  % $ La@L @ _~ ^D@ q  % "  60~ .@ sL a@LЉ@ _!~ ^T@ q  %  60~ 0@ L@a@L@ _~ ^@ q  % s L`a@Lp@ _ ~ ^(@ q % /  18~ @ La@L؍@ _~ ^<@ q  % -  60~ 1@ La@LH@ _P~ ^؞@ q %  La@L@ _~ ^t@ q  %  60~ 2@ La@L@ _~ ^@ q  %  Lb@L@ _=~ ^@ q 9 < > %  L b@L@ _;~ ^ @ q 9 < > %  L@b@L@ _q~ ^P@ q r % >  60~ 3@ sL`b@LP@ _~ ^@ q 9  %  Lb@L@ _{~ ^@ q } | z % [ Lb@L@ _~ ^@ q %  Lb@Lh@ _~ ^ @ q  %  Lb@L(@ _~ ^L@ q  % i  60~ 4@ Lc@LX@ _u~ ^H@ q  %  60~ 5@ sDl @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @L c@L0@ _~ ^p@ q  %  60~ 6@ ~ L@ _~ ^@ q %K U ~ L@ _~ ^@ q 9 < > %K  ~ L@ _~ ^Ȟ@ q 9  %L  ~ L@ _~ ^ @ q %L , ~ L(@ _~ ^@ q  %L ~ ~ Lp@ _~ ^@ q %L ( ~ L@ _~ ^@ q  %L : ~ Lȋ@ _E~ ^`@ q %L g  60 ~ L@ _~ ^@ q  %L ! ~ L@ _~ ^О@ q  %L ? ~ LȌ@ _~ ^(@ q  %L w  18 M0 A K 0| PC( @~ C DA??Picture 1HLX]&` C \~a"A??Picture 2 ]&`ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F! d ZR @ C ]F ! d ZR @ C ]F ! d ZR @ C ]F ! d ZR @ C  ]F ! d ZR @ C  ]F ! d ZR ~A C  ]F~! d >@<P "  7 8AB4ggD f2ɀ ,*@I dMbP?_*+%& BP(?'(M&d2?)M&d2?M Samsung SCX-4200 Series 4dXXA4PRIV@ 4 IvanUntitled dd,2222222222Ivan  " d XX~?M&d2?&d2U} L} mJ} ]} I^} _} `} m_} $ a} b} `} I`} $ K !B>;15F I , @ h@ @ Y@ hQ Q V V @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @I 7o7777777I @P@@@@@@@M N@@@@@@@@M AAAAAAAAO P ?Q??????? PRRRRRRRR S S S T T T T T U U U W W W X X X X X Y Y YL?L@ _~ ^@ q  %P  ^+ $TL 559L L B$ 18 "B  L@L؎@ _~ ^ @ q  %W  L@L@ _~ ^Ğ@ q  %]  L@Lx@ _S~ ^@ q  %a !  L@L@ _~ ^@   %c  L@LP@ _r~ ^@ q  s %g & L@L@ _~ ^@ q  %t %  L @L0@ _~ ^@ q  %z '  55~ ? L"@L@ _~ ^(@ q  %{  18~ ? L$@L@ _~ ^ @ q  %  L&@L@ _~ ^(@ q  %  18~ @ L(@L@ _~ ^@ q  %  L*@L8@ _~ ^@ q s z %  55~ @ L,@L@ _v~ ^d@ q h i j %  55~ @ L.@LH@ _~ ^@ q   % $  L0@L@ _w~ ^@ q h i j %  L1@L8@ _u~ ^@ q s %  L2@L@ _~ ^t@ q 9  % #  55~ @ L3@Lh@ _n~ ^(@ q 9 , % )  18~ @ L4@L@ _t~ ^@ q h i j % "  55~ @ L5@L@ _ ~ ^@ q h i j %  L6@L`@ _o~ ^$@ q p %  18~ @ L7@L@ _~ ^@ q % +  L8@L(@ _p~ ^@ q %  Dl2((0$ @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @ L9@L0@ _r~ ^@ q s t %  !L:@L@ !_~ !^@ !q ! !Q ! !%!  ! "L;@L@ "_~ "^@ "q" "" "%" ( " #L<@LȎ@ #_~ #^@ #q #9 # # #%# * # $L=@L@@ $_~ $^ @ $q $ $ $ $%$  $ %L>@L @ %_~ %^d@ %q % %% %%%  55~ % @% &L?@LX@ &_q~ &^h@ &q& & & &%&  55~ & @& 'L@@L(@ '_~ '^@ 'q' ' ' '%'  ' (L@@L@ (_~ (^@ (q (9 (( (%(  ( )LA@Lp@ )_T~ )^@ )q ) )U )V )%)  55~ ) @) *LA@LЎ@ *_~ *^T@ *q* * * *%*  55~ * "@* ~ +L @ +_~ +^X@ +q + ++ +%L+  55 + $% ' D% 5J`G2( D~ G DA??Picture 1H]&` G \~a"A??Picture 2 C]&`ZR D C ]F! d ZR D C ]F! d ZR D C ]F! d ZR D C ]F! d ZR D C ]F! d ZR D C ]F! d ZR D C ]F ! d ZR D C ]F ! d ZR D C ]F ! d ZR D C  ]F ! d ZR D C  ]F ! d >@<P "  7 8AB5ggD f2ɀ $bx dMbP?_*+%& BP(?'(M&d2?)M&d2?M Samsung SCX-4200 Series 4dXXA4PRIV@ 4 ivanUntitled ddX2222222222ivan  " d XX~?M&d2?&d2U} } m} } $} } } I } $} } } } $ !B>;15F B  @ h@ @ Y@ h  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ <o<<<<<<< =P======= ======== >>>>>>>> ?Q??????? RRRRRRRR            ?Ȅ@ ~ @ q 9 H $k  ' vL 70[L L B$ 65,L 17 ""B  @@ ~~ @ q 9 , $l W  @@ P~ 0@ q 9 , $m D  17~ ? @@@ B~ @ q  * $n s  @H@ C~ @ q  * $p   @ @ ~ @ q  $q C  @@ ~ ,@ q 9 H $r  17~ @ @0@ ~ @ q  $s   "@(@ ~ @ q  $t   $@X@ (~ @ q ) $u g  &@ȃ@ X~ ,@ q 9 Y Z $v  17~ @ (@@ {~ @ q  $w   *@H@ l~ @ q  $x q  ,@8@ %~ @ q M O $y )  .@X@ E~ @ q * $z   0@@ y~ @ q z ${ j  1@؅@ ~ @ q  $| (  2@ȅ@ ~ @ q  $} 4  3@Ѓ@ [~ (@ q 9 Y Z $~   4@`@ ~ @ q  $   5@@ ~ @ q 9 6 $ M  6@P@ D~ @ q  $   7@@ ~ (@ q 9 H $ Y  8@Ȃ@ 3~ @ q  $   Dl2((0$) @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ 9@ @ ~ @ q  $ V  !:@h@ !~ !@ !q !9 ! ! !$! v ! ";@@ "~ "@ "q" " " "$"  " #<@@ #e~ #@ #q# # #b #$# k # $=@@ $U~ $ @ $q$ $ $ $$$ , $ %>@@ %7~ %@ %q %9 %6% %$%  % &?@`@ &F~ &О@ &q& & &* &$&  & '@@Є@ '~ '@ 'q '9 'H ' '$'  ' (@@Ѕ@ (~ ( @ (q( ( ( ($( ( (G vL 70[L L B$ 65,L 17 ""B ( )A@0@ )$~ )@ )q) )) )$) K ( ) *A@p@ *~ *t@ *q * * * *$* ! ( * +B@x@ +~ +x@ +q + + + +$+ * ( + ,B@@ ,T~ ,@ ,q, , , ,$M, | ( , -C@h@ -*~ -@ -q- - - -$- ( - .C@H@ .~ .@ .q. . . .$. 7 ( . /D@@ /}~ /@ /q/ / / /$/ ~ ( / 0D@؂@ 05~ 00@ 0q 0 00 0$0 _ ( 17~ 0 @0 1E@x@ 1,~ 1T@ 1q 1 1 1 1$1 i ( 70~ 1 ?1 2E@P@ 2m~ 2@ 2q 2 2 2n 2$2 ( 2 3F@@ 3~ 3@ 3q3 3 3 3$3 ( 3 4F@@ 4~ 4@ 4q4 4 4 4$4 3 ( 4 5G@@ 5~ 5@ 5q5 5 5 5$5 ( 5 6G@@ 6/~ 60@ 6q6 66 6$6 ( 17~ 6 @6 7H@@@ 7~ 7$@ 7q7 7 7s 7$7 ] ( 7 8H@@ 8^~ 8,@ 8q 89 8< 8> 8$8 ? ( 17~ 8 @8 9I@x@ 9J~ 9@ 9q9 9s9 9$9 F ( 9 :I@@ :~ :@ :q :N :: :$: I ( : ;J@@ ;a~ ;̞@ ;q; ; ;b ;$; < ( ; <J@@ <`~ <0@ <q <9 << <> <$< L ( 17~ < @< =K@@ =0~ =@ =q =9 =1= =$= 6 ( = >K@X@ >o~ >\@ >q >p >q >r >$> 2 ( 65~ > ?> ?L@@ ?]~ ?@ ?q ?9 ?< ?> ?$? ( ? Dl%@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @@L@`@ @s~ @d@ @q @ @t @u @$@ > ( 65~ @ @@ AM@@ A~ A@ AA A A A$A w ( A BM@h@ Bv~ B @ Bq B9 B B B$B @ ( B CN@@ C~ C@ CqC C Ca C$C R ( C DN@@ DM~ DL@ Dq DN DOD D$D m ( 70~ D @D EO@@ E9~ E@ EqE EE E$E u ( E FO@p@ FI~ FX@ FqF F F F$F P ( 70~ F @F GP@@ Gc~ GĞ@ GqG G Gb G$G ; ( G H@P@@ H~~ H@ HqH HH H$H / H Hg vL 70[L L B$ 65,L 17 ""B H IP@@ I~ I @ IqI II I$I H I JP@@ J2~ J@ JqJ J, J3 J$J = H J J 4KQ@@ KK~ K@ Kq K9 KLK K$K 9 H K L@Q@@ L_~ L$@ Lq L9 L< L> L$L 8 H L MQ@@ M5~ ML@ Mq M9 M, M M$M J H 70~ M @M NQ@p@ Nw~ NL@ Nq N9 N N N$N B H 70~ N @N OR@@@ O&~ O@ Oq Oh Oi Oj O$O H O P@R@h@ PG~ PT@ PqP P PH P$P & H 70~ P @P QR@H@ Q~ Q@ QqQ Qs Q Q$Q H Q RR@@ R~ R@ RqR R Ra R$R H R SS@X@ S~ SP@ SS S S S$S t H 70~ S @S T@S@@ T9~ T@ TqT TT T$T [ H T US@І@ U:~ U@ UqU UU U$U T H U VS@@ V~ VT@ VqV V V V$V H 70~ V @V WT@@ W-~ WP@ WqW W W. W$W 1 H 70~ W "@ W X@T@@ XQ~ Xp@ Xq X~ XQ XR X$X H X YT@@ Y~ Y@ YqY YY Y$Y x H Y ZT@@ Z~ Z(@ ZqZ ZZ Z$Z ` H Z [U@Ȇ@ [8~ [(@ [q [9 [1[ [$[ % H [ \@U@@ \~ \@ \\ \s \ \$\ ^ H \ ]U@8@ ]~ ]|@ ]q] ] ] ]$] H ] ^U@@ ^~ ^@ ^^ ^s ^ ^$^ d H ^ _V@Ђ@ _4~ _d@ _q_ _ _ _$_ H 65~ _ @_ Dl!` @a @b @c @d @e @f @g @h @i @j @k @l @m @n @o @p @q @r @s @t @u @v @w @x @y @z @{ @| @} @~ @ @`@V@؄@ `~ `@ `q `9 `H ` `$` ' H ` aV@@ a:~ a@ aqa aa a$a E H a bV@@ b<~ bH@ bq b b b b$b { H 70~ b $@ b 4cW@(@ c?~ c@ cqc c c* c$c r H c d@W@@ d~ d@ dqd d d d$d + H d eW@0@ eh~ eH@ eq eh ei ej e$e n H 17~ e @e fW@@ f~ f8@ fqf ff f$f : H 70~ f &@ f sgX@P@ g'~ g@ gqg g g g$g O H g h@X@0@ h@~ h@ hqh h h* h$h c h h "vL 70[L L B$ 65,L 17 ""B h iX@p@ i+~ i@ iqi ii i$i - h i jX@x@ jx~ jP@ jq j9 j j j$j N h 70~ j (@j kY@@ kd~ kX@ kqk k k k$k G h 70~ k *@ k sl@Y@@ l7~ l @ lq l l l l$l o h l mY@؆@ m;~ m@ mqm mm m$m U h m nY@(@ ng~ n@ nqn nn n$n y h n oZ@@ o6~ o`@ oqo oo o$o 0 h 65~ o @o p@Z@@ p=~ p@ pqp p p p$p b h p qZ@@@ qk~ qT@ qqq q q q$q z h 70~ q ,@q rZ@ @ r>~ r@ rqr r r* r$r p h r s[@8@ sA~ sĞ@ sqs s s* s$s h h s t@[@P@ t~ tD@ tqt t t t$t . h 70~ t .@ t su[@@ u8~ uT@ uqu uu u$u l h 70~ u 0@ u sv[@`@ v~ vT@ vqv vv v$v S h 70~ v 1@ v sw\@@ w~ w@ ww ws w w$w \ h w x@\@@ x~ x`@ xqx x x x$x H h 65~ x @x y\@ @ yf~ yT@ yqy y y y$y # h 70~ y 2@y z\@8@ zj~ zh@ zq zh zi zj z$z e h 65~ z @z {]@@ {;~ {D@ {q{ { { {${ a h 70~ { 3@ { s|@]@@ |S~ |P@ |q| | | |$| X h 70~ | 4@ | s~ }@ }V~ }@ }q} } }6 }$K} $ h } ~ ~@ ~|~ ~,@ ~q~ ~ ~ ~$K~ h 17 ~ ~ @ W~ @ q $L } h  Dl% @ @ @ @ @ @ @ @ @ @~ ؃@ \~ $@ q 9 Y Z $L h ~ @ ~ @ q  $L Z h ~ @ ~ l@ q  $L f h 65 ~ @ ~ @ q  $L A h 70 ~ @ ~ @ q  $L h ~ @ ~ @ q  $L 5 h ~ @ ~ @ q  $L " h ~ @ ~ @ q  $L h ~ @ ~ @ q  $L h ~ @ ~ @ q  $L h  Q pu( t~ u DA??Picture 1HL9]&` u \~a"A??Picture 2 ]&`ZR t C ]F! d ZR t C ]F! d ZR t C ]F! d ZR t C ]F! d ZR t C ]F! d ZR t C ]F! d ZR t C ]F ! d ZR t C ]F ! d ZR t C ]F ! d ZR t C  ]F ! d ZR t C  ]F ! d ZR t C  ]F! d >x@<s}}"  ggD f2ɀ .|w dMbP?_*+%& BP(?'(M&d2?)M&d2?M Samsung SCX-4200 Series 4dXXA4PRIV@ 4 ivanUntitled ddX2222222222ivan  " d XX~?M&d2?&d2U} } m} } $} } } I } $} } } I} $ !B>;15F B . @ h@ @ Y@ h  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ <o<<<<<<< =P======= ======== >>>>>>>> ?Q??????? RRRRRRRR            ?@ ~ @ q  $o  vL 65[L L B$ 60,L 17 ""B  @0@ ~ @ q 9 H $   @@ ~ @ q  $   @@ ~ ,@ q  $  17~ ? @`@ ~ ,@ q  $ (  17~ @ @@ ~ @ q 9 , $ "  @@ ~ |@ q  $ &  60~ ? @8@ ~ (@ q 9 H $   "@@ ~ $@ q  $ ,  $@Ј@ ~ ,@ q 9 < > $ +  17~ @ &@@ ~ ,@ q  $  17~ @ (@@ ~ @ q  $   *@@@ ~ @ q 9 H $   ,@@ ~ @ q  $ -  .@p@ ~ $@ q  $   0@@ ~ @ q $   1@@ ~ ,@ q  $  17~ @ 2@@ ~ ,@ q  $  17~ @ 3@h@ ~ (@ q  $   4@x@ ~ (@ q  $   5@؈@ ~ @ q 9 < > $   6@(@ ~ $@ q 9 H $ *  7@H@ ~ ,@ q 9 H Z $  17~ @ 8@@ ~ ,@ q  $  17~  @ D+l2((0$% @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @ 9@@ ~ @ q  $ !:@؇@ !"~ !@ !q! ! ! !$! # ! !- vL 65[L L B$ 60,L 17 ""B ! ";@@ "u~ "@ "q "h "i "j "$" ! " #<@ @ #~ #@ #q# # # #$# ! # $=@@ $~ $@ $q$ $$ $$$ ! $ %>@@ %~ %@ %q% %% %$% ' ! % &?@@ &~ &@ &q& && &$& % ! & '@@@ '~ '@ 'q' 's ' '$' ! ' (@@X@ (~ (@ (( ( ( ($( ) ! ( )A@P@ )~ )$@ )q) )) )$) ! ) *A@Ї@ *#~ *4@ *q* ** *$* ! ! 17~ * "@* +B@Ȉ@ +~ +|@ +q +h +i +j +$+ $ ! 60~ + @+ ,~ ,@ ,~ ,,@ ,q, , , ,$L, ! 17 , -~ -@ -~ -l@ -q- - - -$L- ! 65 - %& v, Jq2( p~ q DA??Picture 1HL]&` q \~a"A??Picture 2 C]&`ZR p C ]F! d ZR p C ]F! d ZR p C ]F! d ZR p C ]F! d ZR p C ]F! d ZR p C ]F! d ZR p C ]F ! d ZR p C ]F ! d ZR p C ]F ! d ZR p C  ]F ! d ZR p C  ]F ! d >@< ' '' "  ggD f2ɀ $Xr4Nh, dMbP?_*+%& BP(?'(M&d2?)M&d2?M Samsung SCX-4200 Series 4dXXA4PRIV@ 4 ivanUntitled ddX2222222222ivan  " d XX~?M&d2?&d2U} } } $} m} } } m} m} } } I} I } $ !B>;15F B  @ h@ @ Y@ h  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ <o<<<<<<< =P======= ======== >>>>>>>> ?Q??????? RRRRRRRR             ?Py@ _~ 0@ q 9 H ~ $@ ]  L 85L L B$ 80L L B$ 75[L L B$ 15,L 14 """"B 15~ ?  @y@ c~ ̞@ q 9 H ~ $Ԝ@ |  @x@ J~ 4@ q 9 H ~ $@  15~ @  @w@ C~ 4@ q  ~ $@ J  15~ @  @z@ y~ ,@ q  ~ $P@ PC  @s@ ~ @ q  $fffff&4@ f,  @t@ ~ @ q 9 < >$q= ףp4@ =   @@{@ ~ 8@ q ~ $@ j  14~ ?  "@t@ ~ 0@ q 9 < >~ $Ơ@ ?  15~ @  $@Pz@ r~ @ q ~ $Р@ &@x@ Y~ 8@ q 9 H ~ $8@ 8/ 1 L 85L L B$ 80L L B$ 75[L L B$ 15,L 14 """"B 14~ @  (@0u@ ~ 8@ q 9 L ~ $v@ v  14~ @  *@@u@ ~ 8@ q 9 L ~ $@  14~ @  ,@v@ 5~ @ q 9 / 0~ $@ 5  .@Pw@ ?~ @ q >~ $@ ;  0@u@ ~ 8@ q s $ .  14~ @  1@`v@ .~ @ q 9 / 0~ $8@ 8`  2@w@ :~ @ q 9 / 0~ $<@ <3  3@`w@ @~ @ q >~ $@@ @  4@pv@ 1~ @ q 9 / 0~ $^@ ^  5@w@ D~ 0@ q ~ $`@ `  15~ @  6@x@ V~ @@ q 9 H ~ $d@ d  14~ @  7@py@ a~ @ q 9 H Z~ $ܢ@   8@Ps@ ~ 8@ q ~ $@ s  14~ @  Dl2((:. @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ 9@x@ U~ 8@ q 9 H ~ $@ &  14~ @ !:@t@ !~ !0@ !q !9 !L !~ !$&@! &Y  15~ ! @ ! ";@u@ "~ "0@ "q "9 "L "~ "$&@" &o  15~ " @ " #<@|@ #~ #0@ #q# ##~ #$@# +  15~ # @ # $=@y@ $Z~ $@@ $q $9 $H $~ $$@$  14~ $ "@ $ %>@v@ %2~ %@ %q %9 %/ %0 %$%  % &?@x@ &T~ &0@ &q &9 &H &~ &$@& H  15~ & "@ & '@@r@ '~ '@ 'q ' ' ' '$'  ' (@@u@ ( ~ (<@ (q( (s (!~ ($@( T  14~ ( $@ ( )A@x@ )R~ )<@ )q )9 )H )~ )$@) N  14~ ) &@ ) *A@Px@ *O~ *4@ *q *9 *H *~ *$£@* B  15~ * $@ * +B@|@ +~ +0@ +q+ ++~ +$ƣ@+ 9  15~ + &@ + ,B@s@ ,~ ,l@ ,q, , ,~ ,$Σ@, E , -C@v@ -3~ - @ -q -9 -/ -0~ -$@- % - .C@u@ .~ .8@ .q. .s . .$ . :  14~ . (@ . /D@x@ /X~ /@@ /q /9 /H /~ /$b@/ bw  14~ / *@ / 0D@`t@ 0 ~ 04@ 0q 09 0< 0>~ 0$|@0 |>  15~ 0 (@ 0 1E@v@ 19~ 1@ 1q 19 1/ 10~ 1$@:@1 @h 1 2E@ w@ 2;~ 2@ 2q 29 2/ 20~ 2$@2 2 2L L 85L L B$ 80L L B$ 75[L L B$ 15,L 14 """"B 2 3F@w@ 3~ 3@ 3q 39 3/ 30~ 3$@3 1 2 3 4F@v@ 46~ 4 @ 4q 49 4/ 40~ 4$@4 2 4 5G@v@ 54~ 5 @ 5q 59 5/ 50 5$5 - 2 5 6G@y@ 6[~ 6<@ 6q 69 6H 6~ 6$@6 $ 2 14~ 6 ,@ 6 7H@u@ 7#~ 7<@ 7q7 77 7$7 O 2 75~ 7 ? 7 8H@0x@ 8M~ 8x@ 8q8 8 86~ 8$>@8 >f 2 8 9I@{@ 9~ 9D@ 9q 9 99~ 9$N@9 Nx 2 75~ 9 @ 9 :I@pu@ :~ :<@ :q :9 :L :~ :$N@: Nb 2 14~ : .@ : ;J@@w@ ;=~ ;@ ;q; ; ;>~ ;$r@; r2 2 ; <J@y@ <d~ <@@ <q< < <~ <$t@< t 2 75~ < @ < s< =K@u@ =~ =8@ =q =9 =L = =$ = " 2 14~ = 0@ = >K@Pt@ > ~ >8@ >q >9 >< >>~ >$@> 2 14~ > 1@ > ?L@pt@ ? ~ ?4@ ?q ?9 ?< ?>~ ?$@? 0 2 15~ ? *@ ? D%l@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @@L@u@ @%~ @4@ @q @h @i @j~ @$@@ \ 2 75~ @ @ @ AM@ |@ A~ A4@ AqA A A~ A$@A # 2 15~ A ,@ A BM@@x@ BN~ Bt@ BqB B B6~ B$@B 8 2 B CN@z@ Cw~ CD@ CqC C Cx C$C R 2 75~ C @ C sC DN@v@ D7~ D@ Dq D9 D/ D0~ D$H@D H4 2 D EO@r@ E~ EH@ EqE EE~ E$@E 2 E FO@{@ F~ F0@ FqF F F~ F$@F 2 80~ F ? F sF GP@y@ Gf~ GD@ GqG G Gg~ G$Ħ@G Q 2 75~ G @ G H@P@x@ HS~ H0@ Hq H9 HH H H$H ) 2 15~ H .@ H IP@{@ I~ I@ IqI II~ I$@I 2 I JP@w@ JB~ J8@ JqJ J Jr J$J k 2 75~ J @ J KQ@ s@ K~ KH@ Kq K K K~ K$@K 2 K L@Q@x@ LK~ L@@ Lq L9 LH L~ L$@L 2 14~ L 2@ L MQ@0w@ M<~ M @ Mq M9 M/ M0~ M$@M NQ@px@ NQ~ NL@ Nq N9 NH N~ N$F@N Fy N Np #L 85L L B$ 80L L B$ 75[L L B$ 15,L 14 """"B 14~ N 3@ N OR@u@ O"~ OT@ OqO OO~ O$P@O P( N O P@R@0s@ P~ P0@ PqP P P~ P$f@P fK N 80~ P @ P QR@y@ Qe~ Q@ QqQ QQ~ Q$@Q < N Q RR@pz@ Ru~ R@ RqR R RvR$(\@@R N R SS@z@ Sz~ S@ SqS SSS$fffff@@S f N S T@S@u@ T~ TH@ TqT Ts T~ T$:@T : N 14~ T 4@ T US@`{@ U~ U8@ Uq U9 U U~ U$ʩ@U N 14~ U 5@ U VS@0v@ V+~ Vl@ VqV V V(~ V$Ω@V X N V WT@ z@ Wo~ W(@ Wq W9 W Wr W$W ^ N 80~ W @ W X@T@ v@ X)~ Xd@ XqX X X* X$X d N X YT@t@ Y~ Y0@ Yq Y9 YL Y Y$Y { N 15~ Y 0@ Y ZT@ps@ Z~ Z8@ Zq Z~ ZQ ZR Z$Z n N 75~ Z @ Z [U@s@ [~ [l@ [q [9 [ [Z [$[ N [ \@U@u@ \$~ \H@ \q\ \ \ \$\ 7 N \ ]U@@y@ ]^~ ]L@ ]q ]9 ]H ] ]$] p N 14~ ] 6@ ] ^U@z@ ^n~ ^ @ ^q^ ^ ^ ^$^ m N 80~ ^ @ ^ ^ _V@t@ _~ _,@ _q _9 _ _Z _$_ u N _ Dl` @a @b @c @d @e @f @g @h @i @j @k @l @m @n @o @p @q @r @s @t @u @v @w @x @y @z @{ @| @} @~ @ @`@V@Pv@ `-~ `@ `q` ` `( `$%` v N ` aV@Pu@ a~ a8@ aq a9 aL a a$a N 14~ a 7@ a bV@`u@ b~ bH@ bq b9 bL b b$&b a N 14~ b 8@ b cW@v@ c&~ cL@ cq ch ci cj c$(c @ N 14~ c 9@ c d@W@v@ d'~ dD@ dqd d d( d$)d c N 75~ d "@ d eW@ {@ e~ e@@ eqe ee e$oe N 14~ e :@ e fW@ x@ fL~ fL@ fq f9 fH f f$-f L N 14~ f ;@ f sf gX@w@ gG~ g8@ gqg g gr g$.g N 75~ g $@ g sg h@X@v@ h8~ hD@ hqh hh h$0h D N 75~ h &@ h h iX@y@ ih~ i@@ iqi i i i$ti G N 75~ i (@ i jX@0{@ j~ j@ jq j j j j$2j e N j j kj kY@pw@ kA~ k(@ kqk kk k$2k N 80~ k @ k l@Y@y@ lj~ lD@ lql l l l$3l N 75~ l *@ l ml mY@z@ ml~ mX@ mqm m m m$3m l N m m m nY@`s@ n~ n@ nqn n n n$5n N 85~ n ? n oZ@t@ o~ o0@ oq o9 oL o o$6o N 15~ o 1@ o p@Z@0y@ p]~ p<@ pq p9 pH p p$7p N 14~ p <@ p qZ@p{@ q~ q4@ qq q9 q q q$ q ~ q 2@ q rZ@s@ r~ rH@ rq r9 r rZ r$<r t r r +L 85L L B$ 80L L B$ 75[L L B$ 15,L 14 """"B 14~ r =@ r sr s[@@s@ s~ s8@ sqs s s s$=s P r 75~ s ,@ s t@[@s@ t~ t@@ tq t9 t tZ t$>t Z r 14~ t >@ t u[@t@ u~ u<@ uq u9 u uZ u$?u [ r 14~ u ?@ u v[@@v@ v,~ v8@ vqv v v( v$Av V r 75~ v .@ v w\@x@ wW~ wP@ wq w9 wH w w$Bw r 14~ w @@ w x@\@{@ x~ x<@ xqx x x x$Dx r 75~ x 0@ x x y\@`x@ yP~ yL@ yq y9 yH y y$Gy * r 14~ y @@ y ~ zs@ z~ z@@ zq z9 z zZ z$Kz r 14 z ~ {t@ {~ {0@ {q {9 {L { {$K{ r 15 { ~ |y@ |b~ |О@ |q |9 |H | |$K| r | ~ }z@ }{~ }@@ }q} } }| }$K} S r 14 } ~ ~z@ ~}~ ~@@ ~q~ ~ ~| ~$K~ } r 14 ~ ~ z@ ~~ D@ q | $K ~ r 14  Dl @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @~ z@ ~ @@ q | $K r 14 ~ z@ ~ 8@ q | $K r 14 ~ {@ ~ D@ q | $K r 14 ~ {@ ~ @@ q | $K r 14 ~ r@ 0~ @ q  $L ' r ~ s@ ~ <@ q 9 Z $L r r 14 ~ s@ ~ 4@ q 9 Z $L r 15 ~ s@ ~ 0@ q 9 Z $L z r 15 ~ s@ ~ 0@ q 9 Z $L r 15 ~ t@ ~ <@ q 9 Z $L _ r 14 ~ 0t@ ~ 8@ q 9 Z $L r 14 ~ @t@ ~ <@ q 9 Z $L r 14 ~ t@ ~ 0@ q 9 L $L r 15 ~ t@ ~ 4@ q 9 L $L ! r 15 ~ u@ ~ 8@ q 9 L $L = r 14 ~ w@ E~ @ q 9 H $L A r ~ w@ F~ <@ q 9 H $L r 14 ~ w@ H~ <@ q 9 H $L g r 14 ~ w@ I~ @@ q 9 H $L r 14 ~ y@ \~ @@ q 9 H $L 6 r 14 ~ `y@ `~ @@ q 9 H $L r 14 ~ y@ i~ P@ q  % $L i r ~ 0z@ p~ D@ q q $L W r 75 s ~ `z@ s~ @ q 9 , $L r  t ~ P{@ ~ 8@ q 9  $L r 14 ~ {@ ~ @ q $L U r ~ {@ ~ @ q $L r ~ {@ ~ @ q  $L F r ~ {@ f~ D@ q  $L I r 75 >U0$' 9 5"k( h~ !k DA??Picture 1HLS]&!` "k \~a"A??Picture 2 C]&"`ZR h C ]F! d ZR h C ]F! d ZR h C ]F! d ZR h C ]F! d ZR h C ]F! d ZR h C ]F! d ZR h C ]F! d ZR h C ]F! d ZR h C ]F! d ZR h C  ]F! d ZR h C  ]F! d ZR h C  ]F! d >@<s "   8AB8ggD f2ɀ SD dMbP?_*+%& BP(?'(M&d2?)M&d2?M Samsung SCX-4200 Series 4dXXA4PRIV@ 4 ivanUntitled ddX2222222222ivan  " d XX~?M&d2?&d2U} } m} } m} } } } } I} } $} $ !B>;15F B S @ h@ @ Y@ h  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ <o<<<<<<< =P======= ======== >>>>>>>> ?Q??????? RRRRRRRR            ?@ ~ 0@ q ~ $@  / (L 80L L B$ 75L L B$ 70[L L B$ 15,L 14 """"B 15~ ? @@ ~ 0@ q 9 L ~ $x@ x  15~ @ @@ ~ @ q  ~ $@   @@ ~ 0@ q  ~ $>@ >=  15~ @ @@ ~ 8@ q  ~ $@  14~ ? @@ ~ @@ q  ~ $@ A  14~ @ @@ ~ $@ q 9 H ~ $@ *   @@ ~ @ q ~ $ʣ@ 1  "@@ ~ @@ q 9 H ~ $b@ b5  14~ @ $@@ ~ 4@ q  $ <  15~ @ &@h@ ~ (@ q 9 < >~ $D@ D4  (@@@ ~ 0@ q 9 < >~ $D@ D  15~ @ *@@ ~ @@ q 9 H $ +  14~ @ ,@؀@ ~ <@ q ~ $`@ `B  14~ @ .@P@ ~ 4@ q 9 < >~ $b@ b%  15~ @ 0@@ ~ T@ q 9 , ~ $j@ jG  70~ ? 1@ @ ~ (@ q 9 H ~ $@   2@@ ~ ,@ q 9 L $ $  3@0@ ~ 4@ q ~ $L@ LD  15~ @ 4@X@ ~ 8@ q 9 < >~ $@  14~ @ 5@@ ~ P@ q  ~ $@ R  70~ @ 6@8@ ~ @ q ~ $Ҧ@ :  7@@ ~ 0@ q ~ $Ҧ@  15~  @ 8@(@ ~ 8@ q 9 H ~ $~@ ~  14~ @ Dal2((0$ @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ 9@@@ ~ @@ q 9 H $ #  14~ @ !:@Ȁ@ !~ !<@ !q! !!~ !$@!  14~ ! "@! ";@x@ "~ "@@ "q "9 "H "~ "$@" 3  14~ " $@" #<@8@ #~ #L@ #q #9 #H # #$# >  14~ # &@# $=@@ $~ $8@ $q $9 $L $~ $$@$ 9  14~ $ (@$ %>@H@ %~ %8@ %q %9 %< %>~ %$0@% 0  14~ % *@% &?@@ &~ &@@ &q &9 &H & &$&  14~ & ,@& '@@h@ '~ '@@ 'q '9 'H ' '$' (  14~ ' .@' (@@X@ (~ (,@ (q (9 (H (($fffff@@( f? ( )A@@ )~ )ܞ@ )q )9 )H ) )$)  ) *A@@ *~ *P@ *q *9 *H * *$ * I  14~ * 0@* +B@@ +~ +D@ +q +9 +H + +$ + ,  14~ + 1@+ ,B@@ ,~ ,L@ ,q ,9 ,H , ,$!, )  70~ , @, -C@@ -~ -@ -q- -- -$"-  - .C@ȁ@ .~ .@ .q. . .( .$#. 6 . /D@Ё@ /~ /T@ /q/ / / /$$/ .  70~ / @/ 0D@`@ 0~ 0,@ 0q0 0 0 0$' 0 ~ 0 ? 0 1E@@ 1~ 1D@ 1q1 1 1 1$*1 1 1R "L 80L L B$ 75L L B$ 70[L L B$ 15,L 14 """"B 75~ 1 ?1 2E@@ 2~ 2D@ 2q2 2 2 2$+2 1 75~ 2 @ 2 s3F@p@ 3~ 3@ 3q 39 3H 3 3$-3 ' 1 3 4F@`@ 4~ 4 @ 4q 49 4< 4> 4$p4 1 4 5G@@ 5~ 5@@ 5q 59 5H 5 5$/5 " 1 14~ 5 2@5 6G@@ 6~ 6D@ 6q6 6 6 6$16 ; 1 75~ 6 @ 6 s7H@@ 7~ 7<@ 7q 79 7 7Z 7$47 Q 1 14~ 7 3@7 8H@@ 8~ 8@@ 8q 89 8L 8 8$88 L 1 14~ 8 4@8 9I@@ 9~ 98@ 9q 99 9L 9 9$99 8 1 14~ 9 5@9 :I@0@ :~ :<@ :q :9 :L : :$:: H 1 14~ : 6@: ;J@@ ;~ ;D@ ;q; ; ; ;$;; - 1 75~ ; @ ; s<J@x@ <~ <P@ <q <9 < < <$@< 1 70~ < @ < s=K@@ =~ =D@ =q =9 =H = =$C= & 1 14~ = 7@= >K@0@ >~ >@@ >q >9 >H > >$E> 1 14~ > 8@> ?L@P@ ?~ ?H@ ?q ?9 ?H ? ?$F? J 1 14~ ? 9@? D&l@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @@L@؁@ @~ @D@ @q @9 @L @ @$H@ / 1 14~ @ :@@ AM@@ A~ AH@ AqA A A A$IA 1 70~ A @A BM@Ѐ@ B~ BD@ Bq B9 BB B$JB ! 1 75~ B @B CN@@ C~ C$@ Cq C C C C$,C 1 80~ C @ C sD~ Dp@ D~ DО@ DqD DD D$D C 1 D E~ E@ E~ ED@ EqE E E| E$E 1 14 E F~ F@ F~ FD@ FqF F F| F$F E 1 14 F G~ G@ G~ G8@ GqG G G| G$G F 1 14 G H~ H(@ H~ H0@ Hq H9 HL H H$H N 1 15 H I~ I@ I~ I@ Iq I9 II I$LI 2 1 I J~ JH@ J~ JP@ Jq J9 JH J J$LJ 1 14 J K~ K@ K~ KD@ Kq K9 KL K K$LK @ 1 14 K L~ L@ L~ L@@ Lq L9 LL L L$LL K 1 14 L M~ M@ M~ M,@ Mq M9 ML M M$LM 1 M N~ N @ N~ N,@ Nq N9 NL N N$LN M 1 N O~ Op@ O~ O@@ Oq O9 O OZ O$LO 1 14 O P~ Px@ P~ P4@ Pq P9 P PZ P$LP O 1 15 P Q~ Q@ Q~ Q4@ Qq Q9 Q QZ Q$LQ P 1 15 Q R~ R@ R~ R@@ Rq R9 R RZ R$LR 7 1 14 R *h. x< "o( l~ !o DA??Picture 1HLZ]&!` "o \~a"A??Picture 2 6]&"`ZR l C ]F! d ZR l C ]F! d ZR l C ]F! d ZR l C ]F! d ZR l C ]F! d ZR l C ]F! d ZR l C ]F ! d ZR l C ]F ! d ZR l C ]F ! d ZR l C  ]F ! d ZR l C  ]F ! d ZR l C  ]F! d >?@<sEDR"   8AB9ggD f2ɀ K> g+. dMbP?_*+%&M&d2?'(M&d2?)M&d2?M Samsung SCX-4200 Series 4dXXA4PRIV@ 4 IvanUntitled dd,2222222222Ivan  " d XXx;15F XFEdK @ h@ h@ Y@ w i  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NONNNNNNNNNN OSOOOOOOOOO OOOOOOOOOO PdPPPPPPPP ?Q???????? Q R R J J J J J K KKL QRRJJJJJKKKL e A ?j@ )~ *L@ +q  M MMM e f ? X@ u~ H@ q  M MMM @ @ ~ D@ q  M MMM @ @ q~ P@ q r M MMM e g ?@ ~ 8@ q E EEE @@ d~ X@ q  E EEE @P@ ~ D@ q  E EEE @@ 8~ T@ q E EEE @`@ ~ T@ q E EEE @@ ;~ D@ q  E EEE @@ S~ P@ q  E EEE e h ?y@ d~ @@ q  B  CCD @z@ w~ D@ q x E EEE @{@ ~ 0@ q  E  EEE @ x@ L~ L@ q 9 H B- CCD @w@ G~ 8@ q r E. EEE @v@ 8~ D@ q E0 EEE @0{@ ~ @ q  B2 CCD  @y@ j~ D@ q  E3 EEE Dl6* *2"""BBBB ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0 ,1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? "@s@ ~ H@ q 9 Z B< CCD ! $@@s@ !~ !8@ !q! ! ! !E= ! EEE " &@{@ "~ "<@ "q" " " "ED " EEE # ~ #0z@ #p~ #D@ #q# # #q #EL # EEE $e$ $ i$ % ?`@ %~ %,@ %q% % % %F' % FFF ~ %@& @@ &~ &D@ &q& & & &G+ & HHI ' @@ '~ 'D@ 'q' ' ' 'F1 ' FFF ( @@ (~ (D@ (q( ( ( (G; ( HHI ) @x@ )~ )P@ )q )9 ) ) )F@ ) FFF * @@ *~ *$@ *q * * * *F, * FFF +j+ + h+ , ?z@ ,n~ , @ ,q, , , ,B , CCD - @y@ -h~ -@@ -q- - - -Et - EEE . @`s@ .~ .@ .q. . . .E5 . EEE /j/ / g/ 0 ?@ 0-~ 0P@ 0q0 0 0. 0E 0 EEE 1j1 1 h1 2 ?z@ 2l~ 2X@ 2q2 2 2 2E3 2 EEE 3j3 3 k3 4 ?`@ 4~ 4,@ 4q4 4 4 4E' 4 EEE 5 6 7 8 9 : ; < = > ? D lBBBBB""""""""""@ A B C D E F G H I J @ A B C D E F G H I J R""""""""""l^T( \~ ] DA??Picture 1LR]&` ^ \~a"A??Picture 2 U@ d]&`>$@8880   ""        44 -- )) '' (( !! ## 22 ..  00 %% ** ,, &&  &7F * )* ? )* L &&&& ?&&)* L 0000 ?00)* L """" ?"")* L #### ?##)* L 2222 ?22)* L ?)* L ?)* L ?)* L 4444 ?44)* L  ? )* L  ? )* L .... ?..)* L ,,,, ?,,)* L ---- ?--)* L !%%%% ?%%)* L #(((( ?(()* L %'''' ?'')* L ' ?)* L ) ?)* L + ?)* L - ?)* L /!!!! ?!!)* L 1!!!! ?!!)* L 3  ? )* L 5  ? )* L 7 ?)* L 9 ?)* L ; ?)* L {+{ *{+{&& {+{00"{+{""%{+{##*{+{22{+{{+{{+{ {+{44 {+{ {+{ {+{.. {+{,,{+{--{+{%%{+{(({+{'' {+{ {+{ {+{{+{ {+{!!{+{!!{+{ {+{ {+{{+{{+{1 =#&)8AB13gg f2ɀ Yf dMbP?_*+%&M&d2?'(M&d2?)M&d2?M Samsung SCX-4200 Series 4dXXA4PRIV@ 4 IvanUntitled dd,2222222222Ivan  " d XXx;15F M @ h@ h@ Y@ wQ iQ V V ? \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ , , h h ,I 7R7777777777 @S@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@ A<AAAAAAAAO P ?Q???????? S S S T T T T T V WWX W W W X X X X XYZZ[ B&& 'A ( !?-8@ .~ ,H@ q  s S TTU && 'C ( !? 8@ ~ @ q "  S TTU @ && 'D ( !?@ 2~ @ q  3 S TTU !@@ <~ H@ q  S TTU E&& ' (?0{@ j~ D@ q#  S2 TTU && ' (!?{@ ~ <@ q " SD TTU !~ `z@ s~ @ q 9 ," SL TTU Z[ Z[ Z[ Z[ Z[   =   >      ?   >  @ D6* *2"BBBBB"""""J4(Jl+T( (~ + DA??Picture 1LR]&` + \~a"A??Picture 2 !I]&`>@b       78AB10ggD f2ɀ XxӀ dMbP?_*+%e1&CWWW.SPBFLA.RU | WWW.SPB-LA.RU !B@0=8F0 &P 87 &N&'(M&d2?)\.?M Samsung SCX-4200 Series 4dXXA4PRIV@ 4 IvanUntitled dd,2222222222Ivan  " aXXx@d b,               &78AB12gg Oh+'0HP`p Lordzer0Microsoft Excel@b@K?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8